settings icon
share icon
கேள்வி

மனைவி தன் கணவனுக்கு கீழ்படிந்து இருக்கவேண்டுமா?

பதில்


திருமண உறவில் கீழ்படிதல் ஒரு முக்கியமான காரியமாகும். இதோ சாதாரண வேதாகம கட்டளை: “மனைவிகளே, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபோல, உங்கள் சொந்தப் புருஷருக்குங் கீழ்ப்படியுங்கள். கிறிஸ்து சபைக்குத் தலையாயிருக்கிறதுபோல, புருஷனும் மனைவிக்குத் தலையாயிருக்கிறான்; அவரே சரீரத்திற்கும் இரட்சகராயிருக்கிறார். ஆகையால், சபையானது கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபோல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்தப் புருஷர்களுக்கு எந்தக் காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும்” (எபேசியர் 5:22-24).

பாவம் உலகத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பே, கணவனின் தலைமைத்துவத்தின் நியமம் இருந்தது (1 தீமோத்தேயு 2:13). ஆதாம் முதலில் படைக்கப்பட்டான், ஏவாள் ஆதாமிற்கு "துணையாக" அவனுக்கு உதவிசெய்யும்படி உண்டாக்கப்பட்டாள் (ஆதியாகமம் 2:18-20). தேவன் உலகில் பல வகையான அதிகாரங்களை ஸ்தாபித்துள்ளார்: அரசாங்கங்கள் சமுதாயத்தில் நீதிகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கும்; தேவனுடைய ஆடுகளை வழிநடத்தி மேய்க்கும்படி போதகர்கள்; கணவன்கள் தங்கள் மனைவிகளை நேசிக்கவும் போஷித்து வளர்த்துக்கொள்ளவும்; மற்றும் தந்தையர் தங்கள் குழந்தைகளை அறிவுரை செய்யவும் தேவன் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். இவை எல்லாவற்றிலும் கீழ்படிதல் தேவையாயிருக்கிறது: அரசாங்கத்திற்கு குடிமக்கள், மேய்ப்பருக்கு ஆடுகள், கணவனுக்கு மனைவி, தந்தைக்கு குழந்தை.

"கீழ்படிந்திருத்தல்" என்கிற வார்த்தை ஹூப்போடாஸோ என்கிற கிரேக்க வார்த்தையின் மொழிபெயர்ப்பாகும், இது ஒரு தொடர்வினைச்சொல்லின் வடிவமாகும். அதாவது, தேவனுக்கு, அரசாங்கத்திற்கு, ஒரு போதகருக்கு அல்லது ஒரு கணவருக்கு கீழ்படிய ஒரு முறை மட்டுமே அல்லாமல், ஒரு தொடர்ச்சியான அணுகுமுறையாகவும், நடத்தைக்கான ஒரு வடிவமாகவும் மாறுகிறது.

முதலாவதாக, நாம் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம், நாம் உண்மையிலேயே அவருக்குக் கீழ்ப்படிய இது ஒரே வழியாகும் (யாக்கோபு 1:21; 4:7). ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தாழ்மையுள்ளவனாகவும், மற்றவர்களுக்குத் கீழ்ப்படிந்திருக்க தயார்நிலையில் உள்ளவனாகவும் இருக்கவேண்டும் (எபேசியர் 5:21). குடும்பத்திற்குள் கீழ்ப்படிதலைக் குறித்து, 1 கொரிந்தியர் 11:2-3, கணவன் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று கூறுகிறார் (கிறிஸ்து பிதாவாகிய தேவன் செய்தது போலவே), மனைவி தன் கணவருக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும்.

ஒரு திருமணத்தில் கணவன் மற்றும் மனைவி வகிக்கும் பங்குகள் பற்றி இன்று நம் உலகில் தவறான புரிந்துகொள்ளுதல் உள்ளது. வேதாகம பாத்திரங்கள் ஒழுங்காக புரிந்துகொள்ளப்பட்டாலும், பலர் பெண்களை விடுவிப்பதாக கூறப்படுவதை ஆதரிக்காமல், குடும்ப அலகு கிழிந்துபோகும் விதமாக, அவற்றை நிராகரிக்கத் தேர்வு செய்கிறார்கள். தேவனுடைய வடிவமைப்பை உலகம் நிராகரிக்கிறது என்பதில் ஆச்சரியமில்லை, ஆனால் தேவனுடைய மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அந்த வடிவமைப்பைக் கொண்டாடி இருக்க வேண்டும்.

