သမၼာက်မ္းစာကို အျခားေသာက်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာျဖင့္ႏႈိင္းယွဥ္ကာေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္/တမန္ေတာ္ (၁၂)ပါးတု႔ိသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသနည္း။?

ပကတိသမၼာတရားကဲ့သို႔ေသာ တရားမ်ိဳးရွိသလား။ သမၼာက်မ္းစာသည္ အမွန္ကန္ဆံုးေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သလား။?

ၿဂိဳဟ္လူသား သို႔မဟုတ္ ပန္းကန္ပ်ံစီးေသာအမည္မသိေသာလူရွိသလား။?

တမန္ေတာ္မ်ားေသဆံုးျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသလား။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ မည္သို႔ေသဆံုးခဲ့ၾကသနည္း။?

ခရစ္ယာန္မ်ားက အိပ္မက္အနက္ဖြင့္ၾကသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အိပ္မက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာသလား။?

ဘုရားသခင္အဘယ္ေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား သူ၏ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သနည္း။?

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား/မြတ္စလင္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးၾကသနည္း။?

ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒမ်ားကို နာခံသင့္သလား။?

နတ္ေမးျမန္းျခင္းကို ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သို႔ျမင္ေတြ႕သနည္း။?

သမၼာက်မ္းစာက ကၽြန္ခုိင္းစားျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈသလား။?

ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။?

ယေန႔ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအား ရူပါရံုမ်ား ေပးသလား။ ယံုၾကည္သူမ်ားက ရူပါရံုမ်ားအား ခရစ္ယာန္အေတြ႕အႀကံဳ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္သင့္သလား။?


သမၼာက်မ္းစာကို အျခားေသာက်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာျဖင့္ႏႈိင္းယွဥ္ကာေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား