သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္/တမန္ေတာ္ (၁၂)ပါးတု႔ိသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္/တမန္ေတာ္ (၁၂)ပါးတု႔ိသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသနည္း။

အေျဖ:
"တပည့္ေတာ္"ဟုဆိုရာတြင္ သင္အံသူ သို႔မဟုတ္ ေနာက္လုိက္သူ ကို ရည္ညႊန္းလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ "တမန္ေတာ္" စကားလံုး၏အဓိပၸါယ္မွာ "ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာသူ" ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ ေလာကမွာ အသက္ရွင္စဥ္ခါ သူ၏ေနာက္လုိက္သူ ဆယ့္ႏွစ္ပါးအား တပည့္ေတာ္မ်ားဟု ေခၚသည္။ တပည့္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးက သခင္ေယ႐ႈေနာက္သုိ႔ လုိက္လာခဲ့ၾကသည္။ သူထံမွ ပညာသင္ယူခဲ့ၾကသည္။ သူ၏ဆံုးမျခင္းကို ခံယူခဲ့ၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွရွင္ ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ၿပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္မ်ားအား သူ႕အေၾကာင္းကို သက္ေသခံရန္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္ (မႆဲ ၂၈း၁၈-၂၀၊ တမန္ ၁း၈)။ ထိုသူတုိ႔အား တမန္ေတာ္မ်ားဟု ရည္ညႊန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈ ေလာကမွာ အသက္ရွင္စဥ္ခါ "တပည့္ေတာ္မ်ား" ႏွင့္ "တမန္ေတာ္မ်ား" စကားလံုးကို အျပန္အလွန္အသံုးျပဳခဲ့သည္။

တပည့္ေတာ္/တမန္ေတာ္ ဆယ့္ႏွစ္ပါးတုိ႔ကို မႆဲ ၁၀း၂-၄ ထဲတြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ "တက်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ တပည့္ ေတာ္တုိ႔၏ အမည္ကား၊ ပဌမမွာ၊ ေပတရုဟူ၍ ေခၚေ၀ၚေသာ ရွိမုန္ႏွင့္ သူညီအေျႏၵ၊ ေဇေဗဒဲ၏သားယာကုပ္ႏွင့္ သူညီ ေယာဟန္၊ ဖိလိပၸဳႏွင့္ ဗာေသာလမဲ၊ ေသာမႏွင့္ အခြန္ခံမႆဲ၊ အာလဖဲ၏သား ယာကုပ္ႏွင့္ သဒၵဲဟုအမည္သစ္ကိုရေသာ ေလဗဲ၊ ကာနနိတ္လူရွိမုန္ႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ကို အပ္ႏွံေသာ ယုဒရွကာ႐ုတ္ေပတည္း။" သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တပည့္ေတာ္ မ်ား/တမန္ေတာ္မ်ားစာရင္းကို မာကု ၃း၁၆-၁၉ ႏွင့္လုကာ ၆း၁၃-၁၆ တုိ႔တြင္ ေရးသားထားသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္သံုးခု ထဲတြင္ သူတုိ႔၏နာမည္ မတူညီမႈကို အနည္းငယ္ေတြ႕ရသည္။ သဒၵဲကို "ယာကုပ္၏သား၊ ယုဒ" (လုကာ ၆း၁၆)ႏွင့္ ေလဗဲ (မႆဲ ၁၀း၃) ဟု သိရသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို သစၥာေဖာက္အပ္ႏွံခဲ့ေသာ ယုဒရွကာ႐ုတ္ေနရာတြင္ မႆိအား တမန္ ေတာ္ ဆယ့္ႏွစ္ပါးတြင္ တမန္ေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္ (တမန္ ၁း၂၀-၂၆ ကိုၾကည့္ပ)။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းစာသြန္သင္ေသာဆရာမ်ားက မႆိ အား တမန္ေတာ္တစ္ပါအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းကို "မတရားဘူး"ဟု ျမင္ေတြ႕ကာ ေပါလုသည္ ယုဒရွကာ႐ုတ္ေနရာတြင္ ဆယ့္ ႏွစ္ပါးေျမာက္ေသာတမန္ေတာ္အျဖစ္ဘုရားသခင္၏ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရ ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

တပည့္ေတာ္/တမန္ေတာ္ ဆယ့္ႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ ႐ိုး႐ိုးသာမန္လူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘုရားသခင္က သူတုိ႔အား အထူးပုဂၢိဳလ္ေတာ္ မ်ားအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ၾကားမွာ တံငါသည္မ်ား၊ အခြန္ခံ၊ ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမား မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေနာက္လုိက္ေသာ ဤဆယ့္ႏွစ္ပါးတို႔က ယိမ္းယိုင္ျခင္း၊ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ သံသယျဖစ္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု သတင္းေကာင္းစာေစာင္မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္းနွင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုသူတုိ႔အား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ေလာကႀကီးကို ေမွာက္လွန္ေသာ ဘုရားသခင္၏အေသံုးေတာ္ခံေသာ တပည့္ေတာ္မ်ား/တမန္ေတာ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ပံုသြင္းျပဳျပင္ခဲ့သည္ (တမန္ ၁၇း၆)။ ဘာက သူတုိ႔ကို ေျပာင္းလဲေစသနည္း။ တမန္ေတာ္မ်ား/တပည့္ေတာ္မ်ားတုိ႔သည္သည္ "သခင္ေယ႐ႈ ႏွင့္အတူရွိခဲ့ၾကသည္" (တမန္ ၄း၁၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း သူတို႔လို ျဖစ္ၾကပါစို႔။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏တပည့္ေတာ္/တမန္ေတာ္ (၁၂)ပါးတု႔ိသည္ မည္သူေတြ ျဖစ္ၾကသနည္း။