கீழ்படிதல் ஒரு மோசமான வார்த்தை அல்ல. சமர்ப்பித்தல் என்பது தாழ்வு அல்லது குறைவான மதிப்புள்ள பிரதிபலிப்பு அல்ல. கிறிஸ்து தமக்கென்று எதையும் கருதாமல் தம்முடைய பிதாவின் சித்தத்திற்கு தம்மைத்தாமே முழுமையாக தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடுத்தார் (லூக்கா 22:42; யோவான் 5:30)

கணவன் மனைவியின் கீழ்ப்படிதலைக் குறித்து உலகின் தவறான தகவலை எதிர்ப்பதற்கு, எபேசியர் 5:22-24-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கீழ்காணும் காரியங்களை கவனமாக கவனிக்க வேண்டும்: 1) ஒரு மனைவி ஒரு மனிதனுக்கு (அவளுடைய கணவன்) சமர்ப்பிக்க வேண்டும், எல்லா மனிதர்களுக்கும் அல்ல. சமுதாயத்தில் ஒரு பெண்ணின் இடத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய விதி பெரியதாக இல்லை. 2) மனைவியானவள் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்குத் தனிப்பட்ட விதத்தில் கீழ்ப்படிந்து தன் கணவனுக்கு மனப்பூர்வமாக கீழ்ப்படிய வேண்டும். அவள் இயேசுவை நேசிப்பதால் அவள் கணவனிடம் அவள் தன்னை சமர்ப்பிக்கிறாள். 3) மனைவியின் கீழ்ப்படிதல் கிறிஸ்துவிற்கு திருச்சபை கீழ்படிதல் உதாரணமாகும். 4) மனைவியின் திறன்கள், திறமைகள், அல்லது மதிப்பு ஆகியவற்றைக் குறித்து எதுவும் சொல்லப்படவில்லை; அவள் தன் கணவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறாள் என்பது அவளை எந்த விதத்திலும் தாழ்ந்தவளாகவோ அல்லது குறைவானவளாகவோ தகுதியற்றவள் என்று அர்த்தப்படுத்தாது. மேலும் கவனியுங்கள் "எல்லாவற்றிலும்" என்பதைத்தவிர, சமர்ப்பிக்க கட்டளையிட தகுதி இல்லை. எனவே, கணவன் தன் மனைவி கீழ்படிவதற்கு முன்னர் ஒரு திறனாய்வு சோதனை அல்லது ஒரு புலனாய்வு சோதனை அனுப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை. பல வழிகளில் அவள் வழிநடத்தப்படுவதைவிட அவள் தகுதிபெற்றிருப்பது உண்மையாக இருக்கலாம், ஆனால் அவள் கணவரின் தலைமைக்கு கர்த்தருக்குள் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் தேவனுடைய போதனைகளைப் பின்பற்றுகிறவறாவார். அவ்வாறு செய்யும்போது, அவர்களில் யாராவது திருவசனத்திற்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாயிருந்தால், பயபக்தியோடுகூடிய மனிவியின் கற்புள்ள நடக்கையை அவர்கள் பார்த்து, போதனையின்றி, மனைவிகளின் நடக்கையினாலேயே ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளப்படுவார்கள் (1 பேதுரு 3:1).

கீழ்படிதல் என்பது அன்பான தலைமைத்துவத்திற்கு ஒரு இயற்கை பிரதிபலிப்பாக இருக்க வேண்டும். கிறிஸ்து சபையை நேசித்ததுபோல கணவன் மனைவியை நேசிக்கும்போது (எபேசியர் 5: 25-33), பிறகு கணவனுக்கு மனைவி கீழ்படிதலுக்கு ஒரு பிரதிபலிப்பு அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால், கணவரின் அன்பை அல்லது பற்றாக்குறையைப் பொருட்படுத்தாமல் மனைவியானவள் "கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிதல்" போல கணவருக்கு கீழ்படியான வேண்டும் (வசனம் 22). இதன் அர்த்தம், தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவது, அவருடைய திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வது - அவளுடைய கணவருக்கு அவள் கீழ்ப்படிவதை விளைவிக்கும். "தேவனுக்கு போலவே" ஒப்பீடு அவளுக்கு இன்னும் அதிக பொறுப்பு உள்ளது என்பதை மனைவிக்கு நினைவூட்டுகிறது. எனவே, அவள் தனது கணவருக்கு "கீழ்ப்படிதல்" என்ற பெயரில் சிவில் சட்டம் அல்லது தேவனுடைய சட்டத்தை மீறுவதற்கான எந்த கடமையும் இல்லை. அவர் சரியான மற்றும் சட்டபூர்வமான மற்றும் தேவனை கௌரவிக்கும் விஷயங்களில் அவர் கீழ்படிவார். நிச்சயமாக, அவள் துஷ்பிரயோகம் செய்ய "கீழ்படிவதில்லை” - இது சரியானது அல்ல சட்டபூர்வமானதுல்ல அல்லது கடவுளை கௌரவிப்பதாகும். துஷ்பிரயோகத்தை நியாயப்படுத்த "கீழ்படிதல்" கொள்கையைப் பயன்படுத்த முயற்சி செய்வது, வேதாகமத்தை புரட்டி தீமையை ஊக்குவிக்க்கும்.

எபேசியர் 5-ல் கணவனுக்கு மனைவி கீழ்படிந்திருப்பது கணவன் தன சுயநலத்திற்காக அல்லது மேலாதிக்கம் செய்ய அனுமதிக்காது. அவருடைய கட்டளையானது அன்பாயிருக்கிறது (வசனம் 25), அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் தேவனுக்கு முன்பாக பொறுப்பேற்கிறார். கணவன் புத்திசாலித்தனமாகவும், கிருபையுடனும், தேவனுக்குப் பயப்படுகிறவராக கணக்கு கொடுக்க வேண்டும்.

திருச்சபையானது கிறிஸ்துவினால் நேசிக்கப்படுவதுபோல ஒரு மனைவி தன் கணவனால் நேசிக்கப்படுகையில், கீழ்ப்படிதல் கடினம் அல்ல. எபேசியர் 5:24 கூறுகிறது: “ஆகையால், சபையானது கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபோல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்தப் புருஷர்களுக்கு எந்தக் காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும்.” திருமணத்தில், கீழ்ப்படிவது கணவனுக்கு மரியாதை அளிக்கிறது (எபேசியர் 5:33) மற்றும் அவர் குறைபாடு என்ன பூர்த்தி செய்கிறது. குடும்பம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று தேவனின் திட்டம் ஆகும்.

வேதாகம விளக்கவுரையாளர் மேத்யு ஹென்றி (Matthew Henry) இவ்வாறு எழுதினார்: "ஆதாமின் விழாவிலிருந்து மனுஷி உண்டாக்கப்பட்டாள். அவள் தலையாக இருந்து ஆதாமை ஆளுவதற்கு அவள் ஆதாமின் தலையிலிருந்து உண்டாக்கப்படவில்லை, ஆதாம் தன் காலால் மிதித்துப் போடத்தக்கதாக அவனுடைய காலடியில் இருந்து அவளை உண்டாக்கவில்லை, ஆனால் ஆதாமுடன் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, அவனது கையில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக, அவனது இதயத்திற்கு அருகிலேயே எடுக்கப்பட்டு ஏவாள் உண்டாக்கப்பட்டாள்”. கணவன் மனைவிக்கு கட்டளைகள் வழங்கிய உடனடி சூழல் ஆவியின் நிரப்புதலை உட்படுத்துகிறது (எபேசியர் 5:19-33). ஆவியால் நிறைந்த விசுவாசிகள் ஆராதிக்கிறவர்களாக (5:19), நன்றியுள்ளவர்களாக (5:20), மற்றும் கீழ்ப்படிதல் (5:21) உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். பவுல் பின்னர் கூறிய ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றிய சிந்தனை அதாவது 22-24 வரையுள்ள வசனங்களில் கூறப்பட்டுள்ளவைகள் மனைவிகளுக்குப் பொருந்தும். ஒரு மனைவி தன் கணவனுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும், பெண்கள் தாழ்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கல்ல (வேதாகமம் அதை ஒருபோதும் போதிக்கவில்லை), மாறாக திருமண உறவுகளை அவ்வாறாக செயல்படவேண்டும் என்று தேவன் வடிவமைத்திருக்கிறார்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

மனைவி தன் கணவனுக்கு கீழ்படிந்து இருக்கவேண்டுமா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries