పశ్చాత్తాపం అంటే ఏమిటి మరియు మోక్షానికి ఇది అవసరమా?


ప్రశ్న: పశ్చాత్తాపం అంటే ఏమిటి మరియు మోక్షానికి ఇది అవసరమా?

జవాబు:
చాల మంది పశ్చాత్తాపం అనే పదాన్ని "పాపం నుండి తిరగడం" అని. ఇది పశ్చాత్తాపం యొక్క బైబిలు నిర్వచనం కాదు. బైబిల్లో, పశ్చాత్తాపం అనే పదానికి “ఒకరి మనసు మార్చుకోవడం” అని అర్ధం. నిజమైన పశ్చాత్తాపం చర్యల మార్పుకు దారితీస్తుందని బైబిలు కూడా చెబుతుంది (లూకా 3: 8-14; అపొస్తలుల కార్యములు 3:19). అపొస్తలుల కార్యములు 26:20 ప్రకటిస్తుంది, “వారు మారుమనస్సు పొంది దేవుని వైపు తిరిగి మారుమనస్సుకు తగిన క్రియలు చేయాలని ప్రకటిస్తున్నాను.” పశ్చాత్తాపం యొక్క పూర్తి బైబిలు నిర్వచనం మనస్సు మార్పు, ఇది చర్యకు మార్పు దారితీస్తుంది.

అయితే, పశ్చాత్తాపానికి, రక్షణకి మధ్య సంబంధం ఏమిటి? రక్షణకి సంబంధించి పశ్చాత్తాపంపై అపొస్తలుల పుస్తకం ప్రత్యేకించి దృష్టి పెట్టింది (అపొస్తలుల కార్యములు 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). పశ్చాత్తాపం చెందడం అనేది మోక్షానికి సంబంధించినది, అంటే యేసుక్రీస్తు విషయంలో మీ మనసు మార్చుకోవడం. పెంతేకొస్తు రోజున పేతురు చేసిన ఉపన్యాసంలో (అపొస్తలుల కార్యములు 2), ప్రజలు పశ్చాత్తాపం చెందాలని పిలుపునిచ్చారు (అపొస్తలుల కార్యములు 2:38). దేని నుండి పశ్చాత్తాప పడుతున్నారు? యేసును తిరస్కరించిన ప్రజలను పేతురు పిలుస్తున్నాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 2:36) తన గురించి మనసు మార్చుకోవాలని, అతను నిజంగా “ప్రభువు మరియు క్రీస్తు” అని గుర్తించడానికి (అపొస్తలుల కార్యములు 2:36). క్రీస్తును మెస్సీయగా తిరస్కరించడం నుండి మెస్సీయ మరియు రక్షకుడిగా ఆయనపై విశ్వాసం వరకు మనసు మార్చుకోవాలని పేతురు ప్రజలను పిలుస్తున్నాడు.

పశ్చాత్తాపం, విశ్వాసం అనేవి "ఒకే నాణెం రెండు వైపులా" అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆయన ఎవరో, ఆయన ఏమి చేసాడు అనే దాని గురించి మొదట మీ మనసు మార్చుకోకుండా, యేసు క్రీస్తుపై రక్షకుడిగా మీ విశ్వాసాన్ని ఉంచడం అసాధ్యం . ఇది ఉద్దేశపూర్వక తిరస్కరణ నుండి పశ్చాత్తాపం లేదా అజ్ఞానం లేదా ఆసక్తి లేకుండా పశ్చాత్తాపం అయినా, అది మారుమనస్సు. రక్షణకి సంబంధించి బైబిలు పశ్చాత్తాపం, క్రీస్తును తిరస్కరించడం నుండి క్రీస్తుపై విశ్వాసం వరకు మీ మనసు మార్చుకోవటం.

పశ్చాత్తాపం రక్షణాన్ని సంపాదించడానికి మనం చేసే పని కాదని మనం అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దేవుడు ఆ వ్యక్తిని తన వైపుకు లాగడం తప్ప ఎవరూ పశ్చాత్తాపపడి దేవుని వద్దకు రాలేరు (యోహాను 6:44). అపొస్తలుల కార్యము 5:31 మరియు 11:18 పశ్చాత్తాపం దేవుడు ఇచ్చేది అని సూచిస్తుంది-అది ఆయన దయ వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. దేవుడు పశ్చాత్తాపం ఇవ్వకపోతే ఎవరూ పశ్చాత్తాపపడలేరు. పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసంతో సహా రక్షణ అంతా దేవుడు మనలను ఆకర్షించడం, కళ్ళు తెరవడం మరియు మన హృదయాలను మార్చడం. దేవుని దీర్ఘాయువు మనలను పశ్చాత్తాపానికి దారి తీస్తుంది (2 పేతురు 3: 9), ఆయన దయ వలె (రోమా 2: 4).

పశ్చాత్తాపం రక్షణాన్ని సంపాదించే పని కానప్పటికీ, రక్షణకి పశ్చాత్తాపం పనులకు దారి తీస్తుంది. చర్యలో మార్పు లేకుండా మీ మనస్సును నిజంగా మరియు పూర్తిగా మార్చడం అసాధ్యం. బైబిల్లో, పశ్చాత్తాపం ప్రవర్తనలో మార్పుకు దారితీస్తుంది. అందుకే బాప్తీస్మం ఇచ్చే యోహాను ప్రజలను “పశ్చాత్తాపానికి అనుగుణంగా ఫలాలను ఇవ్వమని” పిలిచాడు (మత్తయి 3: 8). క్రీస్తును తిరస్కరించడం నుండి క్రీస్తుపై విశ్వాసం కోసం నిజంగా పశ్చాత్తాపపడిన వ్యక్తి మారిన జీవితానికి రుజువు ఇస్తాడు (2 కొరింథీయులు 5:17; గలతీయులు 5: 19-23; యాకోబు 2: 14-26). పశ్చాత్తాపం, సరిగ్గా రక్షణకు అవసరం అని నిర్వచించబడినది. బైబిలు పశ్చాత్తాపం యేసుక్రీస్తు గురించి మీ మనసు మార్చుకుంటుంది మరియు రక్షణకు విశ్వాసంతో దేవుని వైపు తిరుగుతుంది (అపొస్తలుల కార్యములు 3:19). పాపం నుండి తిరగడం పశ్చాత్తాపం యొక్క నిర్వచనం కాదు, కానీ అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పట్ల నిజమైన, విశ్వాసం ఆధారిత పశ్చాత్తాపం యొక్క ఫలితాలలో ఒకటి.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
పశ్చాత్తాపం అంటే ఏమిటి మరియు మోక్షానికి ఇది అవసరమా?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి