అసలు దేవుడు మగ లేక ఆడ?


ప్రశ్న: అసలు దేవుడు మగ లేక ఆడ?

జవాబు:
గ్రంథాన్ని పరిశీలించటంలో, రెండు వాస్తవాలు స్పష్టమవుతాయి. మొదట, దేవుడు ఆత్మ, మానవ లక్షణాలు లేదా పరిమితులను కలిగి ఉండవు. రెండవది, గ్రంథంలో ఉన్న అన్ని సాక్ష్యాలు దేవుడు తనను తాను మానవ రూపంలో పురుష రూపంలో వెల్లడించాడని అంగీకరిస్తూన్నాయి. ప్రారంభించడానికి, దేవుని నిజమైన స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. దేవుడు ఒక వ్యక్తి, స్పష్టంగా, ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తీ వ్యక్తిత్వం యొక్క అన్ని లక్షణాలను దేవుడు ప్రదర్శిస్తాడు: దేవునికి మనస్సు, సంకల్పం, తెలివి మరియు భావోద్వేగాలు ఉన్నాయి. దేవుడు సంభాషిస్తాడు మరియు ఆయనకి సంబంధాలు ఉన్నాయి, మరియు దేవునికి వ్యక్తిగత చర్యలు ఉన్నాయి అని గ్రంథలు అంతటా రుజువు అవుతాయి.

యోహాను 4:24 చెప్పినట్లుగా, " దేవుడు ఆత్మగనుక ఆయనను ఆరాధించు వారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధింపవలెననెను." దేవుడు ఆధ్యాత్మిక జీవి కాబట్టి, ఆయనకు భౌతిక మానవ లక్షణాలు లేవు. ఏదేమైనా, కొన్నిసార్లు గ్రంథంలో ఉపయోగించే అలంకారిక భాష మనిషి, దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటానికి మానవ లక్షణాలను దేవునికి కేటాయిస్తుంది. దేవుని వివరించడానికి మానవ లక్షణాల యొక్క ఈ నియామకాన్ని "ఆంత్రోపోమోర్ఫిజం" అంటారు. ఆంత్రోపోమోర్ఫిజం అనేది దేవుడు (ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవి) తన స్వభావం గురించి సత్యాన్ని మానవాళికి, భౌతిక జీవులకు తెలియజేయడానికి ఒక సాధనం. మానవత్వం భౌతికమైనది కాబట్టి, భౌతిక రంగానికి మించిన వాటి గురించి మన అవగాహనలో పరిమితం; అందువల్ల, దేవుడు ఎవరో అర్థం చేసుకోవడానికి గ్రంథంలోని మానవరూపం మనకు సహాయపడుతుంది.

దేవుని స్వరూపంలో మానవత్వం సృష్టించబడిందనే వాస్తవాన్ని పరిశీలించడంలో కొంత ఇబ్బంది వస్తుంది. ఆదికాండము 1: 26-27 ఇలా చెబుతోంది, “అప్పుడు దేవుడు ఇలా అన్నాడు, మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశపక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. ”

స్త్రీ, పురుషుడు ఇద్దరూ దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డారు, అందులో వారు మిగతా అన్ని సృష్టిలో కన్నా గొప్పవారు, ఎందుకంటే దేవునిలాగే వారికి మనస్సు, సంకల్పం, తెలివి, భావోద్వేగాలు, నైతిక సామర్థ్యం ఉన్నాయి. జంతువులకు నైతిక సామర్థ్యం లేదు మరియు మానవత్వం వంటి అపరిపక్వ భాగాన్ని కలిగి ఉండదు. దేవుని స్వరూపం మానవత్వం మాత్రమే కలిగి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక భాగం. దేవుడు తనతో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి మానవాళిని సృష్టించాడు. ఆ ప్రయోజనం కోసం రూపొందించిన ఏకైక సృష్టి మానవత్వం.

పురుషుడు, స్త్రీ దేవుని స్వరూపం తరువాత మాత్రమే రూపొందించబడ్డారు-అవి దేవుని చిన్న "కాపీలు" కాదు. వాస్తవానికి స్త్రీ,పురుషులు ఉన్నారు కానీ దేవునికి స్త్రీ, పురుష లక్షణాలను కలిగి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. గుర్తుంచుకోండి, దేవుని స్వరూపంలో తయారవ్వడం అంటే భౌతిక లక్షణాలతో సంబంధం లేదు.

