பரலோகத்தில் திருமணம் இருக்குமா?


கேள்வி: பரலோகத்தில் திருமணம் இருக்குமா?

பதில்:
வேதாகமம் இப்படியாக நமக்கு சொல்கிறது, “உயிர்த்தெழுதலில், கொள்வனையும் கொடுப்பனையும் இல்லை; அவர்கள் பரலோகத்திலே தேவதூதரைப்போல் இருப்பார்கள்” (மத்தேயு 22:30). வாழ்க்கையில் பல முறை திருமணமான ஒரு பெண்ணைப் பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த இயேசுவின் பதில் இது - அவள் யாரை பரலோகத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வாள் அல்லது மனைவியாக இருப்பாள் (மத்தேயு 22:23-28)? வெளிப்படையாக, பரலோகத்தில் திருமணம் போன்ற எதுவும் இருக்காது. அதற்காக கணவன்-மனைவி என்பவர்களுக்கு இனி பரலோகத்தில் ஒருவருக்கொருவர் தெரியாது என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. கணவன்-மனைவி இன்னும் பரலோகத்தில் நெருங்கிய உறவை வைத்திருக்க முடியாது என்பதையும் இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை. இருப்பினும், இது என்னவென்றால், ஒரு கணவன்-மனைவி இனி பரலோகத்தில் திருமணம் செய்யப்பட மாட்டார்கள்.

பெரும்பாலும், பரலோகத்தில் எந்த திருமணமும் இருக்காது, ஏனெனில் அதன் தேவை இருக்காது. தேவன் திருமணத்தை நிறுவியபோது, சில தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக அவர் அவ்வாறு செய்தார். முதலாவதாக, ஆதாமுக்கு ஒரு துணை தேவை என்பதை அவர் கண்டார். “பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர்: மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல, ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார்” (ஆதியாகமம் 2:18). ஆதாமின் தனிமையின் பிரச்சினைக்கு ஏவாள் ஒரு தீர்வாக இருந்தார், அதேபோல் ஒரு "உதவியாளரின்" தேவையும், அவருடன் யாரோ ஒருவர் வந்து தனது வாழ்க்கையைத் தொடர வேண்டும். இருப்பினும், பரலோகத்தில் தனிமை இருக்காது, உதவியாளர்களின் தேவையும் இருக்காது. விசுவாசிகள் மற்றும் தேவதூதர்களால் நாம் சூழப்படுவோம் (வெளிப்படுத்துதல் 7:9), தோழமை தேவை உட்பட நம்முடைய எல்லா தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும்.

இரண்டாவதாக, திருமணத்தை இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கும், பூமியை மனிதர்களால் நிரப்புவதற்கும் தேவன் படைத்தார். எவ்வாறாயினும், பரலோகமானது இனப்பெருக்கம் மூலம் மக்கள்தொகையைப் பெறாது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் பரலோகத்திற்குச் செல்வோர் அங்கு செல்வார்கள்; அவை இனப்பெருக்கம் மூலம் அங்கு உருவாக்கப்படாது. எனவே, இனப்பெருக்கம் அல்லது தனிமை இல்லாததால் பரலோகத்தில் திருமணத்திற்கு எந்த தேவையும் மற்றும் நோக்கமும் இல்லை.

English


முகப்பு பக்கம்
பரலோகத்தில் திருமணம் இருக்குமா?