ၿဂိဳဟ္လူသား သို႔မဟုတ္ ပန္းကန္ပ်ံစီးေသာအမည္မသိေသာလူရွိသလား။


ေမးခြန္း: ၿဂိဳဟ္လူသား သို႔မဟုတ္ ပန္းကန္ပ်ံစီးေသာအမည္မသိေသာလူရွိသလား။

အေျဖ:
ပထမအေနျဖင့္၊ "ၿဂိဳဟ္လူသားမ်ား" အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပပါရေစ။ သူတုိ႔သည္ "သူတုိ႔သည္ အေကာင္းအဆိုးေရြး ခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ စိတ္အေတြးအေခၚ၊ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းနည္းေသာစိတ္ႏွင့္ လိုအပ္ဆႏၵရွိသည္။" ေအာက္တြင္ သိပၸံပညာအရာ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွိသည္။

၁။ လူေတြက ေနစၾကာ၀႒ာ၌ရွိေသာ အာကသအားလံုးနီးပါးသို႔ အာကာသယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤၿဂိဳဟ္မ်ားကို ေလ့လာစမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ အားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ မားရ္ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ဂ်ဴပီတာၿဂိဳဟ္မ်ားက ဘ၀ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ေသာေလမရွိပါ။

၂။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကႏုိင္ငံမွ လူနွစ္ေယာက္အား မားရ္ၿဂိဳဟ္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးက မားရ္ၿဂိဳဟ္သားမ်ား၏သဲမ်ားတူးဆြႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိင္ထားၾကသည္။ အသက္ရွင္ႏုိင္သလားဟု ေလ့လာစမ္းစစ္ ေစသည္။ သူတုိ႔က မည္သည့္အရာတစံုတခုမွ်မေတြ႕ၾကပါ။ ကမၻာေပၚမွာ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ရန္မေကာင္းေသာ ကဲကႏၱာရ ကုန္းေျမႏွင့္ Antarctica ရွိ အညစ္ညမ္းဆံုးေသာေနရာမ်ားရွိေျမမ်ားကို စစ္ေဆးလွ်င္ အသက္ရွင္ႏုိင္ေသာအရာမ်ားရွိ ေၾကာင္း သင္ေတြ႕ရွိလိမ့္မည္။ ၁၉၉၇ခုနွစ္တြင္ အေမရိကမ်ားက မားရ္ၿဂိဳဟ္မ်က္ႏွာျပင္၌လမ္းရွာေဖြသူတစ္ဦးတု႔ိကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သူသည္ သြားလာလွည့္လည္ၿပီး ပို၍မ်ားျပားေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္၏ လကၡဏာတစံုတခုမွ် မေတြ႕ရပါ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မားရ္ၿဂိဳဟ္သို႔ အာကာသယာဥ္မ်ားစြာေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သူတုိ႔ေတြ႕ရွိေသာ အရာသည္ ဘာမွ်ထူးျခားမႈမရွိဘဲ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

၃။ နကၡတၱေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေနႏွင့္ေ၀းလံေသာေနရာမ်ားတြင္ ၿဂိဳဟ္သစ္မ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ ၿဂိဳဟ္မ်ားစြာ တည္ရွိျခင္း အဓိပၸါယ္အခ်ိဳ႕က စၾကာ၀႒ာရွိ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ အသက္ရွိရမည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို သက္ေသျပသသည္။ ဤၿဂိဳဟ္မ်ားက ၿဂိဳဟ္ကမၻာတြင္ အသက္ရွင္ေစႏုိင္ေသာအရာတစံုတခုမွ်ရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပသႏုိင္ပါ။ ကမၻာႏွင့္ဤၿဂိဳဟ္မ်ားအၾကား ေ၀းလံမႈက အသက္ရွင္ေစႏုိင္ေသာအရာမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပသည္။ ကမၻာေျမႀကီးကသာလွ်င္ ေနမွရရွိေသာအလင္းေရာင္ျဖင့္ အသက္ေထာက္ပံ့ေပးနုိင္ေသာအရာကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူမ်ားက အျခားေသာ ၿဂိဳဟ္တစ္ခုတြင္ အသက္ထုတ္လႊင့္ေပးနုိင္ေသာအရာရွိ ေၾကာင္းမေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကပါ။ အျခားေသာၿဂိဟ္တုမ်ားစြာလည္းရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔က အသက္ရွင္ေစႏုိင္ေသာ အရာထုတ္လႊင့္ျခင္းရွိ/မရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မသိႏုိင္ၾကပါ။

သမၼာက်မ္းစာက ဘာေျပာသနည္း။ ကမၻာႏွင့္ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကမၻာ ၁ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ေန၊ လ၊ ၾကယ္မ်ားကို မဖန္ဆင္းမီ ကမၻာကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ တမန္ ၁၇း၂၄၊ ၂၆ ထဲတြင္ ကမၻာႏွင့္အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းေသာဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးတုိ႔၏အရွင္သခင္ျဖစ္လ်က္ သူသည္ လူ႕လက္ျဖင့္ဖန္ဆင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္ထဲတြင္ မက်ိန္း၀ပ္ေၾကာင္း… သူသည္ လူသားအားလံုကို ဖန္ဆင္းၿပီး သူတုိ႔သည္ ကမၻာတစ္ခုလံုးတြင္ က်င္လည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားမ်ားအသက္တာကိုလည္း သူကိုယ္တုိင္အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ေနထုိင္မည့္ေနရာကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးေၾကာင္း" ေဖာ္ျပထား သည္။

လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အျပစ္မရွိ၊ သူဖန္ဆင္းေသာအရာအားလံုး "အလြန္ ေကာင္း"သည္ ( ကမၻာ ၁း၃၁)။ ပထမဆံုးလူသည္ အျပစ္က်ဴးလြန္ေသာအခါ (ကမၻာ ၃) ျပႆနာအားလံုး၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ေသျခင္းအပါအ ၀င္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ တိရစၦာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အျပစ္မရွိေသာ္လည္း (ပ်က္စီးႏုိင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသျဖင့္) သူတုိ႔သည္ ဒုကၡႏွင့္ေသျခင္းကို ခံစားၾကသည္ (ေရာမ ၈း၁၉-၂၂)။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္ေၾကာင္းခံထုိက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္က ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ သူျပန္လည္ၾကြလာေသာအခါ အာဒံမွတည္ရွိခဲ့ေသာ က်ိန္ျခင္း အားလံုး ဖယ္ရွားေပးလိမ့္မည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၁-၂၂)။ ေရာမ ၈း၁၉-၂၂ ထဲတြင္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာအရာအားလံုးက ဤအခ်ိန္ ကို ေစာင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ အေသခံရန္ႏွင့္ သူအေသခံျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္ တည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္လည္း အေရးႀကီးသည္ (ေဟၿဗဲ ၇း၂၇၊ ၉း၂၆-၂၈၊ ၁၀း၁၀)။

ယခု ဖန္ဆင္းထားေသာအရာအားလံုးက က်ိန္ျခင္းခံလွ်င္ ကမၻာႏွင့္ေ၀းေသာဘ၀သည္လည္း ခံစားလိမ့္မည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ ျငင္းခံုမ်ားရွိေသာ္လည္း ပ်က္စီးႏုိင္ေသာအရာမ်ား ၿဂိဟ္တုေပၚမွာမရွိပါ။ သူတုိ႔သည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡခံစားသည္။ ယခုမခံ စားရေသာ္လည္း တေန႔ေရာက္ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ႀကီးမ်ားေသာ အသံဗလံႏွင့္ အလြန္ပူျပင္းေသာအပူခ်ိန္အားျဖင့္ လံုး၀ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ (၂ေပ ၃း၁၀)။ သူတုိ႔သည္ အျပစ္မျပဳခဲ့လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔အား ဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ တရားမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္အျပစ္ျပဳလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကမွာအသက္ရွင္ စဥ္ခါ တစ္ႀကိမ္အေသခံၿပီးျဖစ္သျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳေသာ အျပစ္တရားျဖင့္ က်န္ရစ္လိမ့္မည္ (၂ေပ ၃း၉)။ ဤအရာကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မေျဖရွင္းႏုိင္ၾကပါ။ ကမၻာအျပင္ဘက္မွာ ပ်က္စီးႏုိင္ေသာ အသက္ တစံုတခုမွ်မရွိပါ။

အျခားေသာ ၿဂိဟ္မ်ားတြင္ရွိေသာ မပ်က္စီးႏုိင္၊ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေသာ အသက္သည္ မည္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ ေရညႇိပင္ (သို႔) ေခြးမ်ားႏွင့္ေၾကာင္မ်ားသည္ မသိေသာၿဂိဳဟ္တုေပၚမွာ ရွိႏုိင္မလား။ ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ေသာအရာမွာ သူတုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ဒုကၡေရာက္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ "ဖန္ဆင္းထားေသာအရာအားလံုးသည္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ခံစားၾကလွ်င္ ဘုရားသခင္က ၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ေ၀းလံေသာေန႕ရာတြင္ ဖန္ဆင္းထားေသာ မပ်က္စီးႏုိင္၊ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေသာ သက္ရွိမ်ားဖန္ဆင္းျခင္းရည္ရြယ္က ဘာလဲ"ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို ေျဖၾကားေပးႏုိင္ရန္ ျပႆနာရွိေၾကာင္း သက္ေသျပ သည္။

နိဂံုးအေနျဖင့္၊ စၾကာ၀႒ာအတြင္းရွိ ေနရာတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ အသက္ရွိေၾကာင္း ယံုၾကည္ရန္ သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပခ်က္မရွိပါ။ ဘာေၾကာင့္ အသက္မရွိႏုိင္သလဲ ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ ထူးဆန္းၿပီး ရွင္းျပ၍မရေသာအရာမ်ားစြာရွိေသးသည္။ ၿဂိဟ္လူသား(သို႔) ပန္းကန္ပ်ံစီးေသာမသိေသာလူမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ဆင္ျခင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္လာရျခင္းအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ေတြးေတာႏုိင္ေသာ ယူဆခ်က္ ရွိလွ်င္ ၄င္းသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာအရာပင္ ျဖစ္သည္။ နတ္ဆိုးမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ၿဂိဳဟ္လူသား သို႔မဟုတ္ ပန္းကန္ပ်ံစီးေသာအမည္မသိေသာလူရွိသလား။