దేవుని ప్రశ్నించడం తప్పా?


ప్రశ్న: దేవుని ప్రశ్నించడం తప్పా?

జవాబు:
సమస్య ఏమిటంటే మనం దేవుణ్ణి ప్రశ్నించాలా వద్దా అనేది కాదు, ఏ పద్ధతిలో-ఏ కారణంతో-మనం ఆయనను ప్రశ్నించాము. భగవంతుడిని ప్రశ్నించడం తప్పు కాదు. దేవుని ప్రణాళిక సమయం మరియు వ్యవస్థ గురించి ప్రవక్త హబక్కుకు దేవుని కోసం ప్రశ్నలు కలిగి ఉన్నాడు. హబక్కుకు, తన ప్రశ్నలకు మందలించకుండా, ఓపికగా సమాధానం ఇస్తాడు, మరియు ప్రవక్త తన పుస్తకాన్ని ప్రభువును స్తుతించే పాటతో ముగించాడు. అనేక ప్రశ్నలను కీర్తనలలో దేవునికి ఉంచారు (కీర్తనలు 10, 44, 74, 77). దేవుని జోక్యం, మోక్షం కోసం తీరని పీడ ఏడుపులు ఇవి. దేవుడు మన ప్రశ్నలకు మనకు కావలసిన విధంగా ఎల్లప్పుడూ సమాధానం ఇవ్వనప్పటికీ, హృదయపూర్వక హృదయం నుండి నిజాయితీగల ప్రశ్నను దేవుడు స్వాగతించాడని ఈ భాగాల నుండి మేము నిర్ధారించాము.

నిజాయితీ లేని ప్రశ్నలు లేదా కపట హృదయం నుండి వచ్చే ప్రశ్నలు వేరే విషయం. " విశ్వాసములేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా" (హెబ్రీయులు 11: 6). సౌలు రాజు దేవునికి అవిధేయత చూపిన తరువాత, అతని ప్రశ్నలకు సమాధానం లభించలేదు (1 సమూయేలు 28: 6). దేవుని మంచితనాన్ని ప్రత్యక్షంగా ప్రశ్నించడం కంటే దేవుడు ఒక నిర్దిష్ట సంఘటనను ఎందుకు అనుమతించాడో ఆశ్చర్యపడటం పూర్తిగా భిన్నమైనది. సందేహాలు కలిగి ఉండటం దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని ప్రశ్నించడం, ఆయన పాత్రపై దాడి చేయడం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. సంక్షిప్తంగా, నిజాయితీగల ప్రశ్న పాపం కాదు, కానీ చేదు, అవిశ్వాసం లేదా తిరుగుబాటు హృదయం. దేవుడు ప్రశ్నలతో బెదిరించడు. తనతో సన్నిహిత సహవాసం ఆస్వాదించడానికి దేవుడు మనలను ఆహ్వానిస్తాడు. మనం “దేవుని ప్రశ్నించినప్పుడు” అది వినయపూర్వకమైన ఆత్మ, మంచి హృదయం ఉండాలి. మనం దేవుని ప్రశ్నించవచ్చు, కాని ఆయన సమాధానం పట్ల మనకు నిజమైన ఆసక్తి ఉంటే తప్ప మనం సమాధానం ఆశించకూడదు. దేవునికి మన హృదయాలను తెలుసు, మనకు జ్ఞానోదయం కలిగించడానికి మనం ఆయనను నిజంగా కోరుతున్నామో లేదో తెలుసు. భగవంతుడిని ప్రశ్నించడం సరైనదా తప్పు కాదా అని మన హృదయ వైఖరి నిర్ణయిస్తుంది.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
దేవుని ప్రశ్నించడం తప్పా?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి