దేవుని గూర్చి ప్రశ్నలు


దేవుడు ఉన్నాడా? దేవుని ఉనికికి ఆధారములు ఉన్నాయా?

దేవుడు వాస్తవమైనవాడా? దేవుడు వాస్తవమైనవాడని నేను ఎలా తెలుసుకోగలను?

దేవుని లక్షణములు ఏవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?

త్రిత్వమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అంటే అర్థం ఏమిటి?

దేవుడు నేటు కూడా మనతో మాట్లాడుతున్నాడా?

దేవుని ఎవరు సృష్టించారు? దేవుడు ఎక్కడ నుండి వచ్చాడు?

దేవుడు చెడును సృష్టించాడా?

పాత నిబంధనలో ఉన్న దేవుడు క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న దేవుని కంటే ఎందుకు వేరుగా ఉన్నాడు?

మంచి ప్రజలకు కీడు జరుగుటకు దేవుడు ఎందుకు అనుమతి ఇస్తాడు?


దేవుని గూర్చి ప్రశ్నలు