రక్షణను గూర్చి ప్రశ్నలు


రక్షణా ప్రణాళిక/రక్షణా మార్గం అంటే ఏంటి?

రక్షణ కేవలం విశ్వాసం ద్వారానేనా, లేక విశ్వాసం మరియు క్రియల ద్వారానా?

ఒకసారి రక్షింపబడితే, ఎల్లప్పుడూ రక్షింపబడినట్లే?

నిత్య భద్రత బైబిల్ ఆధారమైనదేనా?

యేసును గూర్చి ఎన్నడు విననివారికి ఏమి జరుగుతుంది?

మన పాపముల కొరకు క్రీస్తు మరణించుటకు ముందు ప్రజలు ఎలా రక్షణపొందేవారు?

ప్రత్యామ్నాయ ప్రాయశ్చిత్తం అంటే ఏమిటి?

దేవుని సార్వభౌమత్వము మరియు మానవుని స్వచిత్తము రక్షణలో ఎలా కలిసి పనిచేయగలదు?

నా రక్షణ యొక్క నిశ్చయతను నేను ఎలా కలిగియుండగలను?

నిత్య భద్రత పాపము చేయుటకు “ఉత్తర్వుగా” ఉందా?


రక్షణను గూర్చి ప్రశ్నలు

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి