దేవునికి సంభంధించిన ప్రశ్నలుదేవునికి సంభంధించిన ప్రశ్నలు

దేవుడు ఉన్నాడా? దేవుని ఉనికికి ఆధారములు ఉన్నాయా?

దేవుడు వాస్తవమైనవాడా? దేవుడు వాస్తవమైనవాడని నేను ఎలా తెలుసుకోగలను?

దేవుని లక్షణములు ఏవి? దేవుడు ఎలా ఉంటాడు?

బైబిలు త్రిత్వము గురించి ఏమి భోధిస్తుంది?

దేవుడు ప్రేమయై యున్నాడు అన్న దానికి అర్ధం ఏంటి?

ఈ దినాలో కూడ దేవుడు మాట్లాడతాడా?

దేవునిని ఎవరు సృజించారు? దేవుడు ఎక్కడనుండి నుంచి వచ్చారు?

దేవుడు చెడును సృష్టించాడా?

క్రొత్త నిబంధనలోనున్న ప్రకారము కాక పాత నిబంధనలో దేవుడు ఎందుకు వేరుగా నున్నాడు?

మంచివారికి చెడు విషయాలు జరగటానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు?
దేవునికి సంభంధించిన ప్రశ్నలు