திருமணம் குறித்த கேள்விகள்


விவாகத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

விவாகத்தை நீடிக்கவைப்பதற்க்கான திறவுக்கோல் என்ன?

விவாகரத்தையும் மறுதிருமணத்தையும் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கலப்பினத் திருமணத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவர் புறஜாதியாரை காதலிப்பது அல்லது விவாகம் செய்வது சரியானதா?

நான் விவாகரத்து ஆனவன்/ஆனவள். வேதத்தின் படி நான் மறுமணம் செய்துக்கொள்ளலாமா?

நான் விவாகரத்து ஆனவன்/ஆனவள். வேதத்தின் படி நான் மறுமணம் செய்துக்கொள்ளலாமா?

ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
திருமணம் குறித்த கேள்விகள்