రక్షణకు బాప్తీస్మం అవసరం? బాప్తీస్మం పునరుత్పత్తి అంటే ఏమిటి?


ప్రశ్న: రక్షణకు బాప్తీస్మం అవసరం? బాప్తీస్మం పునరుత్పత్తి అంటే ఏమిటి?

జవాబు:
బాప్తీస్మం పునరుత్పత్తి అంటే ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడాలంటే బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి. బాప్తీస్మం ఒక క్రైస్తవునికి విధేయత యొక్క ఒక ముఖ్యమైన దశ అని మా వాదన, కాని రక్షణాకి బాప్తీస్మం అవసరమని మేము మొండిగా తిరస్కరించాము. ప్రతి క్రైస్తవుడు నీటిలో మునగటం ద్వారా బాప్తీస్మం పొందాలని మేము గట్టిగా నమ్ముతున్నాము. క్రీస్తు మరణం, ఖననం మరియు పునరుత్థానంతో నమ్మినవారి గుర్తింపును బాప్టిజం వివరిస్తుంది. రోమా 6: 3-4 ఇలా ప్రకటిస్తుంది, “ క్రీస్తు యేసులోకి బాప్తిసం పొందిన మనమంతా ఆయన మరణంలోకి కూడా బాప్తిసం పొందామని మీకు తెలియదా? తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు చనిపోయిన వారిలోనుండి ఏ విధంగా లేచాడో, అదే విధంగా మనం కూడా నూతన జీవం పొంది నడుచుకొనేలా, మనం బాప్తిసం ద్వారా మరణించి, ఆయనతో కూడా సమాధి అయ్యాము. ” నీటిలో మునిగిపోయే చర్య క్రీస్తుతో మరణించడం మరియు ఖననం చేయబడటం వివరిస్తుంది. నీటి నుండి బయటకు వచ్చే చర్య క్రీస్తు పునరుత్థానం.

యేసుక్రీస్తుపై విశ్వాసంతో పాటు ఏదైనా రక్షణకి అవసరం అనేది ఉంది అంటే అది రక్షణ ఆధారిత పనులు . సువార్తకు ఏదైనా జోడించడం అంటే, సిలువపై యేసు మరణం మన రక్షణ కొనడానికి సరిపోదు. రక్షింపబడటానికి మనం బాప్తిస్మం తీసుకోవాలి అని చెప్పడం అంటే, మోక్షానికి సరిపోయేలా చేయడానికి మన స్వంత మంచి పనులను మరియు క్రీస్తు మరణానికి విధేయతను జోడించాలి. యేసు మరణం మాత్రమే మన పాపాలకు చెల్లించింది (రోమా 5: 8; 2 కొరింథీయులు 5:21). కేవలం విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే మన పాపాలకు యేసు చెల్లించిందే మన “ఖాతా” కి కేటాయించబడుతుంది (యోహాను 3:16; అపొస్తలుల కార్యములు 16:31; ఎఫెసీయులు 2: 8-9). అందువల్ల, బాప్తిస్మం రక్షణ తరువాత విధేయత యొక్క ఒక ముఖ్యమైన దశ, కానీ రక్షణకి ఇది అవసరం కాదు.

అవును, రక్షణకి అవసరమైన అవసరంగా బాప్తీస్మం సూచించే కొన్ని వచనాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, రక్షణ విశ్వాసం ద్వారానే లభిస్తుందని బైబిలు చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది కాబట్టి (యోహాను 3:16; ఎఫెసీయులు 2: 8-9; తీతు 3: 5), ఆ వచనాలకు భిన్నమైన వివరణ ఉండాలి. లేఖనం, లేఖనానికి విరుద్ధంగా లేదు. బైబిలు కాలంలో, మతాన్ని గుర్తించడానికి ఒక వ్యక్తి ఒక మతం నుండి మరొక మతానికి మారిన వ్యక్తి తరచుగా బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు. బాప్తిస్మం అనేది ఒక నిర్ణయం బహిరంగంగా తీసుకునే సాధనం. బాప్తిస్మం తీసుకోవడానికి నిరాకరించిన వారు నిజంగా నమ్మడం లేదని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, అపొస్తలుల, ప్రారంభ శిష్యుల మనస్సులలో, బాప్తిస్మం తీసుకోని విశ్వాసి యొక్క ఆలోచన వినబడలేదు. ఒక వ్యక్తి క్రీస్తును నమ్ముతున్నానని చెప్పుకున్నప్పుడు, బహిరంగంగా తన విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడానికి సిగ్గుపడినప్పుడు, అతనికి నిజమైన విశ్వాసం లేదని సూచించింది.

