விவாகத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?


கேள்வி: விவாகத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

பதில்:
ஆதியாகமம் 2:23-24-ல் விவாகம் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம்: “அப்பொழுது ஆதாம்: இவள் என் எலும்பில் எலும்பும், என் மாம்சத்தில் மாம்சமுமாய் இருக்கிறாள்; இவள் மனுஷனில் எடுக்கப்பட்டபடியினால் மனுஷி என்னப்படுவாள் என்றான். இதினிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவியோடே இசைந்திருப்பான்; அவர்கள் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள்.” தேவன் முதலாவது மனிதனை படைத்தார்; பிறகு அவனை பூரண படுத்தும்படி ஒரு ஸ்திரீயை படைத்தார். “மனிதன் தனிமையாய் இருப்பது நல்லதல்ல” (ஆதியாகமம் 2:18) என்று கண்டு, தேவன் இதற்க்கு ஒரு “தீர்வாக” விவாகத்தை ஏற்படுத்தினார்.

ஆதியாகமம் 2:20 எவாளை “துணை” என்று கூறப்படிருக்கிறது: இந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்னவென்றால், “சூழ்ந்துகொள்ளுதல், காப்பாற்றுவது, உதவிசெய்வதாகும்.” அதாமுடன் வாழ, மற்றும் அவனின் “மற்றொரு பகுதியாக” இருந்து அவனுக்கு உதவியாயிருக்க ஏவாள் சிருஷ்ட்டிக்கபட்டாள். விவாகம் செய்வதினால் ஒரு மனிதனும் மனுஷியும் “ஒரே மாம்சமாகிறார்கள்.” பாலியல் உறவில் இந்த ஒருமை மிக முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த ஒருமைபாடு பற்றி சொல்லும்போது புதிய ஏற்பாடு நம்மை எச்சரிக்கிறது என்னவென்றால், “இப்படி இருக்கிறபடியால், அவர்கள் இருவராயிராமல், ஒரே மாம்சமாயிருக்கிறார்கள்; ஆகையால், தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்கக்கடவன் என்றார்” (மத்தேயு 19:6).

விவாகத்தை பற்றி மற்றும் விவாக உறவில் விசுவாசிகள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி அப்போஸ்தலன் பவுல் தனது அநேக நிருபங்களில் குறிப்பிடுகிறார்: உதாரணமாக, 1 கொரிந்தியர் 7 மற்றும் எபேசியர் 5:22-33. இவ்விரண்டு பகுதிகளையும் சேர்த்து வாசிக்கும்போது, தேவன் பிரியப்படும் விவாக உறவிர்கான வேத கோட்பாடுகளை நாம் காணமுடியும்.

ஒரு வளமான, வேதத்திற்குட்பட்ட விவாகத்தை பற்றி எபேசியர் 5:22-33 பகுதிகளில் பார்க்கலாம். "மனைவிகளே, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபோல, உங்கள் சொந்தப் புருஷருக்குங் கீழ்ப்படியுங்கள். கிறிஸ்து சபைக்குத் தலையாயிருக்கிறதுபோல, புருஷனும் மனைவிக்குத் தலையாயிருக்கிறான்; அவரே சரீரத்திற்கும் இரட்சகராயிருக்கிறார்." (எபேசியர் 5:22-23). "புருஷர்களே, உங்கள் மனைவிகளில் அன்புகூருங்கள்; அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்புகூர்ந்து" (எபேசியர் 5:25). "அப்படியே, புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளைத் தங்கள் சொந்தச் சரீரங்களாகப் பாவித்து, அவர்களில் அன்புகூரவேண்டும்; தன் மனைவியில் அன்புகூருகிறவன் தன்னில்தான் அன்புகூருகிறான். தன் சொந்த மாம்சத்தைப் பகைத்தவன் ஒருவனுமில்லையே; கர்த்தர் சபையைப் போஷித்துக்காப்பாற்றுகிறது போல ஒவ்வொருவனும் தன் மாம்சத்தைப் போஷித்துக் காப்பாற்றுகிறான்” (எபேசியர் 5:28-29). “இதினிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவியுடன் இசைந்து, இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள்” (எபேசியர் 5:31).

விசுவாசிகளான கணவனும் மனைவியும் தேவ கோட்பாடுகளை பின்பற்றுவதின் மூலம் வேதத்திற்குட்பட்ட விவாகத்தை அமைக்க முடியும். வேத அடிப்படையில் உள்ள விவாகம் மாத்திரம் தான் ஒரு நல்ல விவாகமாகும்: கிறிஸ்து தான் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் தலையாக இருப்பார். விவாகத்தை பற்றிய வேத கருத்து என்னவென்றால், விவாகம் என்பது இரண்டு நபர்களுக்கு இடையே உண்டாக்கப்படும் ஒருமைபாடு. இது கிறிஸ்துவும் அவர் சபையின் இடையே உள்ள ஒருமைபாடை வெளிப்படுத்துகிறது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
விவாகத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?