ဘုရားသခင္အဘယ္ေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား သူ၏ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သနည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္အဘယ္ေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား သူ၏ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သနည္း။

အေျဖ:
ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို တရားေဟာရာက်မ္း ၇း၇-၉ ထဲတြင္ "သင္တို႔သည္ အျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ား ထက္သာ၍ မ်ားေသာေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္ကို ခ်စ္၍ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူသည္မဟုတ္။ သင္သည္ အျခားေသာ လူမ်ိဳးတကာတို႔ထက္ သာ၍ နည္း၏။ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ သင္၏ ဘိုးေဘးတုိ႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာ အက်ိတ္ကို မဖ်က္လိုေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ကၽြန္ခံေနရာ ဖါေရာဘုရင္လက္မွ အားႀကီး ေသာ လက္ေတာ္ႏွင့္ သင့္ကို ေရြးႏႈတ္ေဆာင္ယူခဲ့ေတာ္မူၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ မွန္ေသာ ဘုရား၊ သစၥာေစာင့္ေသာဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္၍ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတုိ႔၏ အမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ အေထာင္အေသာင္းတုိင္ေအာင္ ပဋိညာဥ္စကားတည္၍ကရုဏာကို ျပေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္- အျပစ္တရားႏွင့္ေသျခင္းတရားမွ ကယ္တင္ရွင္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆) ေမြးဖြားမည့္ လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ေရြးေကာက္ခဲ့သည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႔အျပစ္တရားသို႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္က ေမရွိယ (ကယ္တင္ရွင္)ကို ပထမဦးဆံုး ကတိေပးခဲ့သည္ (ကမၻာ အခန္းႀကီး၃)။ ထိုေမရွိယသည္ အာၿဗံ၊ ဣဇာက္ႏွင့္ ယာကုပ္အမ်ိဳးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာမည္ဟု ဘုရားသခင္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ (ကမၻာ ၁၂း၁-၃)။ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား သူ၏အထူးလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာလူမ်ိဳးမလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူက ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သခင္ေယရႈသည္ လူမ်ိဳးတခ်ိဳ႕မွဆင္းသက္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ဣသ ေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ေရြးေကာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား ေရြးေကာက္ျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ေမရွိယေမြးဖြားရန္ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္မ်ာ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက အျခားသူမ်ားထံ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ကို သြန္သင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ား၊ ပေရာဖက္မ်ား၊ႏွင့္ လူသားမ်ားထံ သာသနာျပဳေသာသူမ်ား၏ လူမ်ိဳးျဖစ္လာရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္သည္ ဣသေရလလူ မ်ိဳးမ်ားအား သီးသန္႔ရွိေသာလူမ်ိဳး၊ အျခားသူမ်ားအားဘုရားသခင္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာလူမ်ိဳးႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္၊ ေမရွိယ၊ အျပစ္မွကယ္တင္သူ ေပၚေပါက္လာမည့္လူမ်ိဳးျဖစ္လာရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳး မ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းကို မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္အား ဤေလာက၌ ေမရွိယႂကြလာျခင္း၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္လူ႕ဇာတိခံယူျခင္းအားျဖင့္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္အဘယ္ေၾကာင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအား သူ၏ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သနည္း။