ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?


கேள்வி: ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

பதில்:
கணவன் உயிரோடிருக்கும் வரை மனைவி அவன் “நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறாள்” என்று அபோஸ்தல பவுல் சொல்லுகிறார் (ரோமர் 7:2). இதன் நியமம் என்னவென்றால், கணவன் அல்லது மனைவி மறிக்கும்போது தான் இந்த திருமண பந்தம் முறிக்கப்படுகிறது. இதுவே தேவனின் கட்டளை; ஆனால் நாம் வாழும் இந்த நவீன சமுதாயத்தில் 51% திருமணங்கள் விவாகரத்தில் முடிவு பெறுகிறது. அதாவது, “மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரை” என்று சொன்ன தம்பதியினரில் அரை சதவீதம் அந்த உறுதி சொல்லை உடைத்துவிடுகின்றார்கள்.

திருமணத்தை நீடிக்கவைக்க திருமணம் ஆனா தம்பதியினர் என்ன செய்ய வேண்டும்? முதலாவதாக, அவர்கள் தேவனுக்கும் அவர் வார்த்தைக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். திருமணத்திற்கு முன்பதாகவே அவர்கள் இந்த நியமத்தை கடைப்பிடிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். “இரண்டுபேர் ஒருமனப்பட்டிருந்தாலொழிய ஒருமித்து நடந்துபோவார்களோ?” (ஆமோஸ் 3:3) என்று தேவன் கேட்கிறார். இப்படியிருக்க, மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் ஒரு அவிசுவாசியுடனே எந்த விதமான நெருங்கிய உறவை ஏற்படுத்த கூடாது. “அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக; நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தமேது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியமேது?” (2 கொரிந்தியர் 6:14). இந்த நியமத்தை கைகொண்டால், திருமணத்தில் அநேக துன்பங்களையும் மன வேதனைகளையும் சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டாகாது.

திருமணத்தை நீடிக்கவைக்க அடுத்த நியமம் என்னவென்றால், கணவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் மற்றும் தன் சரீரத்தை பாராமறிப்பது போலவே மனைவியை நேசித்து, கவறவித்து, பாதுகாக்க வேண்டும்(எபேசியர் 5:25-31). அப்படியே மனைவியும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும், மற்றும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவதுபோலவே கணவனுக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் (எபேசியர் 5:22).

ஒரு மனிதனுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள திருமண உறவு கிறிஸ்துவும் அவர் சபைக்கும் இருக்கும் உறவின் படமாக உள்ளது. கிறிஸ்து தம்மையே சபைக்காக கொடுத்தார், மற்றும் அதை அவர் தமது மனாவாட்டியை போல நேசித்து, கணப்படுத்தி, காப்பாற்றுகின்றார் ( வெளிப்படுத்தல் 2 19:7-9).

தேவன் எவாளை ஆதாமிடம் கொண்டு வரும்போது, அவள் அவன் “எலும்பு மற்றும் மாம்சத்தில்” உண்டாக்கப்பட்டவளாக இருந்தாள், மற்றும் அவர்கள் “ஒரே மாம்சம்” ஆனார்கள் (ஆதியாகமம் 2:23-24). ஒரே மாம்சம் ஆகுவது என்பது சரீர உறவுக்கும் மேலானது. அது மனமும் ஆதுமாவும் சேர்ந்து ஒன்றாக மாறுவதாகும். இந்த உறவு வெறும் சிற்றின்பம் அல்லது உணர்ச்சியினால் ஈர்க்கப்படுவதை விட மேலானது. இருவரும் தேவனுக்கும் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் அர்ப்பனிப்பதின் மூலம் இது ஒரு ஆவிக்குரிய “ஒற்றுமையாக” மாறுகிறது. திருமணத்தை நீடிக்கவைக்க இது ஒரு ரகசியம். இந்த உறவு “நான், எனக்கு” என்பதாக இல்லாமல், “நாம், நமக்கு” என்பதை மைய்யமாக கொண்டிருக்கும். திருமண உறவு மரணம் வரை நீடிக்கவேண்டும் என்பதை இருவரும் முக்கியமாக என்னி அதர்க்கு வேண்டிய முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும். தேவனோடு இருக்கும் உறவை (vertical) நாம் பலபடுத்தும் போது கணவன் மனைவிக்கிடடயே இருக்கும் (horizontal) உறவு நீடிக்கின்றதாகவும், தேவனை காணப்படுத்துவதாகவும் இருக்கும்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?