ယေန႔ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအား ရူပါရံုမ်ား ေပးသလား။ ယံုၾကည္သူမ်ားက ရူပါရံုမ်ားအား ခရစ္ယာန္အေတြ႕အႀကံဳ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္သင့္သလား။


ေမးခြန္း: ယေန႔ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအား ရူပါရံုမ်ား ေပးသလား။ ယံုၾကည္သူမ်ားက ရူပါရံုမ်ားအား ခရစ္ယာန္အေတြ႕အႀကံဳ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္သင့္သလား။

အေျဖ:
ယေန႔ဘုရားသခင္က ရူပါရံုမ်ား ေပးႏုိင္သလား။ ေပးနုိင္သည္။ ယေန႔ဘုရားသခင္က လူေတြေပၚမွာ ရူပါရံုမ်ား ေပးသလား။ ေပးႏုိင္သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ရူပါရံုမ်ားအား သာမန္အျဖစ္အပ်က္အျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ရမလား။ မေမွ်ာ္လင့္ရ ပါ။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ဘုရားသခင္က ရူပါရံုမ်ားအားျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စကားေျပာေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ယာကုပ္၏သား၊ ေယာသပ္၊ မာရိ၏ခင္ပြန္းသည္ ေယာသပ္၊ ေရွာလမုန္၊ ေဟရွာယ၊ ေယဇေက်လ၊ ဒံေယလ၊ ေပတရု၊ ႏွင့္ေပါလုတုိ႔ျဖစ္သည္။ ပေရာဖက္ ေယာလက ရူပါရံုမ်ားသြန္းေလာင္းျခင္းကို ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ထိုေဟာေျပာ ခ်က္ကို တမန္ေတာ္အခန္းႀကီး ၂ ထတြင္ တမန္ေတာ္ ေပတရုအားျဖင့္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။ ရူပါရံုႏွင့္အိပ္မက္တုိ႔၏ ျခားနားမႈမွာ ရူပါရံုသည္ လူတစ္ေယာက္ႏိုးထေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး အိပ္မက္သည္ လူတစ္ေယာက္အိပ္ေမာက်ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ရရွိေသာ အရာ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ဘုရားသခင္က ရူပါရံုမ်ားႏွင့္အိပ္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္အသံုးျပဳေနသည္ပံုရသည္။ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းမၾကားေသးေသာေနရာ(သို႔)အနည္းငယ္သာရွိေသာေနရာမ်ိဳး၊ သမၼာက်မ္းစာအုပ္ မရွိေသးေသာေနရာမ်ိဳးမ်ားတြင္ ဘုရားသခင္က ရူပါရံုမ်ားႏွင့္အိပ္မက္မ်ားအားျဖင့္ လူေတြအား သူ၏သတင္းေကာင္းကို တုိက္ရုိက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကနဦးခရစ္ယာန္ဘာသာ၌ ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပေသာ သမၼာတရား ဖြင့္ျပျခင္း သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပထားေသာ ရူပါရံုနမူနာနွင့္ ညီညြတ္မႈရွိရမည္။ ဘုရားသခင္က လူတစ္ေယာက္ထံ သူ၏သတင္းေကာင္းကို ဖြင့္ျပ လုိေသာအခါ သူက အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ပါး၊ ေကာင္းကင္တမန္တပါး၊ ရူပါရံုႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္လည္း ရူပါရံုမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာအရာသည္ အကန္႔အသတ္မရွိပါ။

ရူပါရံုမ်ားႏွင့္ ရူပါရံုအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားေရာက္လာေသာလါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ သတိထားရမည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီး ကၽြနု္ပ္တုိ႔သိသင့္သိထုိက္ေသာအရာအားလံုးကို သမၼာက်မ္းစာ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ကၽြနု္ပ္တုိ႔ မွတ္ထားရမည္။ ဘုရားသခင္သည္ ရူပါရံုတစ္ခုေပးခဲ့လွ်င္ ထိုရူပါရံုသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ သေဘာတူညီညြတ္ ေသာရူပါရံုျဖစ္သင့္သည္။ ရူပါရံုမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထက္ပို၍ ၾသဇာအာဏာမရွိသင့္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္က်င့္သံုးမႈအေပၚ အာဏာအခြင့္အရွိဆံုးေသာ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သင့္အား ရူပါရံုတစ္ခုကို ေပးအပ္သည္ဟု ခံစားလွ်င္ ထိုအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ သင္ျမင္ေတြ႕ေသာရူပါရံုကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ သေဘာတူညီညြတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ ဆုေတာင္းၿပီး ဘုရားသခင္က ထိုရူပါရံုအေပၚ မည္သည့္အရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ေစလိုသည္ကို စဥ္းစား ရမည္ (ယာကုပ္ ၁း၅)။ ဘုရားသခင္က လူတစ္ေယာက္အား ရူပါရံုေပးၿပီးေနာက္ အနက္အဓိပၸါယ္ကို မဖြင့္ျပဘဲမေနပါ။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ရူပါရံု၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိရွိရန္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာသူအေပၚ ဘုရားသခင္က ထိုရူပါရံု၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ျပထားသည္ (ဒံေယလ ၈း၁၅-၁၇)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ယေန႔ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအား ရူပါရံုမ်ား ေပးသလား။ ယံုၾကည္သူမ်ားက ရူပါရံုမ်ားအား ခရစ္ယာန္အေတြ႕အႀကံဳ၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္သင့္သလား။