ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးဟူသည္မွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္ခြါသြားၿပီးမၾကာမီ ဘုရားသခင္ေပး ထားေသာ ဥပေဒသဆယ္ခု ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ဥပေဒထဲတြင္ ပညတ္ေတာ္ ၆၁၃ ကို ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးထဲ တြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ နံပါတ္ တစ္မွ ေလးအထိ ဘုရားသခင္အေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္သည္။ နံပါတ္ ငါးမွ ဆယ္အထိသည္ လူသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကို ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၀း၁-၁၇ ႏွင့္ တရားေဟာရာက်မ္း ၅း၆-၂၁ ထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

၁။ "ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားကို မကုိးကြယ္ႏွင့္။" ဤပညတ္ခ်က္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္မည့္အစား အျခားေသာဘုရားတစ္ပါးပါးကိုးကြယ္ျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားေသာဘုရားမ်ားသည္ အတုအေယာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၂။ "အထက္မိုဃ္းေကာင္းကင္၌၄င္း၊ ေအာက္အရပ္ေျမႀကီးေပၚ၌၄င္း၊ ေျမႀကီးေအာက္ေရထဲ၌၄င္း ရွိေသာအရာႏွင့္ ပံုသ႑ာန္တူေအာင္ ရုပ္တုဆင္းတုကို ကိုယ္အဘို႔မလုပ္ႏွင့္။ ဦးမခ်၀တ္မျပဳႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ငါထာ၀ရဘုရားသည္ သင္၌ အျပစ္ရွိသည္ဟု ယံုလြယ္ေသာဘုရား၊ ငါ့ကိုမုန္ေသာသူ၏ အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္၊ တတိယအ ဆက္၊ စတုတၳအဆက္တုိင္ေအာင္၊ အဘတို႔၏အျပစ္ကို သားတုိ႔၌ ဆပ္ေပးစရင္ေသာ ဘုရား၊ ငါ့ကို ခ်စ္၍ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကို က်င့္ေသာ သူတုိ႔၏ အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္အေထာင္အေသာင္းတုိင္ေအာင္၊ ကရုဏာကိုျပေသာဘုရားျဖစ္၏။" ဤပညတ္ခ်က္က ဘုရားသခင္ကို ကုိယ္စားျပဳေသာ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏုိင္ေသာ ရုပ္တုဆင္းတု ျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ပံုေတာ္ကို တိက်စြာ ပံုေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ ရုပ္တုတစ္ခုမွ်မရွိပါ။ ဘုရားသခင္ကို ပံုေဆာင္ေသာ ရုပ္တု ဖန္ ဆင္းျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၃။ "သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆုိင္၍ မျမြက္ဆိုႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆုိင္၍ ျမြက္ဆိုေသာသူကို အျပစ္မရွိဟု ထာ၀ရဘုရားမွတ္ေတာ္မမူ။" ဤပညတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို အခ်ည္းႏွီးမျမြက္ဆိုရန္ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္မျပဳအပ္ ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကို ရိုေသေလးျမတ္ဖြယ္၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

၄။ " ဥပုသ္ေန႔ကို သန္႔ရွင္းေစျငခ္းငွါ၊ ထိုေန႔ရက္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့။ ေျခာက္ရက္ပတ္လံုး အလုပ္မ်ိဳးကို ႀကီးစား၍ လုပ္ေဆာင္ေလာ့။ သတၱမေန႔ရက္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရား၏ ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္၏။ ထိုေန႔၌ သင္မွစ၍ သင္၏သားသမီး၊ ကၽြန္ေယာက်္ား မိန္းမ၊ တိရစၦာန္၊ သင္၏တံခါးအတြင္း၌ ေနေသာဧည့္သည္ အာဂႏၱဳသည အလုပ္မလုပ္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာ၊ အရပ္ရပ္၌ ရွိသမွ်တုိ႔ကို ေျခာက္ရက္တါင္ ဖန္ဆင္း၍ သတၱမေန႔ရပ္၌ ၿငိမ္၀ပ္စြာ ေနေတာ္မူ၏။ ထိုေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သတၱမေန႔ရက္ကို ေကာင္းႀကီးေပး၍ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူ၏။" ဤပညတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေန႔ရက္ကို ရည္ညႊန္းလုိေသာ ဥပုသ္ေန႔ (စေနေန႔၊ သီတင္းတစ္ပတ္၏ေနာက္ဆံုးေန႔)ကို သန္႔ရွင္းေစရန္ ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

၅။ "သင္၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရား ေပးသနားေတာ္ေသာျပည္၌ သင္၏အသက္တာရွည္မည္အေၾကာင္း၊ သင္၏မိဘကို ရိုေသစြာ ျပဳေလာ့။" ဤပညတ္ခ်က္က လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိမိဘႏွစ္ပါးကို ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းျပဳရန္ မိန္႔ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၆။ "လူ႕အသက္ကိုမသတ္ႏွင့္။" ဤပညတ္ခ်က္က အျခားလူတစ္ေယာက္အား ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈျဖင့္သတ္ျခင္းကို တားျမစ္ ထားသည္။

ရ။ " သူ႕မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။" ဤပညတ္ခ်က္က သူတပါး၏မယားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၈။ "သူ႕ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။" ဤပညတ္ခ်က္က လူတစ္ေယာက္မပုိင္ေသာ၊ အျခားသူတပါး၏ပုိင္ဆုိင္မႈကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ယူျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။

၉။ "ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူ တဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံႏွင့္။" ဤပညတ္ခ်က္က မွားယြင္းေသာ သက္ေသခံ ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ လိမ္ညာျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၀။ "ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏အိမ္ကို တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္မရွိေစႏွင့္။ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏ မယား၊ သူ၏ကၽြန္ေယာက်္ား မိန္းမ၊ ႏြား၊ ျမည္းမွစ၍ ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူ၏ဥစၥာတစံုတခုကိုမွ် တပ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္မရွိ ေစႏွင့္။" ဤပညတ္ခ်က္က ကိုယ့္ပုိင္ဆုိင္မႈမဟုတ္ေဟာ အျခားသူမ်ား၏ပုိင္ဆုိင္မႈကို တပ္မက္လုိခ်င္ေသာစိတ္မရွိရန္ တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားသူတစ္ေယာက္၏ပုိင္ဆုိင္မႈကို တပ္မက္ျခင္းသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပညတ္ ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္သည္။ လူ႕အသက္သတ္ျခင္း၊ ကာမက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ခိုးျခင္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။ တစံုတခုကို ျပဳလုပ္ရန္ မွားယြင္းလွ်င္ အျခားသူတစ္ေယာက္၏ပစၥည္းဥစၥာကို တပ္မက္ျခင္းသည္လည္းမွားသည္။

မ်ားစြာေသာ သူမ်ားက ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးအား လုိက္နာႏုိင္လွ်င္ ေသၿပီးေနာက္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ရန္ အာမခံခ်က္ရရွိသည္ဟု လႊဲမွားစြာ ခံယူၾကသည္။ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူသားမ်ားက ဥပေဒမ်ားကို ျပည့္စံုစြာမလုိက္နာႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိၿပီး(ေရာမ ၇း၇-၁၁) ဘုရားသခင္၏ဂရုဏာေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္လုိအပ္ ေၾကာင္း သိရွိရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ မႆဲ ၁၉း၁၆ ထဲတြင္ လူငယ္သူေဌးသား၏ေျပာဆိုမႈမွာ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကို ျပည့္စံုစြာ လုိက္နာႏုိင္ေသာမရွိေၾကာင္း (ေဒသနာ ၇း၂၀) ထင္ရွားသည္။ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးက ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း (ေရာမ ၃း၂၃)၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇးေတာ္ႏွင့္ဂရုဏာေတာ္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း။