మోక్షానికి బాప్టిజం అవసరమైతే, “ నేను క్రిస్పుకు, గాయికి తప్ప వేరెవరికీ బాప్తిసం ఇయ్యలేదు.” (1 కొరింథీయులు 1:14) అని పౌలు ఎందుకు చెప్పాడు? " క్రీస్తు నన్ను బాప్తిసమియ్యడానికి పంపలేదు. ఆయన సిలువ వ్యర్ధం కాకుండేలా, జ్ఞానయుక్తమైన మాటలతో కాక కేవలం సువార్త ప్రకటించడానికే ఆయన నన్ను పంపాడు " (1 కొరింథీయులు 1:17) ఎందుకు ఆయన ఇలా అన్నారు? నిజమే, ఈ భాగంలో పౌలు కొరింథీ సంఘాని పీడిస్తున్న విభజనలకు వ్యతిరేకంగా వాదించాడు. అయితే, రక్షణకు బాప్తిస్మం అవసరమైతే, “నేను బాప్తిస్మం తీసుకోనందుకు నేను కృతజ్ఞుడను…” లేదా “క్రీస్తు నన్ను బాప్తిస్మం తీసుకోవడానికి పంపలేదు…” అని పౌలు ఎలా చెప్పగలడు? రక్షణకు బాప్తిస్మం అవసరమైతే, పౌలు అక్షరాలా ఇలా అంటాడు, “మీరు రక్షింపబడనందుకు నేను కృతజ్ఞుడను…” మరియు “క్రీస్తు నన్ను రక్షించడానికి పంపలేదు…” ఇది పౌలు చేసిన నమ్మశక్యం కాని హాస్యాస్పదమైన ప్రకటన. ఇంకా, పౌలు సువార్తను పరిగణించే వివరణాత్మక రూపురేఖలు ఇచ్చినప్పుడు (1 కొరింథీయులకు 15: 1-8), బాప్తిస్మం గురించి ప్రస్తావించడంలో ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తాడు? బాప్తిస్మం రక్షణకి అవసరమైతే, సువార్తలో ఏదైనా బాప్తిస్మం గురించి ప్రదర్శన ప్రస్తావించకపోవడం ఎలా?

బాప్తిస్మం పునరుత్పత్తి బైబిల్ భావన కాదు. బాప్టిజం పాపం నుండి కాకుండా చెడు మనస్సాక్షి నుండి రక్షిస్తుంది. 1 పేతురు 3: 21 లో, బాప్తిస్మం అనేది శారీరక శుద్దీకరణ యొక్క ఆచార చర్య కాదని, దేవుని పట్ల మంచి మనస్సాక్షి ప్రతిజ్ఞ అని పేతురు స్పష్టంగా బోధించాడు. క్రీస్తును రక్షకుడిగా విశ్వసించిన వ్యక్తి హృదయంలో, జీవితంలో ఇప్పటికే సంభవించిన వాటికి బాప్తిస్మం ప్రతీక (రోమా 6: 3-5; గలతీయులు 3:27; కొలొస్సయులు 2:12). ప్రతి క్రైస్తవుడు తీసుకోవలసిన విధేయత యొక్క ముఖ్యమైన దశ బాప్తిస్మం. బాప్తిస్మం మోక్షానికి అవసరం కాదు. యేసు క్రీస్తు మరణం మరియు పునరుత్థానం యొక్క సమర్ధతపై దాడి చేయడం.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
రక్షణకు బాప్తీస్మం అవసరం? బాప్తీస్మం పునరుత్పత్తి అంటే ఏమిటి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి