திருமணத்தைக் குறித்த கேள்விகள்


விவாகத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

திருமணம் நிலைத்திருப்பதற்கு – முக்கியமான திறவுகோல் என்ன?

விவாகரத்தையும் மறுதிருமணத்தையும் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கலப்பினத் திருமணத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவரல்லாதவரோடு தனிமையில் சந்தித்து பேசி உறவை வளர்த்துக்கொள்வது அல்லது அவரை விவாகம் செய்வது சரியானதா?

மனைவி தன் கணவனுக்கு கீழ்படிந்து இருக்கவேண்டுமா?

நான் விவாகரத்தானவன் / விவாகரத்தானவள். வேதாகமத்தின்படி நான் மறுமணம் செய்துக்கொள்ளலாமா?

ஒரு கிறிஸ்தவ தம்பதியினர் பாலுறவின்போது என்ன செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்/ அனுமதிக்கப்படவில்லை?

ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

வேதாகமத்தின்படி எந்த காரியங்கள் திருமணம் என்னும் அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறது?

விட்டுப்பிரிந்து இசைந்திருத்தல் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

திருமணத்தில் ஒரே மாம்சமாக இருப்பதன் அர்த்தம் என்ன?

பரலோகத்தில் திருமணம் இருக்குமா?

ஒரு கிறிஸ்தவர் (ஆணோ பெண்ணோ) அவிசுவாசியை மணந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தேவன் ஏன் பலதார மணம் / இரு தார திருமணத்தை வேதாகமத்தில் அனுமதித்தார்?


முகப்பு பக்கம்
திருமணத்தைக் குறித்த கேள்விகள்