ပကတိသမၼာတရားကဲ့သို႔ေသာ တရားမ်ိဳးရွိသလား။ သမၼာက်မ္းစာသည္ အမွန္ကန္ဆံုးေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: ပကတိသမၼာတရားကဲ့သို႔ေသာ တရားမ်ိဳးရွိသလား။ သမၼာက်မ္းစာသည္ အမွန္ကန္ဆံုးေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သလား။

အေျဖ:
ကပတိသမၼာတရား/အမွန္ကန္ဆံုးေသာ သမၼာတရားကို သိရွိနာလည္းႏုိင္ရန္အတြက္ သမၼာတရား၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွ အစျပဳရမည္။ အဘိဓါန္က်မ္းအရာ သမၼာတရားဟူသည္မွာ "အေၾကာင္းျပခ်က္(သို႔) ျဖစ္ပ်က္ေန ေသာအရာႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိျခင္း၊ မွန္ကန္သည္ဟု လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရွိေစရန္ သက္ေသျပသႏုိင္ျခင္း" ျဖစ္သည္။ လူအခ်ိဳ႕က သမၼာတရားမရွိဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သာ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာသူမ်ားက လံုး၀ ဥႆံုမွန္ကန္ေသာ သမၼာတရားရွိရမည္ဟု ျငင္းဆိုၾကသည္။

အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ ပကတိသမၼာတရားမရွိဟု လူအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္။ ဤအျမင္းကို လက္ခံယံု ၾကည္သူမ်ားက အရာအားလံုးသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကင့္ လံုး၀အမွန္တရား/သမၼာတ ရားမရွိဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုအျမင္ေၾကာင့္ ကို္ယ္က်င့္တရား ျပည့္စံုမွန္ကန္ျခင္းမရွိ၊ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသည္ ေကာင္းသည္/ဆိုးသည္ဟူ၍ ၄င္း မွားသည္/မွန္သည္ဟူ၍၄င္း ဆံုးျဖတ္ေျပာဆိုပုိင္ခြင့္မရွိဟု ခံယူၾကသည္။ ဤအျမင္က "အေျခအေနေပၚမူတည္၍ကိုယ္က်င့္တရားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း" ယံုၾကည္မႈ၊ ထိုယံုၾကည္မႈသည္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္မႈ အေပၚမူတည္ၿပီး အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွား/အမွန္မရွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ အေျခအေနတခုကို မွန္ကန္သည္ ဟု ထင္မွတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုအေျခအေနသည္ မွန္ကန္သည္။ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ကိုယ္က်င့္တရားဆံုးျဖတ္ျခင္းအ ျမင္သည္ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေစ အဆိုးျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းသည္ဟု ထင္မွတ္ေသာအရာ အားလံုးသည္ "ေကာင္းသည္"ဟု ျမင္ေတြ႕ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူအမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိင္းမွာ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ဖန္ဆီးၿပီး တန္ဖိုးအားလံုး၊ ယံုၾကည္မႈအားလံုး၊ အသက္တာအားလံုးႏွင့္ သမၼာတရားအားလံုးတုိ႔သည္ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားေသာသူမ်ားက မွန္ကန္ေသာအရာႏွင့္မွားယြင္းေသာအရာကို ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ေသာ လံုး၀ဥႆံုျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအမွန္ရွိသည္ဟု စြဲကိုင္ခံယူၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ထိုအရာမ်ားအားျဖင့္ တုိင္းတာျခင္းျဖင့္ မွန္သည္/မွားသည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ လံုး၀ဥႆံုမွန္ကန္မႈမရွိလွ်င္ အစစ္အမွန္မရွိပါ။ ၀ရံုးသံုးကားျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေလးခ်ိန္ကိုတုိင္းတာေသာ သိပ္သည္းဆ ဥပေဒသကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ လံုး၀မွန္ကန္မႈမရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တစံုတခုေသာေနရာတြင္ မတ္တပ္ရပ္ျခင္း/ထိုင္ျခင္း ျပဳႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွင့္ႏွစ္ေပါင္းလွ်င္ ေလးမဟုတ္လွ်င္ လူဦးေရစာရင္းသည္လည္း မွားယြင္းမႈရွိလိမ့္မည္။ သိပၸံႏွင့္ဓတုဆုိင္ရာ ဥပေဒသမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ သခ်ၤာဂဏန္းေရတြက္ျခင္းသည္လည္း မွန္ကန္မည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အရာအားလံုး ၀ရံုးသံုးကားျဖစ္ကုန္လိမ့္မည္။ ႏွစ္အေပါင္းႏွစ္ ညီမွ်ျခင္း ေလး ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာအရာျဖစ္သည္။ စဥ္းစားဆင္ျခင္နားလည္ႏုိင္ပါသည္။

လံုး၀မွန္ကန္ေသာအရာမရွိဘူးဟု ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ယုတၱိမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူမ်ားက ပကတိမွန္ ေသာအရာမရွိဟူ ေသာ ခံယူခ်က္ကို စြဲကိုင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ "ပကတိမွန္ကန္ေသာအရာမရွိ"ဟု ေျပာဆိုေသာသူမ်ားကို ေမးရမည့္ေမးခြန္းမွာ "မင္းပကတိအမွန္တရားမရွိဘူးဆိုတာ ေသျခာသလား" ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔က "ဟုတ္ကဲ့"ဟု ေျဖလွ်င္ သူတုိ႔က လံုး၀ဧကန္ျဖစ္ရပ္မ်ားတည္ရွိျခင္းကို အသံုးျပဳကာ ေျဖဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ေျပာဆိုေသာ ကပတိအမွန္တ ရားမရွိျခင္းဟု ေဖာ္ျပျခင္းသည္ တခုတည္းေသာ ပကတိအမွန္တရားရွိသည္ကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္ကို အျမင္က်ဥ္းျပႆနာအျပင္၊ လူတစ္ေယာက္သည္ ပကတိအမွန္ (သို႔) အမွန္ဆံုးသမၼာတရားမရွိျခင္း ယံုၾကည္မႈကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ အေတြးအေခၚဆုိင္ရန္ ျပႆနာမ်ားရွိသည္။ ပထမခ်က္မွာ လူသားအားလံုး၏ အသိပညာသည္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ လူေတြက ပကတိအမွန္တရားမရွိဘူးဟု မေျပာႏုိင္ပါ။ လူတစ္ ေယာက္က "ဘုရားမရွိ"ဟု မေျပာႏုိင္ပါ။ (လူမ်ားစြာက ေျပာၾကသည္)။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ လူတစ္ေယာက္သည္ စၾကာ၀႒ာတစ္ခုလံုးကို အစမွအဆံုးထိတုိင္ အကုန္လံုးသိရွိႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ပညာပုိင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအမႈအရာ ျဖစ္သျဖင့္၊ လူအမ်ားစုက "ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဥာဏ္ပညာအကန္႔အသတ္ ရွိသျဖင့္ ဘုရားရွိျခင္းကို မယံုၾကည္ႏုိင္ပါ"ဟု ေျပာၾကသည္။

ပကတိသမၼာတရား/အမွန္ကန္ဆံုးေသာသမၼာတရားမရွိဟု ျငင္းပယ္ျခင္း၏အျခားျပႆနာတစ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အေတြ႕အႀကံဳျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေလာကမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ေသာအရာမ်ားအား မွန္ကန္သည္ဟု သိရွိေသာအရာမ်ားအတုိင္း အသက္မရွင္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပကတိမွန္ကန္ေသာသမၼာတရားမရွိလွ်င္ အရာအားလံုးသည္ မွန္သည္/မွားသည္ဟူ၍ လံုး၀မရွိေတာ့ပါ။ သင့္အတြက္"မွန္ကန္"ေသာအရာသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ "မွန္ကန္"သည္ကို မဆိုလိုပါ။ ဤကဲ့သို႔ေသာခံယူခ်က္စြဲကုိင္သူမ်ားက လူတုိင္းက သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ စံခ်ိန္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ၿပီး ထိုအတုိင္း ျဖစ္လာပါက မွန္ကန္သည္ဟု သံုးသတ္ထားသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ မွန္ကန္ေသာအရာသည္ အျခားလူတစ္ေယာက္အတြက္ မွန္ကန္မည္ မဟုတ္ပါ။ မီးပိြဳင့္သည္ အနီေရာင္ျပေနေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ျပမႈကို လ်စ္လ်ဴ ရႈျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ "မွန္ကန္" လွ်င္ မည္သည့္အရာ ေပၚေပါက္မည္နည္း။ လူမ်ားစြာတုိ႔၏အသက္ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ ေစႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ သင့္ထံမွ ပစၥည္းတစံုတခုကို ခိုးယူျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း သင့္အတြက္ မွန္ကန္မည္မဟုတ္ပါ။ အမွားအမွန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထားရွိစံခ်ိန္စံညႊန္းသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တုိက္ခုိက္ေနသည္။ ပကတိအမွန္တရားမရွိလွ်င္ အမွားႏွင့္အမွန္ခြဲျခားႏုိင္ရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမရွိေတာ့ပါ။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ ေသခ်ာေသာ အရာတစံုတခုမွ်မရွိေတာ့ပါ။ လူေတြက သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္အရာအားလံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ လူ႕အ သက္သတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ ခိုးျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း စသည္တုိ႔ကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ မွားယြင္းသည္ဟု မည္သူကမွ မေျပာႏုိင္ပါ။ အစိုးရမလိုအပ္ပါ။ ဥပေဒမ်ားလည္းမလိုအပ္ေတာ့ပါ။ တရားမွ်တျခင္းလည္းမလိုအပ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ လူတစ္ေယာက္က လူေတြက မွန္ကန္ေသာအရာေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္၊ ထိုအရာေပၚမွာ တုိင္းတာႏုိင္ရန္ စံခ်ိန္စံညႊန္းရွိသည္ဟု မေျပာႏုိင္ပါ။ ပကတိအမွန္တရားမရွိေသာႏုိင္ငံသည္ အလြန္ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံပင္ ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ေရးရာရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခံယူက်င့္သံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရးရႈပ္ေထြးမႈ၊ စစ္မွန္ေသာ ဘာသာတရားမရွိ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာဆက္ႏြယ္မႈမရွိဟူ ေသာခံယူခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ေစသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘာသာတရားအားလံုးက ေနာင္တမလြန္ဘ၀ဧကန္အမွန္ရွိေၾကာင္းကို ေျပာထားသျဖင့္ သာသာတရားအားလံုးသည္ မွားသည္။ တခုနွင့္တခုဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ "မွန္ကန္"ေသာအရာႏွစ္ခုကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ယေန႔အတြက္ သာမန္မဟုတ္ပါ။ ထိုဘာသာတရားႏွစ္ခုစံုးက ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာလမ္း (သို႔) "သမၼာတရားမ်ား"မ်ားကို လံုး၀ဆန္႔က်င္ေသာအရာႏွစ္သြန္သင္လွ်င္လည္း မယံုၾကည္သင့္ပါ။ ပကတိသမၼာတရားကို မယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ၿပီး ဘာသာတရားအားလံုးသည္ တူညီၿပီး ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္သည္ဟူ ေသာသြန္သင္မႈကို ေပြ႕ဖက္ထားၾကသည္။ ဤေလာကအျမင္ကို စြဲကို္ငေသာသူမ်ားသည္ သမၼာတရားကို ယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳၾကသည္။ သမၼာတရားကိုယံုၾကည္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားက သခင္ေယရႈသည္ "လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား၊ အသက္"ျဖစ္ကာ သူတပါးတည္းသာလွ်င္ သမၼာတရားအျဖစ္ထင္ရွားလ်က္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ သြား ေသာလမ္းခရီးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။

သည္းခံမႈဘာသာတရားအားလံုးလက္ခံျခင္း သည္ ေခတ္ေဟာင္းလူအမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ယံုၾကည္က်င့္သံုးမႈျဖစ္သည္။ သည္းခံျခင္းမရွိေသာ ပကတိအမွန္တရားတစ္ခုတည္းရွိသည္ဟု အျခားေသာဘာသာတရားမ်ားကို ကန္႔ကြက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ ပကတိအမွန္တရားရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ ေသခ်ာတိက်ေသာအရာကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ သည္းခံျခင္းမရွိေသာအျမင္ျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ ပကတိသမၼာတရားကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ာက သင္ႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုယံုၾကည္မႈကို သူတပါးအား သင္၏ယံုၾကည္မႈကို အတင္းအဓမၼအသြတ္သြင္း သင့္ပါဟု ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအျမင္သည္လည္း အမွားႏွင့္အမွန္ကို သံုးသတ္ေ၀ဖန္ေသာ ယံုၾကည္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအျမင္ကို ယံု ၾကည္လက္ခံေသာသူမ်ားက သူတုိ႔၏ယံုၾကည္မႈကို အျခားသူမ်ားေပၚ သြတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ သူတုိ႔က အျခားေသာမ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကို္ယ္က်င့္ တရားအခ်ိဳ႕တုိ႔ကို ခ်မွတ္ၿပီး လူေတြအတြက္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာအရာမ်ားစြဲကိုင္ရန္ အတင္းအဓမၼတုိက္တြန္းတတ္ၾက သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ယံုၾကည္မႈစြဲကုိင္သူမ်ားက သူတုိ႔အျပဳအမူမ်ားကို သတိမမူ၊ မေရတြက္တတ္ၾကပါ။ ပကတိအမွန္တ ရားရွိလွ်င္ အမွားႏွင့္အမွန္ကို ခြဲျခားႏုိင္ရန္ ပကတိစံခ်ိန္ရွိရမည္။ ထိုစံခ်ိန္မ်ားအတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုလုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈသည္ သမၼာတရားကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား၏ျငင္းဆန္မႈျဖစ္သည္။

ပကတိအမွန္တရား/အမွန္ကန္ဆံုးေသာသမၼာတရားႏွင့္ ထံုးတမ္းစဥ္ရအရဆက္ႏြယ္မႈကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ဘ၀စတင္ ျဖစ္လာျခင္းအေၾကာင္းရွင္းျပေပးထားေသာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ယံုၾကည္မႈ၀ါဒကို ဆြဲကိုင္ေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ သဘာ၀ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သည္ မွန္ကန္ပါက ဘ၀သည္ အဓိပၸါယ္မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပါ။ အမွားႏွင့္ အမွန္ဟူ၍လည္းမရွိပါ။ လူေတြက မိမိစိတ္ႀကိဳက္အသက္ရွင္ႏုိင္မည္။ မည္သူ႕ကိုမွ ဂရုစုိက္စရာမလိုဘဲ စိတ္ႀကိဳက္အ သက္ရွင္ႏုိင္သည္။ ဆိုးသြမ္းေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အတူပါရွိျခင္းႏွင့္ပကတိသမၼာတရားကို မည္သုိ႔ပင္ျငင္းပယ္ေစ ကာမူ တေန႔ေရာက္ေသာအခါ သူတို႔သည္ သခင္ေယရႈ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မတ္သတ္ရပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ က "…အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ သိအပ္ေသာဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းအရာတို႔သည္ သူတုိ႔တြင္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔အား ျပေတာ္မူၿပီ။ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာမ်ားကို ေထာက္ရႈသ ျဖင့္၊ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာတို႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ကိုယ္အျပစ္ကို မဖံုးႏုိင္ရာ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို သိလ်က္ပင္၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းသင့္သည္အတုိင္း မခ်ီးမြမ္း ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း မသိမမွတ္၊ အခ်ည္းႏွီးေတြးဆျခင္း၊ သတိမရွိေသာစိတ္ႏွလံုးကို မုိက္မဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ပညာရွိေယာင္ေဆာင္လ်က္ႏွင့္ လူမုိက္အ ရာ၌ တည္ၾကသည္ျဖစ္၍…" (ေရာမ ၁း၁၉-၂၂)။

ပကတိသမၼာတရားရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားတစံုတခုရွိသလား။ ရွိပါသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ လူသားမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲတြင္ ေလာကသဘာ၀တရားျဖစ္ေသာ အမွန္ႏွင့္အမွားခြဲျခားႏုိင္ေသာ "အသိစိတ္" ရွိသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔စိတ္ က မွားယြင္းေသာအရာတစံုတခုေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡခံျခင္း၊ ငတ္မြတ္ေပါင္းပါးျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ အျပစ္တရားမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု သိရွိေစသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ရက္ေရာစြာေပးကမ္းျခင္း၊ ဂရုဏာထားရွိျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းစေသာ အေကာင္းျမင္၀ါဒမ်ားရွိရန္ အသိစိတ္က သိေစသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းအားလံုးမွာ မွန္ကန္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၂း၁၄-၁၆ ထဲတြင္ လူသားမ်ား၏အေတြးအေခၚ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ "သာသနာပလူတုိ႔သည္ ပညတ္တရားေတာ္ကို မသိဘဲ၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္တရား ေတာ္ကို က်င့္ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ပညတ္တရားေတာ္ကိုမသိဘဲ၊ ကုိယ္က်င့္တရားကို အမွီျပဳသျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ကို ကုိယ္သိေသာစိတ္ႏွလံုးသည္ သက္ေသခံသျဖင့္၄င္း၊ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးဆင္ျခင္း၍ အျပစ္တင္လ်က္၊ လြတ္လ်က္ေနသျဖင့္၄င္း၊ မိမိတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ မွတ္သားေသာတရား၏အက်ိဳးကို ထင္ရွားစြာ ျပၾက၏။ ငါေဟာေျပာေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားအတုိင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ လူတုိ႔၏ မထင္ရွားေသာ အမႈအရာတုိ႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ ေတာ္မူေသာေန႔၌ ထိုသို႔စီရင္ေတာ္မူလတံ့။"

ပကတိသမၼာတရားတည္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသက္ေသျပခ်က္မွာ သိပၸံအားျဖင့္ ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာဆိုသည္မွာ ဥာဏ္ပညာ တိုးတက္ေစျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိေသာအရာမ်ားကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ားကို ထပ္မံေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိပၸံပညာေလ့လာမႈအားလံုးသည္ ကမၻာေပၚမွာအမွန္တည္ရွိေသာအရာမ်ားအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိသည့္အ တုိင္း ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီ ထိုအမွန္တကယ္တည္ရွိျခင္းသည္လည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္၍ သက္ေသျပႏုိင္သည္။ လံုး၀ဥႆံုျဖစ္ေသာအရာမရွိလွ်င္ ေလ့လာမႈရွိႏုိင္မလား။ သိပၸံအတတ္ပညာမ်ားရွိေဖြေတြ႕ရွိျခင္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း မည္သို႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ တကယ္တန္းက်ေတာ့၊ သိပၸံပညာအတတ္၏ဥပေဒမ်ားသည္ ပကတိအမွန္တရားတည္ရွိျခင္း ေပၚမွာ ေတြ႕ရသည္။

ပကတိသမၼာတရား/အမွန္ကန္ဆံုးေသာသမၼာတရားတည္ရွိျခင္းသက္ေသအေထာက္အထားတတိယေျမာက္မွာ ဘာသာ တရားျဖစ္သည္။ ေလာကမွာရွိေသာ ဘာသာတရားအားလံုးက ဘ၀၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾက သည္။ လူသားမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးတည္ရွိလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ တစံုတခုကို လိုအားေတာင့္တရျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား အားျဖင့္ လူသားမ်ားက ဘုရားကို ရွာေဖြသည္။ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသည္။ အျပစ္ခြင့္လႊတ္သည္။ ခက္ခဲ မႈၾကားထဲမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိသည္။ ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖေတြ႕ၾကသည္။ ဘာသာတရားတည္ရွိျခင္း ေၾကာင္းလူသားမ်ားသည္ အျခားေသာသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္မတူေၾကာင့္ သက္ေသျပသည္။ ဘာသာတရားသည္ လူသားမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဘုရားသခင္အား သိရွိရန္ အသိစိတ္ထားရွိေသာ ဖန္ဆင္းရွင္၏ ပို၍ႀကီးမ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းအေၾကာင္းကို သိရွိရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ဖန္ဆင္းရွင္ရွိလွ်င္ သူသည္ ပကတိသမၼာ တရား၏စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖစ္သည္။ ထိုသမၼာတရားကို ထူေထာင္ျခင္းသည္ သူ၏အခြင့္အာဏာပင္ျဖစ္သည္။

ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ပါးရွိသည္။ သူက သူ၏သမၼာတရားအား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ ပကတိသမၼာတရား/အမွန္ကန္ဆံုးေသာသမၼာတရားကို သိရွိျခင္းသည္ သမၼာတရားျဖစ္ေသာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ဆက္ႏြယ္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိႏုိင္သည္။ သခင္ေယရႈက သူသည္ လမ္းခရီး၊ သမၼာတရား၊ အသက္ ႏွင့္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ေရာက္ရန္ တခုတည္းေသာလမ္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၁၄း၆)။ ပကတိသမၼာတရား တည္ရွိျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္တည္ရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ သားေတာ္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သူ႕ကိုသိရွိႏုိင္ရန္ မိမိကိုယ္ကို ဖြင့္ျပထားေသာဘုရားရွိေၾကာင္းကို၄င္း ဖြင့္ျပထားသည္။ ထိုအရာသည္ ပကတိသမၼာတရား ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ပကတိသမၼာတရားကဲ့သို႔ေသာ တရားမ်ိဳးရွိသလား။ သမၼာက်မ္းစာသည္ အမွန္ကန္ဆံုးေသာ စာအုပ္ ျဖစ္သလား။