പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍


ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളിന്റെ രക്ഷ നശിച്ചു പോകുമോ?

മരണശേഷം എന്ത്‌ സംഭവിക്കുന്നു?

നിത്യമായ ഭദ്രത വേദാധിഷ്ടിതമാണോ?

ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റിയ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണം എന്താണ്‌? ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു?

ക്രിസ്തീയ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത എന്താണ്‌?

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

വിവാഹമോചനത്തെപ്പറ്റിയും പുനര്‍വിവാഹത്തെപ്പറ്റിയും വേദപുസ്തകം എന്ത്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നു?

വിവാഹത്തിനു മുമ്പുള്ള ലൈംഗീക ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ബൈബിള്‍ എന്താണ്‌ പഠിപ്പിക്കുന്നത്‌?

ത്രിത്വത്തെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

എന്താണ്‌ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം? അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഇന്നും നിലവിലുണ്ടോ?

തന്റെ മരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള മൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ യേശുകര്‍ത്താവ്‌ എവിടെആയിരുന്നു?

ചൂതാട്ടത്തെപ്പറ്റി ബൈബിള്‍ എന്തു പറയുന്നു? ചൂതാട്ടം പാപമാണോ?

മദ്യം, വീഞ്ഞ് എന്നിവ കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

സ്ത്രീകള്‍ പാസ്റ്റർമാരായും പ്രസംഗിമാരായും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്‌ അനുവദനീയമോ? സ്ത്രീകളുടെ ശുശ്രൂഷകളെപ്പറ്റി ബൈബിള്‍ എന്തു പറയുന്നു?

അന്യ വംശത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു?

പച്ചകുത്തി ശരീരത്തില്‍ പാടുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി സത്യവേദപുസ്തകം എന്താണ്‌ പറയുന്നത്‌?

വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങൾ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിൽ പോകുമോ? മൃഗങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആത്മാവുണ്ടോ?

ഡയനസോറിനെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു? വേദപുസ്തകം ഡയനസോറിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ?

കയീന്റെ ഭാര്യ ആരായിരുന്നു? കയീന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ സഹോദരി ആയിരുന്നുവോ?

സ്വവര്‍ഗ്ഗ ഭോഗത്തെപ്പറ്റി സത്യവേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു? സ്വവര്‍ഗ്ഗഭോഗം പാപമാണോ?

സ്വയഭോഗം വേദാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പാപമോ?


മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുക
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

കണ്ടെത്തുക ...

ദൈവത്തോടുകൂടെ നിത്യതയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുകദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാപമോചനം സ്വീകരിക്കുക