ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?


கேள்வி: ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

பதில்:
வேதம் ஓரிண சேர்க்கையை பற்றி குறிப்பிடும்போது, ஓரிண சேர்க்கையின் திருமணத்தை பற்றி வெளிப்டையாக ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ஆனால் ஓரிண சேர்க்கை அசுத்தம் என்றும் இயர்க்கைக்கு மாறான பாவம் என்றும் வேதம் தெளிவாக கண்டிக்கிறது. ஓரிண சேர்க்கையில் உன்டாகும் பாலியல் உறவு தேவனுக்கு அருவருப்பானது மற்றும் அவர் அதை வெறுக்கிறார் என்றும் லேவியராகமம் 18:22 கூறப்பட்டுள்ளது. ஓரிண சேர்க்கையின் விருப்பங்களும் கிரியைகளும் வெட்கதிற்குறியவைகலென்றும், இயற்கைக்கு மாறானதென்றும், இச்சைக்குறியதென்றும், அநாகரிகமானதென்றும் ரோமர் 1:26-27-ல் சொல்ல பட்டிருக்கிறது. ஓரிண சேர்கையாளர்கள் அநீதிமான்களென்றும் அவர்கள் தேவ ராஜியத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை என்றும் 1 கொரிந்தியர் 6:9 கூறுகிறது. ஓரிண சேர்க்கையின் விருப்பங்களையும் கிரியைகளையும் வேதம் கண்டிக்கிறது; ஆகயால் ஓரிண சேர்க்கை திருமணம் எ்பது தேவ சித்தம் அல்லவென்றும் அது பாவம் என்பதும் தெளிவாயிருக்கிறது.

வேதம் திருமணம் என்று கூறும்போதெல்லாம் அது ஒரு ஆணுக்கம் பெண்ணுக்கும் உண்டாகும் ஒரு ஐக்கியத்தை பற்றி தான் சொல்லுகிறது. வேதத்தில் முதல் முறை திருமணம் என்று சொல்லப்படும்போது (ஆதியாகமம் 2:24) அது ஒரு ஆண் தன் பெற்றோரை விட்டு பிரிந்து மனைவியோடே இணைக்கப்படுவதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. திருமனத்தை பற்றி இருக்கும் வேத பகுதிகள் (உதாரணமாக 1 கொரிந்தியர் 7:2-16 மற்றும் எபேசியர் 5:23-33) திருமணம் ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் இணைவதாகும் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிடுகிறது. வேத அடிபடையில் பார்க்கும்போது, திருமணம் என்பது ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண்னுக்கு உண்டாகும் வாழ்நாள் ஐக்கியம், மற்றும் அதின் நோக்கம் ஒரு குடும்பத்தை கட்டுகிறதாகவும் அந்த குடும்பத்தி்ற்க்கு ஸ்திரமான ஒரு சூழ்நிலயை உண்டாக்குவதும் தான்.

திருமணத்தின் அர்த்தத்தை வேதம் மட்டும் நிரூபிப்பதில்லை. உலக சரித்திரத்தை பார்க்கும்போது, திருமணத்தை பற்றிய வேத கண்ணோட்டம் தான் உலகத்திலுள்ள எல்லா மனித நாகரீகங்களிலும் உள்ள புரிந்துகொள்ளுதல் என்பது தெளிவாகிறது. ஓரிண சேர்க்கை திருமணத்தை சரித்திரம் எதிர்க்கிறது. ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவரை ஒருவர் நிறைவாக்கும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று நவீன மனோத்ததுவ சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. ஒரு குடும்பத்தில், ஒரு ஆண் மற்றும் பெண் இருவருக்கும் உள்ள நல்ல உறவும் அவரவர் தங்கள் பாலின பங்கை செறியாக சேய்வதினாலும், பிள்ளைகளை வளர்க்க நல்ல சூழ்நிலயை உண்டாக்க முடியும் என்று மனோதத்துவ சாஸ்திரிகள் கூறுகிறார்கள். இயற்கையின்படி பார்க்கும்போது, பாலியல் உறவில் ஆண் மற்றும் பெண் “இனையும்படி” அமைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இயற்கையாக பாலியல் உறவின் நோக்கம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுப்பதாக இருப்பதால், ஆண் மற்றும் பெண் சேர்வதின் மூலம் மட்டுமே இந்த நோக்கம் நிறைவேற்றபடும்.

இப்படி வேதம், சரித்திரம், மனோத்ததுவம், மற்றும் இயற்க்கை இவையெல்லாம் திருமணம் ஒரு ஆண் மற்றும் பெண் இனையும் ஐக்கியம் என்று விவாதித்தாலும், ஏன் இந்த காரியத்தை குருத்து இன்று அநேக வாக்குவாதங்கள் நடைபெறுகிறது? மிக மரியாதையோடு எதிர்த்தாலும், ஏன் ஓரிண சேர்க்கை திருமணத்தை எதிற்ப்பவர்கள் வெறுப்புடையவர்கள், இணைந்துபோகாதவர்கள் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறார்கள்? அநேக ஜனங்கள், அதாவது மதத்திர்குட்பட்டவர்கள் மற்றும் பொது ஜனங்கள், ஓரிண சேர்க்கை தம்பதியினர் ஒரு தனி உரிமை ஐக்கியத்தின் மூலம் இணைந்து, திருமணமானவர்களை போல எல்லா சலுகைகளையும் அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்லியும், ஏன் ஓரிண சேர்க்கை இயக்கம் ஓரிண சேர்க்கை திருமணங்களுக்காக மிக தீவிரமாக போராடுகிறார்கள்?

இதன் பதில் என்னவென்றால், ஓரிண சேர்க்கை என்பது பாவம் என்றும் இயற்கைக்கு மீறினது என்றும் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இந்த உள் அறிவை முற்றும் அழிக்கவேண்டுமானால் ஓரிண சேர்க்கையை சகஜமான ஒன்றாக மாற்றி அதை எதிர்க்கும் எல்லரையும் தாக்கவேண்டுவது அவசியம். ஓரிண சேர்க்கை திருமணத்தையும் மற்றும் பாரம்பரிய, இரு-பாலினர் திருமணத்தையும் ஒரே சமமாகவைப்பது தான் ஓரிண சேர்க்கையை சகஜமான ஒன்றாக மாற்றும் சிறந்த வழி என்று என்னுகின்றார்கள். ரோமர் 1:18-32 இதை விவரிக்கிறது. சத்தியத்தை தேவன் எளிதாக மாற்றினதினால், சத்தியம் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த சத்தியத்தை மருத்து அதன் இடத்தில் பொய் வைக்கப்படுகிறது. பிறகு பொய் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது, சத்தியம் தாக்கப்படுகிறது.

ஓரிண சேர்க்கை போராட்டங்களில் அவர்களை எதிர்க்கிறவர்கள் மேல் இவர்களுக்கு இருக்கும் கோபத்தையும் வெறுப்பையும் பார்க்கும்போது அவர்கள் போராடுகின்ற காரியத்தை யாராலும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை தற்காக முடியாது என்பது வெளிப்படுத்த படுகிறது. ஒரு பலவீனமான நிலையை மேற்கொள்ள சத்தம் உயர்த்தப்படவேண்டும் என்பது விவாதத்தின் ஒரு பழைய சூத்திரமாகும். நவீன ஓரிண சேர்க்கை உரிமையாளர்களின் விவரத்தை ரோமர் 1:31-ல் பார்க்கிறோம்: அவர்கள் “உணர்வில்லாதவர்களுமாய், உடன்படிக்கைகளை மீறுகிறவர்களுமாய், சுபாவ அன்பில்லாதவர்களுமாய், இணங்காதவர்களுமாய், இரக்கமில்லாதவர்களுமாய்” இருக்கிறார்கள்.

ஓரிண சேர்க்கை திருமணத்தை நடத்த உத்தரவு கொடுப்பதின் மூலம், ஓரிண சேர்க்கை என்கிற வாழ்க்கை முறை சரி என்று ஏற்றுக்கொள்வதாகும், ஆனால் வேதம் ஓரிண சேர்க்கை என்பது தவறு என்று தெளிவாகவும் சொல்லுகிறது. ஓரிண சேர்க்கை திருமணத்தின் கருத்தை கிரிஸ்தவர்கள் உறுதியாக எதிர்கவேண்டும். வேதத்தை அல்லாமல் ஓரிண சேர்க்கையை எதிர்கும் அநேக பலமான மற்றும் தத்துவரீதியான விவாதங்களும் இருக்கின்றன.

திருமணம் என்பது ஒரு ஆண் பென் இணையும் உறவு என்று அறிந்துகொள்ள ஒருவர் சுவிசேஷ கிறிஸ்தவனாக இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேதத்தின்படி, திருமணம் என்பது ஒரு மனிதன் மற்றும் மனுஷியின் இடையே தேவன் உண்டுபன்னின ஐக்கியமாகும் (ஆதியாமம் 2:21-24; மத்தேயு 19:4-6). ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின் திருமணம் என்பது திருமணம் என்ற நிறுவனத்திற்க்கு விபரீதமான ஒன்று மற்றும் திருமணத்தை ஸ்தாபித்த தேவனுக்கு விரோதமான ஒன்று. கிறிஸ்தவர்களான நாம், பாவத்தை பொறுக்கவோ அல்லது அதை பொருட்படுத்தாமல் இருக்கவோ கூடாது. மாறாக, கிறிஸ்துவின் மூலமாக எல்லாரும், ஓரிண சேர்க்கையாளர்களும் கூட, பெறகூடிய பாவ மன்னிப்பையும் தேவ அன்பையும் பற்றி அவர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும். நாம் அன்போடெ சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டும் (எபேசியர் 4:15) மற்றும் “சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும்” சத்தியத்திற்க்காக போராட வேண்டும் (1 பேதுரு 3:15). கிறிஸ்தவர்களான நாம் சத்தியத்திற்காக நிற்க்கும்போது நமக்கு எதிர்ப்புகள், அவமானங்கள், மற்றும் உபத்திரவங்கள் வரகூடும். அப்பொழுது இயேசு சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை நினைவில் கொண்டுவர வேண்டும்: “உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள்.நீங்கள் உலகத்தாராயிருந்தால், உலகம் தன்னுடையதைச் சிநேகித்திருக்கும்; நீங்கள் உலகத்தாராயிராதபடியினாலும், நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்துகொண்டபடியினாலும், உலகம் உங்களைப் பகைக்கிறது” (யோவான்15:18-19).

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
ஓரிண சேர்க்கை/ஒரே பாலின திருமணத்தை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?