దేవుడు ఆధ్యాత్మిక జీవి అని మనకు తెలుసు ఆయనకు శారీరక లక్షణాలు ఉండవు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుడు తనను తాను మానవాళికి వెల్లడించడానికి ఎలా ఎంచుకోవాలో, ఇది పరిమితం కాదు. దేవుడు తన గురించి మానవాళికి ఇచ్చిన అన్ని ముందు గుర్తులు గ్రంథంలో ఉంది, కనుక ఇదే దేవుని గురించిన సమాచారానికి ఏకైక లక్ష్యం. గ్రంథం మనకు ఏమి చెబుతుందో చూస్తే, దేవుడు తనను తాను మానవాళికి వెల్లడించిన రూపం గురించి అనేక సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి.

"తండ్రి" అని దేవునికి సుమారు 170 వచానలు లేఖనంలో ఉన్నాయి. అవసరం ప్రకారం, ఒకరు మగవారైతే తప్ప తండ్రి కాలేరు. దేవుడు స్త్రీ రూపంలో మనిషికి బహిర్గతం కావాలని ఎంచుకుంటే, “తల్లి” అనే పదం ఈ ప్రదేశాలలో సంభవించేది, “తండ్రి” కాదు. పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలలో, పురుష ప్రస్తావనలు దేవుని గురించి ప్రస్తావించడానికి పదే పదే ఉపయోగించబడతాయి.

యేసుక్రీస్తు దేవుణ్ణి తండ్రిగా చాలాసార్లు ప్రస్తావించాడు, ఇతర సందర్భాల్లో దేవుని ప్రస్తావనలో పురుష సర్వనామాలను ఉపయోగించారు. సువార్తలలో మాత్రమే, క్రీస్తు “తండ్రి” అనే పదాన్ని దేవుని గురించి ప్రత్యక్షంగా 160 సార్లు ఉపయోగిస్తాడు. యోహాను 10: 30 లో క్రీస్తు చేసిన ప్రకటన ప్రత్యేకించి, “నేను మరియు తండ్రి ఒకరు.” ప్రపంచంలోని పాపాలకు ప్రతిఫలంగా యేసుక్రీస్తు సిలువపై చనిపోవడానికి మానవ మనిషి రూపంలో వచ్చాడు. దేవుడు తండ్రిలాగే, యేసు మానవ రూపానికి పురుష రూపంలో వెల్లడయ్యాడు. క్రీస్తు పురుష నామవాచకాలను, సర్వనామాలను దేవుని గురించి ప్రస్తావించిన అనేక ఇతర సందర్భాలను గ్రంథం నమోదు చేస్తుంది.

క్రొత్త నిబంధన ఉపదేశాలు (అ.పొ నుండి ప్రకటన వరకు) దాదాపు 900 వచానాలు కలిగి ఉన్నాయి, ఇక్కడ థియోస్ అనే పదం గ్రీకు భాషలో పురుష నామవాచకం-దేవుని గురించి ప్రత్యక్ష సూచనగా ఉపయోగించబడింది. లేఖనంలో దేవుని గురించి లెక్కలేనన్ని సూచనలలో, పురుష శీర్షికలు, నామవాచకాలు మరియు సర్వనామాలతో ఆయనను సూచించే స్థిరమైన నమూనా స్పష్టంగా ఉంది. దేవుడు మనిషి కానప్పటికీ, తనను తాను మానవాళికి వెల్లడించడానికి పురుష రూపాన్ని ఎంచుకున్నాడు. అదేవిధంగా, పురుష బిరుదులు, నామవాచకాలు మరియు సర్వనామాలతో నిరంతరం సూచించే యేసుక్రీస్తు భూమిపై నడుస్తున్నప్పుడు పురుష రూపాన్ని తీసుకున్నాడు. పాత నిబంధన ప్రవక్తలు, క్రొత్త నిబంధన అపొస్తలులు, దేవుడు మరియు యేసుక్రీస్తు రెండింటినీ పురుష పేర్లు మరియు బిరుదులతో సూచిస్తారు. మానవుడుకి దేవుడు ఎవరో అని మరింత సులభంగా గ్రహించటానికి దేవుడు ఈ రూపంలో బయటపడటానికి ఎంచుకున్నాడు. దేవుడు ఆయనను అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి అంగీకరించాడు, “దేవుణ్ణి ఒక పెట్టెలోకి బలవంతం చేయటానికి” ప్రయత్నించకపోవటం చాలా ముఖ్యం, కాబట్టి మాట్లాడటానికి, అతని స్వభావానికి తగినవి కాని పరిమితులను ఆయనపై ఉంచడం ద్వారా..

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
అసలు దేవుడు మగ లేక ఆడ?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి