నాశనకరమైన హేయవస్తువు అంటే ఏమిటి?


ప్రశ్న: నాశనకరమైన హేయవస్తువు అంటే ఏమిటి?

జవాబు:
“నాశనకరమైన హేయవస్తువు” అనే పదం మత్తయి 24:15ను సూచిస్తుంది: “కాబట్టి ప్రవక్తయైన దానియేలుద్వారా చెప్పబడిన నాశనకరమైన హేయవస్తువు పరిశుద్ధస్థలమందు నిలుచుట మీరు చూడగానే – చదువువాడు గ్రహించుగాక. ఇది దానియేలు 9:27 ను సూచిస్తుంది, “అతడు ఒక వారమువరకు అనేకులకు నిబంధనను స్థిరపరచును; అర్ధవారమునకు బలిని నైవేద్యమును నిలిపివేయును హేయమైనది నిలుచువరకు నాశనము చేయువాడు వచ్చును నాశనము చేయువానికి రావలెనని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించువరకు ఈలాగున జరుగును.. ” 167 లో క్రీ.పూ. ఆంటియోకు ఎపిఫనీస్ అనే గ్రీకు పాలకుడు యెరూషలేములోని యూదుల ఆలయంలో దహనబలి బలిపీఠం మీద జ్యూస్‌కు ఒక బలిపీఠాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. యెరూషలేములోని ఆలయంలోని బలిపీఠం మీద పందిని కూడా బలి ఇచ్చాడు. ఈ సంఘటనను నాశనకరమైన హేయవస్తువు అంటారు.

మత్తయి 24: 15 లో, యేసు మాట్లాడుతున్నది పైన వివరించిన నాశనకరమైన హేయవస్తువు నిర్జనమైపోయి అప్పటికే జరిగి 200 సంవత్సరాల తరువాత. కాబట్టి, భవిష్యత్తులో కొంత సమయం యెరూషలేములోని ఒక యూదుల ఆలయంలో నిర్జనమైపోవటానికి మరొక అసహ్యం జరుగుతుందని యేసు ప్రవచించి ఉండాలి. యేసు అంతిమక్రీస్తు గురించి ప్రస్తావిస్తున్నాడని చాలా మంది బైబిలు ప్రవచన వ్యాఖ్యాతలు నమ్ముతారు, వారు ఆంటియోకస్ ఎపిఫనీలు చేసినదానికి సమానమైన పనిని చేస్తారు. దానియేలు 9:27 లో దానియేలు ప్రవచించిన వాటిలో కొన్ని 167 క్రీ. పూ లో జరగలేదని ఇది ధృవీకరించబడింది. ఆంటియోకస్ ఎపిఫనీస్‌తో. ఆంటియోకు ఏడు సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలుతో ఒడంబడికను ధృవీకరించలేదు. అంతిమ క్రీస్తు, చివరి కాలంలో, ఇశ్రాయేలుతో ఏడు సంవత్సరాలు ఒడంబడికను ఏర్పరచుకొని, తరువాత యెరూషలేములోని యూదుల ఆలయంలో నాశనకరమైన హేయవస్తువు నిర్జనమైపోయి అసహ్యించుకోవడం లాంటిది చేయడం ద్వారా దానిని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది.

భవిష్యత్తులో నాశనకరమైన హేయవస్తువు ఏమైనప్పటికీ, అది చేసేవాడు అంతి క్రీస్తు అని పిలువబడే వ్యక్తి అని ఎవరి మనస్సులో సందేహం లేదు. ప్రకటన 13:14 అతడు ఒక విధమైన ప్రతిమను తయారుచేస్తున్నట్లు వివరిస్తాడు, అది అందరూ ఆరాధించవలసి వస్తుంది. సజీవ దేవుని ఆలయాన్ని అంతిక్రీస్తు ప్రార్థనా స్థలంగా మార్చడం నిజంగా “ నాశనకరమైనది”. ప్రతిక్రియ సమయంలో సజీవంగా మరియు ఉండిపోయిన వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరియు ఈ సంఘటన ప్రతిక్రియ కాలం యొక్క చెత్త యొక్క 3 1/2 సంవత్సరాల ప్రారంభం అని మరియు ప్రభువైన యేసు తిరిగి రావడం ఆసన్నమైందని గుర్తించాలి. " కాబట్టి మీరు జరుగబోవు వీటినెల్లను తప్పించుకొని, మనుష్యకుమారుని యెదుట నిలువబడుటకు శక్తిగల వారగునట్లు ఎల్లప్పుడును ప్రార్థనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెప్పెను " (లూకా 21:36).

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
నాశనకరమైన హేయవస్తువు అంటే ఏమిటి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చు



దేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి