దేవుడు వింటారా/పాపి ప్రార్థనలను సమాధానం ఇస్తాడా? అవిశ్వాసులు?


ప్రశ్న: దేవుడు వింటారా/పాపి ప్రార్థనలను సమాధానం ఇస్తాడా? అవిశ్వాసులు?

జవాబు:
యోహాను 9:31 ఇలా ప్రకటిస్తుంది, “దేవుడు పాపుల మనవి ఆలకింపడని యెరుగుదుము; ఎవడైనను దేవభక్తుడై యుండి ఆయన చిత్తముచొప్పున జరిగించినయెడల ఆయన వాని మనవి ఆలకించును. ” "దేవుడు పాపి నుండి వినే ఏకైక ప్రార్థన మోక్షానికి ప్రార్థన" అని కూడా చెప్పబడింది. తత్ఫలితంగా, దేవుడు వినడు మరియు / లేదా అవిశ్వాసి యొక్క ప్రార్థనలకు ఎప్పటికీ సమాధానం ఇవ్వడు అని కొందరు నమ్ముతారు. అయితే, సందర్భానుసారంగా, యోహాను 9:31 దేవుడు అవిశ్వాసి ద్వారా అద్భుతాలు చేయడు అని చెప్తున్నాడు. మొదటి యోహాను 5: 14-15 మనకు ఏమి చెప్పుతుంది అంటే, దేవుడు తన ఇష్టానికి అనుగుణంగా అడిగినా దాని ఆధారంగా ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇస్తాడు. ఈ సూత్రం, బహుశా, అవిశ్వాసులకు వర్తిస్తుంది. ఒక అవిశ్వాసి ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా దేవుని ప్రార్థనను అడిగితే, దేవుడు అలాంటి ప్రార్థనకు సమాధానం ఇవ్వకుండా-ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ఏమీ నిరోధించడు.

అవిశ్వాసుల ప్రార్థనలను దేవుడు విన్నట్లు, సమాధానం ఇస్తున్నట్లు కొన్ని లేఖనాలు వివరిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భాలలో చాలావరకు, ప్రార్థన ప్రమేయం ఉంది. ఒకటి లేదా రెండింటిలో, హృదయ స్పందనకు దేవుడు స్పందించాడు (ఆ ఏడుపు దేవుని వైపు మళ్ళించబడిందో చెప్పలేదు). ఈ సందర్భాలలో కొన్నింటిలో, ప్రార్థన పశ్చాత్తాపంతో కలిపినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇతర సందర్భాల్లో, ప్రార్థన కేవలం భూసంబంధమైన అవసరం లేదా ఆశీర్వాదం కోసమే, మరియు దేవుడు కరుణతో లేదా నిజమైన కోరిక లేదా వ్యక్తి విశ్వాసానికి ప్రతిస్పందనగా స్పందించాడు. అవిశ్వాసి ప్రార్థనతో వ్యవహరించే కొన్ని భాగాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

నినెవెను విడిచిపెట్టమని నినెవె ప్రజలు ప్రార్థించారు (యోనా 3: 5-10). దేవుడు ఈ ప్రార్థనకు సమాధానమిచ్చాడు నినెవె నగరాన్ని బెదిరించినట్లు నాశనం చేయలేదు.

హాగరు తన కుమారుడు ఇష్మాయేలును రక్షించమని దేవుడిని కోరింది (ఆదికాండము 21: 14-19). దేవుడు ఇష్మాయేలును రక్షించడమే కాదు, దేవుడు అతన్ని ఎంతో ఆశీర్వదించాడు.

1 రాజులు 21: 17-29లో, ముఖ్యంగా 27-29 వచనాలలో, అహాబు తన వంశపారంపర్యానికి సంబంధించి ఎలిషా ప్రవచనాన్ని ఉపవాసం, రోధించాడు. దేవుడు అహాబు కాలంలో విపత్తును తీసుకురాకుండా స్పందిస్తాడు.

టైర్, సీదోను ప్రాంతానికి చెందిన అన్యజనుల స్త్రీ యేసు తన కుమార్తెను దెయ్యం నుండి విడిపించాలని ప్రార్థించింది (మార్కు 7: 24-30). యేసు ఆ స్త్రీ కుమార్తె నుండి దెయ్యాన్ని తరిమికొట్టాడు.

అపొస్తలుల కార్యములు 10 కొర్నేలియస్, అపొస్తలుడైన పేతురు కొర్నేలియస్ నీతిమంతుడు అని ప్రతిస్పందనగా పంపాడు. కొర్నేలియస్ “క్రమం తప్పకుండా దేవుణ్ణి ప్రార్థించేవాడు” అని అపొస్తలుల కార్యములు 10: 2 చెప్పుతుంది.

యిర్మీయా 29:13 వంటి అందరికీ (రక్షింపబడిన, రక్షింపబడని) వర్తించే వాగ్దానాలను దేవుడు చేస్తాడు: “మీరు నన్ను వెదకినయెడల, పూర్ణమనస్సుతో నన్నుగూర్చి విచారణ చేయునెడల మీరు నన్ను కను గొందురు.” అపొస్తలుల కార్యములు 10: 1-6లో కొర్నేలియస్ విషయంలో ఇదే జరిగింది. కానీ చాలా వాగ్దానాలు ఉన్నాయి, భాగాల సందర్భం ప్రకారం, క్రైస్తవులకు మాత్రమే. క్రైస్తవులు యేసును రక్షకుడిగా స్వీకరించినందున, అవసరమైన సమయంలో సహాయం పొందటానికి ధైర్యంగా దయ సింహాసనం వద్దకు రావాలని వారిని ప్రోత్సహిస్తారు (హెబ్రీయులు 4: 14-16). దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా మనం ఏదైనా అడిగినప్పుడు, ఆయన విని, మనం కోరినది ఇస్తాడు (1 యోహాను 5: 14-15). ప్రార్థన గురించి క్రైస్తవులకు ఇంకా చాలా వాగ్దానాలు ఉన్నాయి (మత్తయి 21:22; యోహాను 14:13, 15: 7). కాబట్టి, అవును, అవిశ్వాసి ప్రార్థనలకు దేవుడు సమాధానం ఇవ్వని సందర్భాలు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, తన కృప, దయతో, దేవుడు వారి ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందనగా అవిశ్వాసుల జీవితాలలో జోక్యం చేసుకోగలడు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
దేవుడు వింటారా/పాపి ప్రార్థనలను సమాధానం ఇస్తాడా? అవిశ్వాసులు?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి