ခရစ္ယာန္မ်ားက အိပ္မက္အနက္ဖြင့္ၾကသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အိပ္မက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာသလား။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားက အိပ္မက္အနက္ဖြင့္ၾကသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အိပ္မက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာသလား။

အေျဖ:
GotQuestions.org သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအိပ္မက္ဖြင့္ျခင္း အမႈေတာ္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အိပ္မက္မ်ားကို အနက္မဖြင့္ဆိုပါ။ လူတစ္ေယာက္သည္ အိပ္မက္မက္ၿပီး ထိုအိပ္မက္မ်ား၏အဓိပၸါယ္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္ဘုရားသခင္အၾကား ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္က အိပ္မက္မ်ားအားျဖင့္ စကားေျပာေသးသလား။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္တေလွ်ာက္ၾကည့္လွ်င္ ဘုရားသခင္က လူေတြထံ အိပ္မက္မ်ားအားျဖင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စကားေျပာခဲ့သည္။ ဥပမာ မ်ားမွာ ယာကုပ္၏သား ေယာသပ္ (ကမၻာ ၃၇း၅-၁၀)၊ မာရိ၏ခင္ပြန္းသည္၊ ေယာသပ္ (မႆဲ ၂း၁၂-၂၂)၊ ေရွာလမုန္ (၃ရာ ၃း၅-၁၅)၊ ႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ား (ဒံေယလ ၂း၁၊ ၇း၁၊ မႆဲ ၂၇း၁၉) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ တမန္ ၂း၁၇ ထဲတြင္ တမန္ေတာ္ ေပတရု ျပန္လာကိုးကားေသာ ပေရာဖက္ေယာလ၏ပေရာဖက္ျပဳျခင္း (ေယာလ ၂း၂၈)ထဲတါင္ ဘုရားသခင္က အိပ္မက္ မ်ားကို အသံုးျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေျဖရမည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ အိပ္မက္မ်ားအားျဖင့္ စကား ေျပာႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသမၼာတရားကို ယေန႔ကၽြနု္ပ္တုိ႔ လက္ေတြ႕အသံုးခ်နည္း မတူညီၾကပါ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ ယခုမွစ၍ ထာ၀ရကာလအထိတုိင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိသင့္သိထုိက္ေသာအရာမ်ားကို က်မ္းစာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိသင့္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမျပဳေၾကာင္း၊ ယေန႔အိပ္မက္မ်ားအားျဖင့္ စကားမေျပာ ေၾကာင္းကို မဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ေျပာေသာအရာအားလံုးသည္ အိပ္မက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရူပါရံုအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ခံစားခ်က္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ "အသံေသးေသးေလး"အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏႈတ္ ေတာ္ထြက္စကားႏွင့္ သေဘာတူညီညြတ္သင့္ပါသည္။ အိပ္မက္မ်ားအား သမၼာက်မ္းစာအေပၚ အခြင့္အာဏာရွိေသာ အရာအျဖစ္ မထားသင့္ပါ။

သင္သည္ အိပ္မက္မက္ၿပီး ဘုရားသခင္က ထိုအိပ္မက္ကို ေပးသည္ဟု ခံစားလွ်င္ ဆုေတာင္းၿပီး ဘုရားသခင္၏စကား ေတာ္ႏွင့္ဆန္းစစ္ပါ။ ထိုအိပ္မက္သည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီညြတ္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာစြာ သိရွိပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္က ထိုအိပ္မက္အေပၚလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို ဖြင္ျ့ပပါလိမ့္မည္ (ယာကုပ္ ၁း၅)။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ လူေတြက အိပ္မက္ရရွိၾကေသာအခါ ဘုရားသခင္က ထိုအိပ္မက္၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို လူတစ္ ေယာက္အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းေကာင္းသယ္ေဆာင္သူတစ္ဦးအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖြင့္ျပခဲ့ သည္ (ကမၻာ ၄၀း၅-၁၁၊ ဒံေယလ ၂း၄၅၊ ၄း၁၉)။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား စကားေျပာေသာအခါ သူေျပာေသာ သတင္းသည္ တိက်စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားက အိပ္မက္အနက္ဖြင့္ၾကသလား။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အိပ္မက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လာသလား။