திருமணத்தைக் குறித்த கேள்விகள்


விவாகத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

திருமணம் நிலைத்திருப்பதற்கு – முக்கியமான திறவுகோல் என்ன?

விவாகரத்தையும் மறுதிருமணத்தையும் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

கலப்பினத் திருமணத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவரல்லாதவரோடு தனிமையில் சந்தித்து பேசி உறவை வளர்த்துக்கொள்வது அல்லது அவரை விவாகம் செய்வது சரியானதா?

மனைவி தன் கணவனுக்கு கீழ்படிந்து இருக்கவேண்டுமா?

நான் விவாகரத்தானவன் / விவாகரத்தானவள். வேதாகமத்தின்படி நான் மறுமணம் செய்துக்கொள்ளலாமா?

ஒரு கிறிஸ்தவ தம்பதியினர் பாலுறவின்போது என்ன செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்/ அனுமதிக்கப்படவில்லை?

ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?


முகப்பு பக்கம்
திருமணத்தைக் குறித்த கேள்விகள்