యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం ఎందుకు ముఖ్యమైనది?


ప్రశ్న: యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

జవాబు:
యేసు పునరుత్థానం అనేక కారణాల వల్ల ముఖ్యమైనది. మొదట, పునరుత్థానం దేవుని అపారమైన శక్తికి సాక్ష్యమిస్తుంది. పునరుత్థానంలో నమ్మకం అంటే దేవుణ్ణి నమ్మడం. భగవంతుడు ఉన్నట్లయితే, ఆయన విశ్వాన్ని సృష్టించి, దానిపై అధికారం కలిగి ఉంటే, చనిపోయినవారిని లేపడానికి ఆయనకు శక్తి ఉంది. ఆయనకు అలాంటి శక్తి లేకపోతే, ఆయన మన విశ్వాసానికి, ఆరాధనకు అర్హుడు కాదు. జీవితాన్ని సృష్టించినవాడు మాత్రమే మరణం తరువాత దానిని పునరుత్థానం చేయగలడు, మరణం మాత్రమే అనే వికారతను ఆయన మాత్రమే తిప్పికొట్టగలడు, మరణపు ముల్లుని విరిచి సమాధిపై విజయం సాధించారు (1 కొరింథీయులు 15: 54–55). యేసును సమాధి నుండి పునరుత్థానం చేయడంలో, జీవితం మరియు మరణంపై దేవుడు తన సంపూర్ణ సార్వభౌమత్వాన్ని గుర్తుచేస్తాడు.

యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే యేసు దేవుని కుమారుడు, మెస్సీయ అని చెప్పుకునే వారిని ఇది ధృవీకరిస్తుంది. యేసు ప్రకారం, అతని పునరుత్థానం అతని పరిచర్యను ధృవీకరించే “స్వర్గం నుండి వచ్చిన సంకేతం” (మత్తయి 16: 1-4). యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం, వందలాది మంది ప్రత్యక్ష సాక్షులు ధృవీకరించారు (1 కొరింథీయులు 15: 3–8), ఆయన ప్రపంచ రక్షకుడని తిరస్కరించలేని రుజువును అందిస్తుంది.

యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం ముఖ్యమైనది మరొక కారణం, అది ఆయన పాపము చేయని స్వభావాన్ని, దైవిక స్వభావాన్ని రుజువు చేస్తుంది. దేవుని “పరిశుద్ధుడు” అవినీతిని ఎప్పటికీ చూడలేడని లేఖనం చెప్పింది (కీర్తన 16:10), మరియు యేసు మరణించిన తరువాత కూడా అవినీతిని చూడలేదు (అపొస్తలుల కార్యములు 13: 32–37 చూడండి). క్రీస్తు పునరుత్థానం ఆధారంగా పౌలు ఇలా బోధించాడు, “యేసు ద్వారా పాప క్షమాపణ మీకు ప్రకటించబడింది. ఆయన ద్వారా, ఆయనను నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి పాపము నుండి విముక్తి పొందుతారు ”(అపొస్తలుల కార్యములు 13: 38-39).

యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం ఆయన దేవుడు అన్న అత్యున్నత ధ్రువీకరణ మాత్రమే కాదు; ఇది యేసు బాధలు , పునరుత్థానం గురించి ముందే చెప్పిన పాత నిబంధన ప్రవచనాలను కూడా ధృవీకరిస్తుంది (అపొస్తలుల కార్యములు 17: 2-3 చూడండి). క్రీస్తు పునరుత్థానం అనేది మూడవ రోజున లేపబడుతను అనే ఆయన స్వంత వాదనలను కూడా ధృవీకరించింది (మార్క 8:31; 9:31; 10:34). యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం పొందక పొతే, మనం నిరీక్షణ కూడా ఉండాదు. వాస్తవానికి, క్రీస్తు పునరుత్థానం కాకుండా, మనకు రక్షకుడు లేడు, మోక్షం లేదు, నిత్యజీవానికి ఆశ లేదు. పౌలు చెప్పినట్లుగా, మన విశ్వాసం “పనికిరానిది”, సువార్త పూర్తిగా బలహీనంగా ఉంటుంది, మరియు మన పాపాలు క్షమించరానివిగా ఉంటాయి (1 కొరింథీయులు 15: 14–19).

యేసు, “నేను పునరుత్థానం, నేనే జీవము” (యోహాను 11:25), మరియు ఆ ప్రకటనలో రెండింటికి మూలం అని పేర్కొన్నారు. క్రీస్తు తప్ప పునరుత్థానం లేదు, శాశ్వతమైన జీవితం లేదు. యేసు జీవితాన్ని ఇవ్వడం కంటే ఎక్కువ చేశాడు; ఆయన జీవితం, అందుకే మరణానికి ఆయనపై అధికారం లేదు. యేసు తన జీవితాన్ని ఆయనపై నమ్మకం ఉన్నవారికి ప్రసాదిస్తాడు, తద్వారా మరణంపై ఆయన విజయాన్ని పంచుకోవచ్చు (1 యోహాను 5: 11-12). యేసుక్రీస్తును విశ్వసించే మనం వ్యక్తిగతంగా పునరుత్థానం అనుభవిస్తాము ఎందుకంటే యేసు ఇచ్చే జీవితాన్ని కలిగి మనం మరణాన్ని అధిగమించాము. మరణం గెలవడం అసాధ్యం (1 కొరింథీయులు 15: 53–57).

యేసు “నిద్రపోయిన వారిలో మొదటి ఫలాలు” (1 కొరింథీయులు 15:20). మరో మాటలో చెప్పాలంటే, యేసు మరణం తరువాత జీవితంలోనికి నడిపించాడు. యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం మానవుల పునరుత్థానానికి సాక్ష్యంగా ముఖ్యమైనది, ఇది క్రైస్తవ విశ్వాసం యొక్క ప్రాథమిక సిద్ధాంతం. ఇతర మతాల మాదిరిగా కాకుండా, క్రైస్తవ మతం ఒక వ్యవస్థాపకుడిని కలిగి ఉంది, ఆయన మరణాన్ని మించిపోతాడు మరియు ఆయన అనుచరులు కూడా అదే చేస్తారని వాగ్దానం చేశారు. ప్రతి ఇతర మతాన్ని పురుషులు లేదా ప్రవక్తలు స్థాపించారు, దీని ముగింపు సమాధి. క్రైస్తవులుగా, దేవుడు మనిషి అయ్యాడని, మన పాపాల కోసం చనిపోయాడని, మూడవ రోజు పునరుత్థానం చేయబడిందని మనకు తెలుసు. సమాధి ఆయన్ని పట్టుకోలేకపోయింది. ఆయన నివసిస్తున్నాడు, మరియు ఆయన ఈ రోజు పరలోకంలో తండ్రి కుడి వైపున కూర్చున్నాడు (హెబ్రీయులు 10:12).

ఆయన సంఘం కోసం యేసుక్రీస్తు రాకడలో విశ్వాసి పునరుత్థానాము పొందుతాడు అని దేవుని వాక్యం హామీ ఇస్తుంది. 1 కొరింథీయులకు 15:55 లో పౌలు వ్రాసినట్లు ఇటువంటి హామీ గొప్ప విజయ గీతానికి దారితీస్తుంది, “మరణమా, నీ విజయమేది? మరణమా, నీ ముల్లేది? ” (cf. హోషేయ 13:14).

క్రీస్తు పునరుత్థానం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది, ఇప్పుడు ప్రభువుకు మన సేవపై ప్రభావం చూపుతుంది. పౌలు పునరుత్థానం గురించి తన ప్రసంగాన్ని ఈ మాటలతో ముగించాడు: “కాబట్టి నా ప్రియ సోదరులారా, స్థిరంగా, నిబ్బరంగా ఉండండి. మీ కష్టం ప్రభువులో వ్యర్థం కాదని ఎరిగి, ప్రభువు సేవలో ఎప్పటికీ ఆసక్తి కలిగి ఉండండి.”(1 కొరింథీయులు 15:58). మనము క్రొత్త జీవితానికి పునరుత్థానం అవుతామని మనకు తెలుసు కాబట్టి, మన ప్రభువు చేసినట్లే క్రీస్తు నిమిత్తం (30-32 వచనాలు) హింస మరియు ప్రమాదాన్ని భరించగలము. యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం కారణంగా, చరిత్రలో వేలాది మంది క్రైస్తవలు జీవితాలను నిత్యజీవము కోసం, పునరుత్థానం వాగ్దానం కోసం తమ భూసంబంధ జీవితలో ఇష్టపూర్వకంగా అమరవీరులు వర్తకం చేశారు.

పునరుత్థానం ప్రతి విశ్వాసికి విజయవంతమైన మరియు అద్భుతమైన విజయం. యేసుక్రీస్తు చనిపోయాడు, ఖననం చేయబడ్డాడు మరియు మూడవ రోజు లేఖనాల ప్రకారం లేచాడు (1 కొరింథీయులు 15: 3-4). ఆయన మళ్ళీ వస్తున్నాడు! క్రీస్తులో చనిపోయినవారిని లేవనెత్తుతారు, మరియు ఆయన రాకడలో జీవించి ఉన్నవారు మార్చబడతారు మరియు క్రొత్త, మహిమాన్వితమైన శరీరాలను పొందుతారు (1 థెస్సలొనీకయులు 4: 13-18). యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం ఎందుకు ముఖ్యమైనది? ఇది యేసు ఎవరో రుజువు చేస్తుంది. మన తరపున యేసు బలిని దేవుడు అంగీకరించాడని ఇది చూపిస్తుంది. మమ్మల్ని మృతులలోనుండి లేపగల శక్తి దేవునికి ఉందని ఇది చూపిస్తుంది. క్రీస్తును విశ్వసించే వారి శరీరాలు చనిపోకుండా ఉండవు, కానీ నిత్యజీవానికి పునరుత్థానం అవుతాయని ఇది హామీ ఇస్తుంది.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి