ത്രിത്വത്തെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?ചോദ്യം: ത്രിത്വത്തെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം:
ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന തൃത്വം എന്ന ഉപദേശം ഏറ്റവും വൈഷമ്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അത് എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതിനാലാണ്. ത്രിത്വത്തിന്റെ ഉപദേശം തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; പിന്നല്ലേ വിശദീകരിക്കുന്നത്! ദൈവം നമ്മെക്കാൾ അപരിമിതമായി വലിയവനായതിനാൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യം പിതാവ് ദൈവമാണ്, പുത്രൻ ദൈവമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവമാണ് എന്നാണ്. ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവം ഏകനാണ് എന്ന സത്യമാണ്. ത്രിത്വത്തിലുള്ള മൂവരുടേയും അന്യോന്യ ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വാസ്ഥവമല്ല എന്നോ വേദാധിഷ്ടിതമല്ലെന്നോ വരുന്നില്ല.

ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം ത്രിത്വം എന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണാതിശയങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉൾകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നു പേർ നിത്യതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാനാണ്.

ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മൂന്നു ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ത്രിത്വം എന്ന വാക്ക് മൂന്നു വിഭിന്ന ആളത്വങ്ങളുള്ള ഏക ദൈവത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ്. ഈ വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നു ശഠിക്കരുത്. ദൈവത്വത്തെ എളുപ്പത്തിൽ കുറിക്കുവാൻ വേറൊരു വാക്കില്ലല്ലോ. ഉദ്ദാഹരണമായി 'വല്യപ്പച്ചൻ' എന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് വല്യപ്പച്ചന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുവാന് കഴിയുമോ? അബ്രഹാം യാക്കോബിന്റെ വല്യപ്പച്ചന് ആയിരുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ത്രിത്വം എന്ന വാക്കിനെപ്പറ്റി അടികൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം.

(1) ദൈവം ഏകനാണ് (ആവർത്തനം.6:4; 1കൊരിന്ത്യർ.8:4; ഗലാത്യർ.3:20: 1തിമോത്തിയോസ്.2:5).

(2) ത്രിത്വത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആളത്വങ്ങളുണ്ട് (ഉല്പത്തി.1:1, 26: 3:22: 11:7; യെശയ്യാവ്.6:8; 48:16; 61:6; മത്തായി.3:16,17; 28:19; 2കൊരിന്ത്യർ.13:14). പഴയനിയമ വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എബ്രായഭാഷയെപ്പറ്റി അല്പം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഉല്പത്തി.1:1 ൽ "എലോഹീം" എന്ന ബഹുവചന നാമമാണ് ദൈവം എന്ന വാക്കായി തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉല്പത്തി.1:26; 3:22; 11:7; യെശയ്യാവ്.6:8 എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കുറിക്കുവാൻ "നാം" എന്ന ബഹുവചന സർവ്വനാമമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. "എലോഹിം" എന്ന വാക്കും "നാം" എന്ന സർവ്വനാമവും സംശയലേശമെന്യേ രണ്ടിലധികം ആളുകളെ കുറിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലോ നമ്മുടെ ഭാഷയിലോ ഉള്ളതുപോലെ ഏകവചനം, ബഹുവചനം എന്ന വ്യത്യാസമല്ലാതെ ചില ഭാഷകളിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഏകവകനം, ദ്വിവചനം, ബഹുവചനം എന്ന വ്യത്യാസം എബ്രായ ഭാഷയിലുണ്ട്. ദ്വിവചനം എബ്രായഭാഷയിൽ ജോഡിയായി കാണപ്പെടുന്ന കണ്ണുകൾ, കാലുകൾ എന്നിവക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. "എലോഹിം" എന്നതും "നാം" എന്നതും ബഹുവചനരൂപങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകൾ രണ്ടിലധികം അളുകളെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്നതിന് സംശയമില്ല (പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ്).

(3) യെശയ്യാവ്.48:16 ലും 61:1 ലും പുത്രൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിതാവിനേയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനേയും പറ്റി പറയുന്നു. യെശയ്യാവ്.61:1 ഉം ലൂക്കോസ്.4:14-19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുക. പുത്രനാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും. മത്തായി.3:16,17 ൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നതും പിതാവിന്റെ അശരീരി ശബ്ദവും ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ മത്തായി.28:19 ലും 2കൊരിന്ത്യർ.13:14 ലും ത്രിത്വത്തിലെ മുന്നു പേരേയും തനിത്തനിയായി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴയനിയമത്തിൽ യഹോവ എന്നും കർത്താവ് എന്നും രണ്ടു പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. യഹോവക്ക് ഒരു പുത്രനുള്ളതായി നാം വായിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം.2:7,12; സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ.30:2-4). ആത്മാവ് യഹോവയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട് (സംഖ്യ.27:18). ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണെന്നും കാണുന്നു (സങ്കീർത്തനം.51:10-12). പുത്രനായ ദൈവം പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം.45:6-7; എബ്രായർ.1:8,9). പുതിയനിയമത്തിൽ യോഹന്നാൻ.14:16-7 വാക്യങ്ങളിൽ പിതാവ് മറ്റൊരു കാര്യസ്തനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുത്രൻ പിതാവിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മറ്റെത്രയോ വേദഭാഗങ്ങളിൽ പുത്രൻ പിതാവിനോടു സംസാരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. താൻ സംസാരിച്ചത് തന്നോടു തന്നെയാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. പിതാവ് തന്നിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ വേറൊരു ആളാണ് എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല.

(4) ത്രിത്വത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളേയും ദൈവമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിതാവു ദൈവമാണ് (യോഹന്നാൻ.6:27; റോമർ. 1:7; 1പത്രോസ്.1:2). പുത്രൻ ദൈവമാണ് (യോഹന്നാൻ.1:1, 14; റോമർ.9:5; കൊലോസ്സ്യർ.2:9; എബ്രായർ.1:8; 1യോഹന്നാൻ.5:20). പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് (പ്രവർത്തികൾ.5:3-4; 1കൊരിന്ത്യർ.3:16). നമ്മില് വാസം ചെയ്യുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് (റോമ.8:9; യോഹന്നാൻ.14:16-17; പ്രവർത്തികൾ.2:1-4).

(5) ത്രിത്വത്തിൽ കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ട്. വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കീഴ്വണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും പുത്രൻ പിതാവിനു കീഴ്വണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ്. ഇത് അവർ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യമാണെന്നല്ലാതെ ദൈവീകമഹത്വത്തിൽ ആരെങ്കിലും കുറവുള്ളവരാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. ദൈവത്തെപ്പറ്റി മനുഷ്യമനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത്. പുത്രനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ (ലൂക്കോസ്.22:42; യോഹന്നാൻ.5:36; 20:21; 1യോഹന്നാൻ. 4:14). പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ (യോഹന്നാൻ.14:16,26; 15:26; 16:7; പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് യോഹന്നാൻ.16:13-14).

(6) ത്രിത്വത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്. സകലത്തിന്റേയും കാരണഭൂതനും ഉറവിടവും പിതാവാണ്. 1) അഖിലാണ്ഡം (1കൊരിന്ത്യർ.8:6; വെളിപ്പാട്.4:11); 2) ദൈവീക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ (വെളിപ്പാട്.1:1); 3)രക്ഷ (യോഹന്നാൻ 3:16,17) 4) യേശുവിന്റെ മാനുഷീക വേലകൾ (യോഹന്നാൻ.5:17; 14:10). ഇങ്ങനെ സകല കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് പിതാവാണ്, പിതാവിൽ നിന്നുമാണ്.

പിതാവ് തന്റെ വേല ചെയ്യുന്നത് പുത്രൻ എന്ന പ്രതിനിധിയിൽ കൂടെയാണ്. 1) സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും (1കൊരിന്ത്യർ.8:6; യോഹന്നാൻ.1:3; കൊലോസ്സ്യർ.1:16,17). 2) ദൈവീക വെളിപ്പാടുകൾ (യോഹന്നാൻ.1:1; മത്തായി.11:27; യോഹന്നാൻ.16:12-15; വെളിപ്പാട്.1:1) 3) രക്ഷ (2കൊരിന്ത്യർ.5:19; മത്തായി.1:21; യോഹന്നാൻ.4:42). ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിതാവ് പുത്രനിൽ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുത്രൻ പിതാവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്.

പിതാവ് തന്റെ വേല ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന മാദ്ധ്യമത്തിൽ കൂടെയാണ്. 1) സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും (ഉല്പത്തി.1:2; ഇയ്യോബ്.26:13; സങ്കീർത്തനം.104:30). 2) ദൈവീക വെളിപ്പാടുകൾ (യോഹന്നാൻ.16:12-15; എഫേസ്യർ.3:5; 2പത്രോസ്.3:21). 3) രക്ഷ (യോഹന്നാൻ.3:6; തീത്തോസ് 3:5; 1പത്രോസ്.1:2). 4) യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (യെശയ്യാവ്.61:1; പ്രവർത്തികൾ.10:38). പിതാവ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്.

ത്രിത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദാഹരണവും ഇല്ല. മുട്ടക്ക് മൂന്നു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ തോട്, വെള്ളക്കരു, മഞ്ഞക്കരു. എന്നാൽ മുട്ടത്തോട് മുട്ടയല്ല. പിതാവും, പുത്രനും, പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളല്ല; ഓരോരുത്തരും പുർണ്ണ ദൈവമാണ്. വെള്ളം മൂന്നു നിലകളിൽ കാണുന്നു. നീരാവി, ദ്രാവകം, ഖരസാധനം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ മൂന്നു നിലകളല്ല. വെള്ളത്തിന്റെ ഉദ്ദാഹരണത്തിന് അല്പം കൂടുതൽ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിന്റെ ആളത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതല്ല. അപ്രമേയനായ ദൈവത്തെ പരിമിതിയുള്ള ഏതു ഉദ്ദാഹരണം കൊണ്ടും ചിത്രീകരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആളത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം അവന്റെ വലിപ്പവും അവന്റെ മഹത്വവും അവന്റെ സ്നേഹവും മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. "ഹാ, ദൈവത്തിന്റെ ധനം, ജ്ഞാനം, അറിവ് എന്നിവയുടെ ആഴമേ! അവന്റെ ന്യായവിധികൾ എത്ര അപ്രമേയവും അവന്റെ വഴികൾ എത്ര അഗോചരവും ആകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞവൻ ആര്?" (റോമർ 11:33-34).മലയാളം ഹോം പേജിലേക്ക്‌ തിരികെ പോവുകത്രിത്വത്തെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?