దేవదూతలు మరియు దయ్యములను గూర్చి ప్రశ్నలు


దేవదూతలను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

దయ్యములను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

సాతాను ఎవరు?

పరిశుద్ధ గ్రంధము దయ్యము పీడించుటను గూర్చి/ దయ్యములచే పీడింపబడుటను గూర్చి ఏమి చెప్తుంది?

ఒక క్రైస్తవునికి దయ్యము పట్టే అవకాశం ఉందా?

ఆదికాండము 6:1-4లో ఉన్న దేవుని కుమారులు మరియు నరుల కుమార్తెలు ఎవరు?


దేవదూతలు మరియు దయ్యములను గూర్చి ప్రశ్నలు