దేవుని భయం కలిగి ఉండటం అంటే ఏమిటి?


ప్రశ్న: దేవుని భయం కలిగి ఉండటం అంటే ఏమిటి?

జవాబు:
అవిశ్వాసికి, దేవుని భయం అనేది దేవుని తీర్పు, శాశ్వతమైన మరణం యొక్క భయం, ఇది దేవుని నుండి శాశ్వతమైన వేరుపాటు (లూకా 12: 5; హెబ్రీయులు 10:31). విశ్వాసికి, దేవుని భయం చాలా భిన్నమైనది. విశ్వాసి భయం అంటే దేవుని భక్తి. హెబ్రీయులు 12: 28-29 దీనికి మంచి వివరణ: “అందువల్ల, మనం కదిలించలేని రాజ్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నందున, మనకు కృతజ్ఞతలు కలిగి ఉందాము, కాబట్టి భక్తితో, విస్మయంతో దేవుణ్ణి ఆమోదయోగ్యంగా ఆరాధించండి, ఎందుకంటే మన 'దేవుడు దహించే అగ్ని .' ”ఈ భక్తి, విస్మయం క్రైస్తవులకు దేవుని భయం అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. విశ్వ సృష్టికర్తకు లొంగిపోవడానికి ఇది మాకు ప్రేరేపించే అంశం.

సామెతలు 1: 7 ఈ విధముగా ప్రకటిస్తుంది, “యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగియుండుట తెలివికి.” భగవంతుడు ఎవరో అయితే అర్థం చేసుకుని, ఆయన పట్ల గౌరవ భయాన్ని పెంపొందించుకునే వరకు, మనకు నిజమైన జ్ఞానం ఉండదు. నిజమైన జ్ఞానం దేవుడు ఎవరో, ఆయన పవిత్రుడు, న్యాయవంతుడు మరియు నీతిమంతుడు అని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. ద్వితీయోపదేశకాండము 10:12, 20-21, “కాబట్టి ఇశ్రాయేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుచు, ఆయనను ప్రేమించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణ మనస్సుతోను నీ పూర్ణాత్మతోను సేవించి. నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయనను హత్తుకొని ఆయన నామమున ప్రమాణము చేయవలెను.౹ 21ఆయనే నీకు కీర్తనీయుడు. నీవు కన్నులార చూచుచుండగా భీకరమైన ఆ గొప్ప కార్యములను నీ కొరకు చేసిన నీ దేవుడు ఆయనే. ” ఆయన మార్గాల్లో మనం నడవడం, ఆయనను సేవించడం, ఆయనను ప్రేమించటం అనేవి దేవుని భయమునకు ఆధారం.

కొందరు దేవుని భయాన్ని విశ్వాసులకు "గౌరవించటం" అని పునర్నిర్వచించారు. దేవునికి భయపడే భావనలో గౌరవం అనేది ఆయనకు ఖచ్చితంగా చేర్చబడినప్పటికీ, దాని కంటే ఎక్కువ ఉంది. దేవుని పట్ల బైబిలు భయం, విశ్వాసికి, దేవుడు పాపాన్ని ఎంతగా ద్వేషిస్తున్నాడో అర్థం చేసుకోవడం, పాపంపై ఆయన తీర్పుకు భయపడటం-ఇది విశ్వాసి జీవితంలో కూడా. హెబ్రీయులు 12: 5-11 విశ్వాసి యొక్క దేవుని క్రమశిక్షణను వివరిస్తుంది. ఇది ప్రేమలో చేసినప్పటికీ (హెబ్రీయులు 12: 6), ఇది ఇప్పటికీ భయంకరమైన విషయం. పిల్లలుగా, మన తల్లిదండ్రుల క్రమశిక్షణ భయం చేత కొన్ని చెడు చర్యలను నిరోధించ కలిగినము అనేది సందేహం లేదు. భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధంలో కూడా ఇదే ఉండాలి. ఆయన క్రమశిక్షణకు మనం భయపడాలి, అందువల్ల ఆయనను సంతోషపెట్టే విధంగా మన జీవితాలను గడపడానికి ప్రయత్నించాలి.

విశ్వాసులు దేవునికి భయపడకూడదు. ఆయనకు భయపడటానికి మనకు ఎటువంటి కారణం లేదు. ఆయన ప్రేమ నుండి మమ్మల్ని ఎవరు వేరు చేయలేరు అని ఆయన వాగ్దానం ఉంది (రోమా 8: 38-39). నిన్ను ఏమాత్రమును విడువను, నిన్ను ఎన్నడును ఎడబాయను అని ఆయన వాగ్దానం మనకు ఉంది (హెబ్రీయులు 13: 5). భగవంతునికి భయపడటం అంటే ఆయన పట్ల అంత గౌరవం కలిగి ఉండటం అంటే మన జీవితాలను మనం జీవించే విధానంపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దేవుని భయం ఆయనను గౌరవించడం, ఆయనకు విధేయత చూపడం, ఆయన క్రమశిక్షణకు లొంగడం, ఆయనను విస్మయంతో ఆరాధించడం.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
దేవుని భయం కలిగి ఉండటం అంటే ఏమిటి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి