ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား/မြတ္စလင္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား/မြတ္စလင္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးၾကသနည္း။

အေျဖ:
ပထမအေနျဖင့္၊ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးသည္ မြတ္စလင္မ်ားမဟုတ္သည္ကို၄င္း၊ မြတ္စလင္မ်ိဳးမ်ားအားလံုး သည္လည္း အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားမဟုတ္သည္ကို၄င္း နားလည္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ အာရပ္လူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မြတ္စလင္အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားစြာလည္း ရွိသည္။ ထို႕ျပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံကဲ့သို႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ အာရပ္မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားစြာရွိသည္။ အာရပ္မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားမမုန္းသည္ကို၄င္း၊ မြတ္စလင္လူမ်ိဳး မ်ားအားလံုးက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားမမုန္းသည္ကို၄င္း၊ ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးက အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးမမုန္း သည္ကို၄င္း မွတ္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ လူပုဂၢိဳလ္မေဖာ္ျပဘဲ လူမ်ိဳးေရးရာေဖာ္ျပျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သတိထားရမည္။ သို႔ေသာ္လည္း သာမန္အားျဖင့္ အာရပ္ႏွင့္မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမ်ားက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို မႀကိဳက္၊ မယံုၾကည္ ၾကပါ။ ေႏွာက္ယွက္ၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာက တိက်စါာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အာျဗဟံအေပၚအားလံုးမူတည္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အာျဗဟံ၏သားဣဇာက္မွ ဆင္းသက္လာေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အာျဗဟံ၏သား ဣရွေမလမွ ဆင္းသက္လာေသာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဣရွေမလသည္ ကၽြန္မိန္းမ၏ သားျဖစ္သည္ (ကမၻာ ၁၆း၁-၁၆)။ ဣဇာက္သည္ အာျဗဟံ၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကို အေမြခံမည့္ ဂတိေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ သားျဖစ္သည္ ( ကမၻာ ၂၁း၁-၃)။ ဤသားႏွစ္ေယာက္တုိ႔အၾကားမွာ အၿငိဳးထားမႈတစ္ခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ဣဇာက္အေပၚ ဣရွေမလ၏ ေျပာင္ေလွာင္သေရာ္မႈေၾကာင့္ (ကမၻာ ၂၁း၉) စာရက အာျဗဟံအား ဟာဂရႏွင့္ဣရွေမလအား ႏွင္ထုတ္ရန္ ေျပာခဲ့သည္ (ကမၻာ ၂၁း၁၁-၂၁)။ ဤအျဖစ္အပ်က္က ဣရွေမလက ဣဇာက္အေပၚ မုန္းတီးစိတ္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက ဟာဂရထံ ဣရွေမလသည္ "သူ၏ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအားလံုးအေပၚ ရန္လိုစိတ္ရွိျခင္းအား ျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္" (ကမၻာ ၁၆း၁၁-၁၂)ဟု ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခဲ့သည္။

အစၥလမ္ဘာသာတရားသည္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အဓိကဘာသာတရားျဖစ္သည္။ ထိုသာသာတရားက မုန္းတီးရန္ လိုစိတ္ကို အေလးအနက္ထားသည္။ မြတ္စလင္မ်ားအား ကိုရန္က်မ္းထဲတြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ မြတ္စလင္မ်ားက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအား ညီအစ္ကိုရင္ျခာကဲ့သို႔ ဆက္ဆံရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ရွိ သည္။ တဘက္မွာ မြတ္စလင္မ်ားက အစၥလမ္ဘာသာသုိ႔ေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆိုေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအား တုိက္ခုိက္ရန္ ညြန္ ၾကားထားသည္။ အာျဗဟံ၏သားမွ မည္သူသည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာသားျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကို ကိုရန္က်မ္းထဲတြင္ ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဟၿဗဲက်မ္းစာထဲမွာ ဂတိေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသားမွာ ဣဇာက္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ကိုရန္က်မ္းထဲတြင္ ဣရွေမလျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကိုရန္က်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္ထံ အာျဗဟံယဇ္ပူ ေဇာ္ေသာသူမွာ ဣရွေမလျဖစ္ၿပီး၊ ဣဇာက္မဟုတ္ပါ ဟု သြန္သင္ထားသည္။ (ကမၻာဦးက်မ္းအခန္းႀကီး ၂၂ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ သည္)။ ဂတိေတာ္သားအေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သူသည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသားမွန္ျဖစ္ျခင္းအျငင္းပြားမႈ သည္ ယေန႔ထိတုိင္ ရန္လိုမုန္းတီးေစေသာအရာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဣဇာက္ႏွင့္ဣရွေမလအၾကား ေရွးေခတ္ခါးသီးမႈဇစ္ျမစ္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား ယေန႔ရန္လိုမုန္း တီးျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသမုိင္း၏ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီအေတာအတြင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မ်ားႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ လူမ်ိဳးတစ္စုအျဖစ္ ကြဲျပားမႈမရွိဘဲ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔အၾကား ရန္လို မုန္းတီးမႈအစမွာ မ်က္ေမွာက္ကာလအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ ခြဲေ၀စုမ်ားကို United nations မ်ားက ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ထိုနယ္ေျမသည္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား (ပါလက္စတုိင္းလူမ်ိဳးမ်ား) က်င္လည္က်က္စားရာေနရာေဒသျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူ မ်ိဳးမ်ားက ထိုနယ္ေျမမ်ားအား အပုိင္သိမ္းပုိက္လုိက္သျဖင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားက ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား စည္းလံုးၿပီး ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ထိုနယ္ေျမမွ ႏွင္ထုတ္ရန္ တုိက္ခုိက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ရႈံးႏွိမ့္ ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းအာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ ရွိခဲ့သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား၏နယ္ေျမသည္ အလြန္ေသးငယ္သည္။ သူတုိ႔နယ္ေျမအား ပို၍ႀကီးမားေသာ အာရပ္လူ မ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ရာ ေယာဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ ေဆာ္ရီအာရဗီးယား၊ ေအရပ္ႏွင့္ဧဂ်စ္မ်ားက ၀ုိင္းရံထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျမင္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ေျပာရလွ်င္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အာျဗဟံ၏တူ၊ ယာကုပ္မွဆင္းသက္လာေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ သူတုိ႔ပုိင္နက္နယ္ေျမတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ တဆက္တည္းမွာ ပင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာေဖြၿပီး အာရပ္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအေပၚ အရုိအေသျပသရန္လုိအပ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဆာလံ ၁၂၂း၆ ထဲတြင္ "ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ၿငိမ္၀ပ္မည့္အေၾကာင္းဆုေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုၿမိဳ႕ကို ျမတ္ႏိုးစံုမက္ေသာ သူတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာရၾကပါေစေသာ"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား/မြတ္စလင္မ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း မုန္းတီးၾကသနည္း။