ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒမ်ားကို နာခံသင့္သလား။


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒမ်ားကို နာခံသင့္သလား။

အေျဖ:
ေရာမ ၁၃း၁-၇ ထဲတြင္ "အစိုးရေသာမင္းအာဏာစက္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို လူတုိင္း၀န္ခံေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရားသခင္၏အခြင့္မရွိလွ်င္ မင္းအာဏာစက္မရွိ။ အာဏာစက္ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ ခန္႔ထားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ထိုေၾကာင့္၊ မင္းအာဏာကို ဆန္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူရာကို ဆန္ေသာသူျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ဆန္ေသာသူသည္ ရာဇ၀တ္ကို ခံရမည္။ မင္းမူကား၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူေၾကာက္ဘို႔ ျဖစ္သည္မဟုတ္။ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူေၾကာက္ဘို႔၏။ မင္းအာဏာကို မေၾကာက္ဘဲ ေနခ်င္သေလာ။ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေလာ့။ က်င့္လွ်င္ မင္းအာဏာေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ မင္းသည္ကား၊ သင္၏အက်ိဳးအလိုငွါ ဘုရားသခင္၏ အေစခံျဖစ္၏။ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္လွ်င္၊ ေၾကာက္ျခင္းမရွိေစေလာ့။

အေၾကာင္းမူကား၊ မင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးထားကို ေဆာင္သည္မဟုတ္။ မေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတုိ႔ကို အျပစ္တရားစီရင္၍ ရာဇ၀တ္ေပးပုိင္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ အေစခံျဖစ္သတည္း။ ထိုေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္ ကိုေၾကာက္ေသာေၾကာင့္သာ မင္းအာဏာစက္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ၀န္ခံရမည္မဟုတ္။ ကိုယ္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္ကို ေထာက္၍ ၀န္ခံရမည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ အခြန္အတုတ္ကို ေပးၾကေလာ့။ မင္းတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေစာင့္ ျဖစ္၍ အမႈေတာ္ကို အၿမဲထမ္းၾက၏။ ထိုေၾကာင့္၊ လူအသီးအသီးခံထုိက္သည္အတုိင္း ေပးၾကေလာ့။ အခြန္ကို ခံထုိက္ ေသာသူအား အခြန္ကို၄င္း၊ အေကာက္ကို ခံထုိက္ေသာသူအား အေကာက္ကို၄င္း၊ ေပးၾကေလာ့။ ေၾကာက္ထုိက္ေသာ သူကို ေၾကာက္ၾကေလာ့။ ရိုေသထုိက္ေသာသူကို ရိုေသၾကေလာ့"ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အားအုပ္စိုးရန္ ဘုရားသခင္ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ အစိုးရကို နာခံျခင္းရွိရန္ ဤက်မ္းပုိဒ္က တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဆိုးေသာသူမ်ားဒဏ္ခတ္ရန္၊ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဘုရားသခင္က အစိုးရကို ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ (ကမၻာ ၉း၆၊ ၁ေကာ ၁၄း၃၃၊ ေရာမ ၁၂း၈)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရာခပ္သိမ္း၌ အစိုးရ ကို နာခံရမည္။ အခြန္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒမ်ားကိုနာခံျခင္း၊ ရိုေသျခင္းစသည္တုိ႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အစိုးရအာဏာရွင္ကို ခန္႔ထားသျဖင့္ အစိုးရအာဏာရွင္မ်ားအား ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းမျပဳျခင္းသည္ ဘုရား သခင္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေရာမလူမ်ိဳးမ်ားထံ စာေရးေသာအခါ သူသည္ ေရာမအင္ပါ ယာတစ္ခုလံုးကို အစိုးရေသာ အလြန္ဆိုးသြမ္းေသာ ေနရိုး၏အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္တြင္ ေရာမအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လုိက္နာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေပါလုက သူ႕အေပၚ ေရာမအစိုးရအုပ္စိုးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သို႔ ျငင္းဆိုႏုိင္ၾကမည္နည္း။

ေနာက္ေမးခြန္းမွာ "ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ နယ္ေျမကိုအစိုးရေသာသူမ်ားထုတ္ေ၀ေသာ ဥပေဒကို ျငင္းပယ္ရမည့္အခ်ိန္ရွိႏုိင္မည္ လား" ျဖစ္သည္။ ထိုေမးခြန္း၏အေျဖကို တမန္ ၅း၂၇-၂၉ ထဲတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ "ထိုသို႔ေခၚေဆာင္ၿပီးလွ်င္ လြတ္အရာရွိ တုိ႔ေရွ႕မွာ ထား၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းက၊ ထိုနာမကို အမွီျပဳ၍ မဆံုးမမသြန္သင္မည္အေၾကာင္း ငါတုိ႔သည္ သင္တုိ႔အား၊ က်ပ္တည္းစြာ စီရင္မွာထားသည္မဟုတ္ေလာ။ ယခုၾကည့္ၾက။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ကို သင္တုိ႔အယူ၀ါဒႏွင့္ျပည့္စသည္ျဖစ္၍၊ ငါတုိ႔အေပၚသို႔ ထိုသူ၏ အေသြးကို ေရာက္ေစျခင္းငွါ သင္တုိ႔ ႀကံစည္ပါသည္တကားဟု ေမးျမန္းေျပာဆိုၾက၏။ ေပတရုႏွင့္ အျခားေသာတမန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း၊ လူ၏စကားထက္ ဘုရားသခင္၏စကားကို နားေထာင္သင့္ပါ၏ ဟုေျဖခဲ့ၾကသည္။" ဤအေၾကာင္းမွာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္မရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထိုဥပေဒကို နာခံရမည္ ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမတစ္ခုထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒသည္ ဘုရားသခင္၏အမိန္႔ေတာ္ ကိုမဆန္႔က်င္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထိုအမိန္႔ေတာ္ကို နာမခံဘဲ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကိုသာ နာခံရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အစိုးရအာဏာရွင္မ်ား၏အမိန္႔အာဏာကို လက္ခံရမည္။ ေပတရုႏွင့္ေယာဟန္တုိ႔ကလည္း ၾကာပြတ္ျဖင့္ ရုိက္ျခင္းကို မျငင္းဆိုၾကပါ။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကို နာခံမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ ခံစားျခင္း၌ ေပ်ာ္ရြင္ၾကသည္ (တမန္ ၅း၄၀-၄၂)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ နယ္ေျမႏွင့္ပတ္သက္ေသာဥပေဒမ်ားကို နာခံသင့္သလား။