တမန္ေတာ္မ်ားေသဆံုးျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသလား။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ မည္သို႔ေသဆံုးခဲ့ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: တမန္ေတာ္မ်ားေသဆံုးျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသလား။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ မည္သို႔ေသဆံုးခဲ့ၾကသနည္း။

အေျဖ:
တမန္ေတာ္မ်ားထဲမွာ ရွင္ယာကုပ္ေသျခင္းကိုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ (တမန္ ၁၂း၂)။ ေဟရုဒ္မင္းႀကီးက သူ႕ကို "ဓါးျဖင့္ သတ္ခဲ့သည္။" ေခါင္းျဖတ္ပံုရသည္။ အျခားေသာတမန္ေတာ္မ်ားေသဆံုးျခင္း အေျခ အေနသည္ အသင္းေတာ္ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ အျခားေသာတမန္ေတာ္မ်ားေသဆံုး ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလးေလးနက္နက္ မစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္မ်ားေသဆံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပိး အသင္း ေတာ္ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရာ အမ်ားဆံုးလက္ခံမႈမ်ာ တမန္ေတာ္ရွင္ေပတရုသည္ သခင္ေယရႈ၏ပေရာဖက္ျပဳျခင္း ျပည့္စံုရန္ ေရာမၿမိဳ႕၌ x ပံုစံကားတုိင္ေပၚမွာ ေျပာင္းျပန္ ခ်ိတ္ဆြဲျခင္းခံၿပီး အသတ္ခံခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၂၁း၁၈)။ တမန္ ေတာ္မ်ားအသတ္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားစုလက္ခံေသာ "ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ"လက္ခံမႈမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ရွင္မႆဲသည္ အဲသေယာပိျပည္တြင္ အာဇာနည္/မာတုရအျဖစ္ ဓားျဖင့္အသတ္ခံခဲ့သည္။ ရွင္ေယာဟန္သည္ ေရာမၿမိဳ႕၌ ခရစ္ယာန္ မ်ားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေပၚေပါက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဇလံုႀကီးထဲရွိ ဆူပြတ္ေနေသာဆီထဲတြင္ ထည့္ၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ေသျခင္းမွ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ရွင္ေယာဟန္သည္ ပတ္မုကၽြန္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ သူက ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို ပတ္မုကၽြန္းမွာ ေရးသားခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယခု တူရကီဟုေခၚေသာ ေနရာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ သူသည္ အိုမင္းၿပီးေနာက္ တမန္ေတာ္မ်ားၾကားမွ သူတစ္ေယာက္တည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေသခဲ့သည္။

ယာကုပ္၊ သခင္ေယရႈ၏ညီေတာ္ (တရား၀င္တမန္ေတာ္မဟုတ္)သည္ ေယရုရွင္ၿမိဳ႕ရွိအသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ သခင္ေယရႈကို အေပၚသူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ရန္ ျငင္းဆိုသျဖင့္ သူ႕ကို ေပတစ္ရာျမင့္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္ ထိပ္ဖ်ားေပၚမွ ပစ္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သူသည္ အသက္ရွိေသးေၾကာင္း သူ၏ရန္သူမ်ားက သိေသာအခါ ရွင္ယာကုပ္ကို တုတ္ျဖင့္ ရုိက္သတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဤေနရာသည္ စာတန္က သခင္ေယရႈအား စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ေသာအခါ ေခၚေဆာင္သြား ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

ဗာေသာလမဲ၊ သူ႕အား ေနႆေနလ ဟု သိရၿပီး၊ အာရွသို႔ သာသနာျပဳသူျဖစ္သည္။ သူက ယခု တူရကီသို႔ သက္ေသခံခဲ့ သည္။ သူသည္ အာမီးနီးယာား ၌တရားေဟာသျဖင့္ သူအား မာတုရဟုေခၚခဲ့သည္။ သူသည္ အေရခြံခြါၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရ သည္။ အေႁႏၵသည္ ေဟလသ၌ xပံုစံကားတုိင္ေပၚမွာ ဆြဲခ်ိတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ စစ္သားခုနွစ္ေယာက္က သူ႔ကို ၾကာပြတ္ျဖင့္ ရုိက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူသည္ နာက်င္စြာအေသခံရန္ ကားတုိင္ေပၚသို႔ တင္ခဲ့ၾကသည္။ သူ႕အားကားတုိင္တင္သည့္အခ်ိန္တြင္ သူ၏ေနာက္လုိက္သူမ်ားလာေရာက္ေသာအခါ အေႁႏၵက ဤစကားမ်ားေျပာခဲ့သည္။ "ဤေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်ိန္ ကို လုိခ်င္ေတာင့္တေသာအခ်ိန္ၾကာလွၿပီ။ ကားတုိင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာဆြဲခ်ိတ္ရန္အတြက္ သီးသန္႔ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေသာကားတုိင္ျဖစ္တယ္။" သူက ႏွစ္ရက္အတြင္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သူႏွစ္ဦးထံ တရားေဟာေသးသည္။ တမန္ေတာ္ ေသာမသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ အသင္ေတာ္တည္ေထာင္ရန္ သာသနာခရီးထြက္စဥ္ လွံတံျဖင့္ ထိုးသတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ယုဒ ရွကာရုတ္ေနရာတြင္ တမန္ေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံေသာ မႆိသည္ ေက်ာက္ျဖင့္ပစ္ျခင္းခံရၿပီး ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခံ ခဲ့ရသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ေအဒီ ၆၇ ေရာမၿမိဳ႕၌ အင္ပါယာေနရိုးက ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ကာ ေခါင္းျဖတ္ခဲ့သည္။ အျခားေသာတမန္ေတာ္မ်ားသည္လည္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈခံခဲ့ရၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔အေသခံျခင္းအေၾကာင္းကို သမုိင္းအရျဖစ္ေစ၊ ဓေလ့ထံုးစံအရျဖစ္ေစ သက္ေသမျပႏုိင္ပါ။

တမန္ေတာ္မ်ားအေသခံနည္းသည္ အေရးမႀကီးပါ။ အေရးႀကီးေသာအရာတစ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိယံုၾကည္ျခင္းအတြက္အေသခံရန္ ဆႏၵရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈသည္ ေသျခင္းမွမထေျမာက္ခဲ့လွ်င္ တပည့္ေတာ္မ်ားက အေသခံရဲၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ လူေတြက သူတုိ႔အားလွည့္စားသည္ဟု သိေသာအရာတစံုတခုအတြက္ အေသခံ ရဲမည္မဟုတ္ပါ။ တမန္ေတာ္မ်ား ရက္စက္စြာ အေသခံရဲျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းမွစြန္႔လြတ္ရန္ ျငင္းဆိုျခင္းသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွအမွန္ထေျမာက္ေၾကာင္း သူတုိ႔သက္ေသခံျခင္း သည္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသထူထားပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
တမန္ေတာ္မ်ားေသဆံုးျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသလား။ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ မည္သို႔ေသဆံုးခဲ့ၾကသနည္း။