နတ္ေမးျမန္းျခင္းကို ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သို႔ျမင္ေတြ႕သနည္း။


ေမးခြန္း: နတ္ေမးျမန္းျခင္းကို ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သို႔ျမင္ေတြ႕သနည္း။

အေျဖ:
၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားကိုေမးျမန္းျခင္း၊ နတ္ပူးျခင္း၊ ေမွာ္အတတ္တတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ႏွင့္ နတ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို သမၼာက်မ္းစာ အခိုင္အမာ တားျမစ္ထားသည္ (၀တ္ျပဳ ၂၀း၂၇၊ တရားေဟာ ၁၈း၁၀-၁၃)။ နတ္၀ဇၹာအတတ္ျဖင့္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေဟာေျပာျခင္း၊ ဖဲကတ္ျဖင့္ကံစမ္းျခင္း၊ ေဗဒင္ဆရာမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ ေဗဒင္ေဟာသူမ်ား၊ လကၡဏာဖတ္ ျခင္းမ်ား၊ နတ္ေမးျခင္းတို႔သည္ ၀ိညာဥ္ဆိုးေမးျမန္းျခင္းထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ ဤက်င့္သံုးမႈမ်ားသည္ ဘုရားတုမ်ား၊ ၀ိညာဥ္ ဆိုးမ်ား ႏွင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ သူတုိ႔ခ်စ္သူမ်ား အႀကံျပဳျခင္းႏွင့္လမ္းညႊန္ျခင္းမ်ားေပၚမွာ အေျခခံသည္။ "ဘုရားအတုမ်ား"ႏွင့္ "၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ား"သည္ နတ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ (၂ေကာ ၁၁း၁၄-၁၅)။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေသဆံုး ေသာခ်စ္သူမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အဆက္အသြယ္ျပဳျခင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္မရွိပါ။ ေသေသာသူမ်ားသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ လွ်င္ သူတုိ႔သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးေသာ ေနရာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သူတုိ႔သည္ မယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႔ေရာက္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ေမတၱာ ေတာ္ကိုျငင္းပယ္ၿပီး သူ႔ကို ဆန္႔က်င္သည္အျပစ္ေၾကာင့္ ငရဲမီးအုိင္ထဲတြင္ ထာ၀ရ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားၾကသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်စ္သူမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား မဆက္သြယ္ႏုိင္လွ်င္ နတ္ေမးျမန္းသူမ်ား၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးေမးျမန္းသူမ်ားႏွင့္ နတ္ပူး မ်ားက တိက်ေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို မည္သုိ႔ရရွိၾကသနည္း။ မတရားေသာလိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ နတ္၀င္ေမးျမန္းသူမ်ားက လူတစ္ေယာက္၏အေၾကာင္းကို သာမန္အျဖစ္အပ်က္အားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ၾကသည္။ တခါတရံ IDမွ ေခၚေသာ တယ္လီဖုန္းကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ နတ္၀င္ေမးျမန္းသူမ်ားက နာမည္မ်ား၊ လိပ္စာမ်ား၊ ေမြးေန႔မ်ား၊ ထိမ္းျမားျခင္းေန႔မ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားစ သည္တို႔ကို သိရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ တခါတရံ နတ္၀င္ေမးျမန္းသူမ်ားက သူတို႔သိရွိရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း သိႏုိင္ၾကသည္။ သူတုိ႔က မည္သည့္ေနရာမွ သိရွိၾကသနည္း။ စာတန္ႏွင့္နတ္ဆိုးမ်ားထံမွ သိရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ "ဤအမႈသည္ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္သည္မဟုတ္။ စာတနပင္လွ်င္ လင္းေသာေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္တတ္၏။သို႔ျဖစ္၍ သူ၏ဆရာတုိ႔သည္ လည္း ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတရားကို ေဟာေသာဆရာျဖစ္ေယာင္ေဆာင္လွ်င္၊ အဘယ္ဆိုဘြယ္ရွိသနည္း။ သူတုိ႔သည္ ကုိယ္က်င့္ေသာအက်င့္ အတုိင္း ေနာက္ဆံုး၌ အက်ိဳးအျပစ္ကို ခံရၾကလတံ့" (၂ေကာ ၁၁း၁၄-၁၅)။ တမန္ေတာ္ ၁၆း၁၆-၁၈ ထဲတြင္ နတ္ပူးၿပီး အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ေဟာေျပာႏုိင္သူရွိေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ၀ိညာဥ္ဆိုးကို ထုိသူထံမွ နင္ထုတ္ခဲ့သည္။

စာတန္သည္ သနားၾကင္နာမႈႏွင့္ကူညီေဖးမသူအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္တတ္သည္။ သူသည္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ပမာ ထင္ရွားတတ္သည္။ စာတန္ႏွင့္သူ၏အေပါင္းအေဖာ္၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားသည္ လူတစ္ေယာက္အား ဘုရားသခင္တားျမစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ဆိုးအတတ္၌ ေက်ာ့မိရန္အတြက္ ထိုသူ၏အေၾကာင္းကို နတ္၀င္ေသာသူမ်ားအေပၚ ဖြင့္ေျပာတတ္ၾကသည္။ အစပုိင္းတြင္ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာအရာအျဖစ္ထင္ရွားေသာ္လည္း မၾကာမီ လူေတြက မိမိကုိယ္ကို နတ္၀င္ေမးျမန္းျခင္း၌ စိတ္၀င္စားလာၿပီး ဖမ္းစားမိေသာအခါ သူတုိ႔က စာတန္အား သူတုိ႔ဘ၀ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖ်က္စီးေစခဲ့ၾကသည္။ ေပတရုက "သမၼာသတိရွိလ်က္မအိပ္ဘဲ ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ သင္တုိ႔၏ရန္သူတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္သည္ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့ ကဲ့ သို႔အဘယ္သူကို မ်ိဳရမည္နည္းဟူ၍ လွည့္လည္ရွာေဖြလ်က္ရွိ၏" (၁ေပ ၅း၈) ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ နတ္၀င္ေမးျမန္းသူမ်ား သည္ မိမိကုိယ္ကို လွည့္ျဖားၾကသည္။ သူတို႔ရရွိေသာအေၾကာင္းၾကားခ်က္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ ေရာက္ရွိလာသည္ကို မသိၾကပါ။ သူတို႔ရရွိေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ၊ ရရွိေသာေနရာျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔ေဟာေျပာေသာအရာသည္ မွန္ကန္တိက် ေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ၀ိညာဥ္ဆိုးေမးျမန္းေသာသူမ်ား၊ ေဗဒင္ဆရာမ်ား၊ ေမွာ္အတတ္ပညာရွင္ မ်ားက မသိၾကပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀မွာ ဘုရားသခင္က သူ၏အလိုေတာ္ကို မည္ကဲ့သို႔သိရွိရန္ အလိုေတာ္ရွိသနည္း။ ဘုရား သခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္သည္ ရိုးရွင္းၿပီး တန္ခိုးရွိက အက်ိဳးရွိသည္။ ၄င္းမွာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (၂တိ ၃း၁၆-၁၇) ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း (ယာကုပ္ ၁း၅) ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
နတ္ေမးျမန္းျခင္းကို ခရစ္ယာန္မ်ားက မည္သို႔ျမင္ေတြ႕သနည္း။