သမၼာက်မ္းစာက ကၽြန္ခုိင္းစားျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈသလား။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာက ကၽြန္ခုိင္းစားျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈသလား။

အေျဖ:
ကၽြန္အျဖစ္ခုိင္းစားျခင္းသည္ အတိတ္ကာလမွာ ကုန္ဆံုးသြားသည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္းသည္ မွားသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ သန္းေပါင္း ၁၂ ေက်ာ္ သည္ အတင္းအဓမၼခုိင္းစားျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ေရာင္းစားျခင္း၊ အေမြစား အေမြခံမ်ားျဖစ္ရန္ေရာင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ခံၾကသည္။ အျပစ္တရား၏ေက်းကၽြန္မွ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာ သူမ်ား၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ေနာက္လုိက္သူမ်ားသည္ ယေန႔ကမၻာေပၚမွာ လူသားဆုိင္ရာ ေက်းကၽြန္မွ အျမင့္ဆံုး လြတ္ေျမာက္မႈရရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေမးရမည့္ေမးခြန္းမ်ားမွာ သမၼာက်မ္းစာက အဘယ္ေၾကာင့္ ေက်းကၽြန္ခုိင္းစားျခင္းကို မတားျမစ္ သနည္း။ သမၼာက်မ္းစာက အဘယ္ေၾကာင့္ လူသားမ်ားေက်းကၽြန္ခုိင္းစားျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးသနည္း ျဖစ္သည္။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေက်းကၽြန္ခုိင္းစားျခင္းက်င့္သံုးမႈကို အထူးသျဖင့္ ဒဏ္မခတ္ပါ။ ကၽြန္မ်ားအား မည္သို႔ ဆက္ဆံရမည္ အေၾကာင္းကို လမ္းညြန္ထားသည္ (တရားေဟာ ၁၅း၁၂-၁၅၊ ဧဖက္ ၆း၉၊ ေကာေလာသဲ ၄း၁)။ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကၽြန္မ်ားကို ခုိင္းသင့္သည္။ လူမ်ားစြာတုိ႔က သမၼာက်မ္းစာက ေက်းကၽြန္ခုိင္းစားျခင္းအားလံုး ေထာက္ခံအားေပးသည္ဟု ေျပာတတ္ၾကသည္။ လူအမ်ားမျပားမသိနားမလည္ေသာအရာမွာ သမၼာက်မ္းစာေခတ္ကာလတြင္ ကၽြန္ခံျခင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုအနည္းငယ္ခန္႔က ကၽြန္ခံျခင္းက်င့္သံုးမႈသည္ မတူညီပါ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကၽြန္ခံျခင္းသည္ လူမ်ိဳးခြဲျခားမႈမရွိပါ။ လူေတြက သူတုိ႔၏လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အသားအေရအေရာင္ေၾကာင့္ လူေတြက ကၽြန္မခံၾကပါ။ သမၼာက်မ္းစာေခတ္မွာ ကၽြန္ခံသူမ်ားသည္ လူမႈေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလ တြင္ တခါတရံ ေဆးဆရာ၀န္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားထံ ကၽြန္ခံၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက သူတုိ႔၏လုိအပ္မႈမ်ားကို သခင္ကေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ကၽြန္ခံခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာရာစုႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ကၽြန္ခံသူမ်ားသည္ အသားအေရခြဲျခားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကႏုိင္ငံမွာ လူမည္းမ်ားအား လူမည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ပုိင္ရွင္မ်ားက လူမည္းမ်ားသည္ ေအာက္က်ေသာလူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည္ဟု အမွန္ယံုၾကည္ၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာက အသားအေရခြဲျခားၿပီး ကၽြန္ခံေစကို လံုး၀ ကန္႔ကြက္သည္။ ဧဂ်စ္ျပည္တြင္ ကၽြန္ခံေသာ ေဟၿဗဲလူမ်ိဳးမ်ားကို စဥ္းစားပါ။ ေဟၿဗဲလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေက်းကၽြန္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ေဟၿဗဲလူမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (ထြက္ ၁၃း၁၄)။ ဧဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္သြန္းေလာင္းေသာ ကပ္ဆိုးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္က လူမ်ိဳး ခြဲျခားကာ ကၽြန္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းကို မႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္ (ထြက္ ၇-၁၁)။ သမၼာက်မ္းစာက အခ်ိဳ႕ေသာ ကၽြန္မ်ားကို ဒဏ္ခတ္တားျမစ္သည္။ ထိုနည္းတူ သမၼာက်မ္းစာက အခ်ိဳ႕ေသာကၽြန္မ်ားကို ခြင့္လြတ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာက လူမ်ိဳး၊ လူတန္းစားခြဲျခားၿပီး ကၽြန္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ ထိုက်င့္သံုးမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းရာစုအနည္းငယ္ခန္႔တြင္ ကမၻာေပၚမွာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႕ျပင္၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းမ်ားက ၁၉ရာစု၊ အဖရိကတုိက္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ "လူခိုးျခင္း" က်င့္သံုးမႈကို တားျမစ္ထားသည္။ အဖရိကမ်ားကို ကၽြန္လုိက္လံရွာေဖြသူမ်ားက ၀ုိင္းဖမ္းၾကသည္။ ဖမ္းဆီးေသာသူတုိ႔သည္ ကၽြန္ကုန္သြယ္မႈျပဳေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔က အဖရိကမ်ားကို ဖမ္းၿပီး ကမၻာသစ္၌ရွိေသာ ျခံႏွင့္လယ္ေျမမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ရန္ ေခၚသြားခဲ့ ၾကသည္။ ဤက်င့္သံုးမႈကို ဘုရားသခင္က ရြံရွာမုန္းတီးသည္။ ဤရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေမာေရွဥပေဒထဲမွာ ေသဒဏ္ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ "လူကိုခိုးေသာသူသည္ ေရာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ သူ၏လက္၌ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အေသ သတ္ျခင္းကို အမွန္ခံရမည္" (ထြက္ ၂၁း၁၆)။ ထိုနည္းတူ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္လည္း လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္ "ဘုရား တရားမသိေသာသူမ်ား၊ အျပစ္ျပဳေသာသူမ်ား"အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မိဘႏွစ္ပါးကို သတ္ေသာသူမ်ား၊ လူ႕အသက္သတ္ေသာသူမ်ား၊ မုဒိန္းက်င့္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားေသာသူမ်ား၊ လွည့္စားေသာသူမ်ား ႏွင့္ မုသာသံုးေသာသူမ်ားျဖစ္ႏွင့္အတူတူပင္ ျဖစ္သည္ (၁တိ ၁း၈-၁၀)။

သမၼာက်မ္းစာ၏အေရးႀကီးေသာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းျပရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ သမၼာက်မ္းစာက အမ်ားအားျဖင့္ အတြင္းႏွလံုးသားမွ အျပင္ပန္းကုိယ္က်င့္တရားကို ျပဳျပင္ေပးသည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္၊ ဂရုဏာေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားပုိင္ဆုိင္ ေသာသူတစ္ဦးကို ဘုရားသခင္၏သူ၏စိတ္ကို ျပဳျပင္လိမ့္မည္။ သူ၏အေတြးအေခၚမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္လိမ့္ မည္။ ဘုရားသခင္အခမဲ့ေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိၿပီး အျပစ္တရား၏ေက်းကၽြန္မွလြတ္ေျမာက္ေသာလူတစ္ဦး သည္ ဘုရားသခင္ကသူ၏၀ိညာဥ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးသည့္နည္းတူ၊ သူက လူတစ္ေယာက္ထံကၽြန္ခံျခင္းသည္ မွားယြင္း သည္ဟု နားလည္လိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကိုခံစားေသာလူတစ္ဦးသည္ အျခားသူမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးျပဳ ျခင္းအမႈကို ျပဳလိမ့္မည္။ ထိုအရာသည္ သမၼာက်မ္းစာေမွ်ာ္လင့္သြန္သင္ေသာ ကၽြန္စနစ္၏ေနာက္ဆံုး အဆံုးသတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာက ကၽြန္ခုိင္းစားျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈသလား။