ဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများအား သူ၏ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောသူများ ဖြစ်စေခဲ့သနည်း။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများအား သူ၏ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောသူများ ဖြစ်စေခဲ့သနည်း။

အေျဖ:
ဣသရေလလူမျိုးများအကြောင်းကို တရားဟောရာကျမ်း ရးရ-၉ ထဲတွင် "သင်တို့သည် အခြားသောလူမျိုးများ ထက်သာ၍ များသောကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို ချစ်၍ ရွေးချယ်တော်မူသည်မဟုတ်။ သင်သည် အခြားသော လူမျိုးတကာတို့ထက် သာ၍ နည်း၏။ ထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို ချစ်သောကြောင့်၄င်း၊ သင်၏ ဘိုးဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသော အကျိတ်ကို မဖျက်လိုသောကြောင့်၄င်း၊ ကျွန်ခံနေရာ ဖါရောဘုရင်လက်မှ အားကြီး သော လက်တော်နှင့် သင့်ကို ရွေးနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့တော်မူပြီ။ သို့ဖြစ်၍ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် မှန်သော ဘုရား၊ သစ္စာစောင့်သောဘုရား၊ ကိုယ်တော်ကို ချစ်၍ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်သောသူတို့၏ အမျိုးအစဉ်အဆက် အထောင်အသောင်းတိုင်အောင် ပဋိညာဉ်စကားတည်၍ကရုဏာကို ပြသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏"ဟု ဖော်ပြထားသည်။

သခင်ယေရှုခရစ်တော်- အပြစ်တရားနှင့်သေခြင်းတရားမှ ကယ်တင်ရှင် (ယောဟန် ၃း၁၆) မွေးဖွားမည့် လူမျိုးစုအဖြစ် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးများကို ရွေးကောက်ခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့အပြစ်တရားသို့ ကျဆင်းခဲ့ပြီးနောက် ဘုရားသခင်က မေရှိယ (ကယ်တင်ရှင်)ကို ပထမဦးဆုံး ကတိပေးခဲ့သည် (ကမ္ဘာ အခန်းကြီး၃)။ ထိုမေရှိယသည် အာဗြံ၊ ဣဇာက်နှင့် ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာမည်ဟု ဘုရားသခင်က နောက်ပိုင်းတွင် အတည်ပြုခဲ့သည် (ကမ္ဘာ ၁၂း၁-၃)။ ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးများအား သူ၏အထူးလူမျိုးများအဖြစ် ရွေးကောက်ခြင်း အကြောင်းရင်းမှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောလူမျိုးမလိုအပ်ပါ။ သို့သော် သူက ထိုသို့ ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် လူမျိုးတချို့မှဆင်းသက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က ဣသ ရေလလူမျိုးများကို ရွေးကောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

သို့သော် ဘုရားသခင်က ဣသရေလလူမျိုးများ ရွေးကောက်ခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ မေရှိယမွေးဖွားရန် တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်မျာ ဣသရေလလူမျိုးများက အခြားသူများထံ ဘုရားသခင်အကြောင်း ကို သွန်သင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများသည် ယဇ်ပရောဟိတ်များ၊ ပရောဖက်များ၊နှင့် လူသားများထံ သာသနာပြုသောသူများ၏ လူမျိုးဖြစ်လာရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်သည် ဣသရေလလူ မျိုးများအား သီးသန့်ရှိသောလူမျိုး၊ အခြားသူများအားဘုရားသခင်ထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးသောလူမျိုးနှင့် ကယ်တင်ရှင်၊ မေရှိယ၊ အပြစ်မှကယ်တင်သူ ပေါ်ပေါက်လာမည့်လူမျိုးဖြစ်လာရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုး များသည် ဤလုပ်ငန်းကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါ။ သို့သော် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်အား ဤလောက၌ မေရှိယကြွလာခြင်း၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်လူ့ဇာတိခံယူခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သည်။

English
ထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ
ဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများအား သူ၏ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောသူများ ဖြစ်စေခဲ့သနည်း။

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