సాతాను స్వర్గం నుండి ఎలా, ఎందుకు, ఎప్పుడు పడిపోయాడు?


ప్రశ్న: సాతాను స్వర్గం నుండి ఎలా, ఎందుకు, ఎప్పుడు పడిపోయాడు?

జవాబు:
సాతాను స్వర్గం నుండి పడటం యెషయా 14: 12-14 మరియు యెహెజ్కేలు 28: 12-18 లలో ప్రతీకగా వర్ణించబడింది. ఈ రెండు భాగాలు ప్రత్యేకంగా బబులోను మరియు టైర్ రాజులను సూచిస్తున్నప్పటికీ, అవి ఆ రాజుల వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, అంటే సాతానును కూడా సూచిస్తాయి. ఈ భాగాలలో సాతాను ఎందుకు పడిపోయాడో వివరిస్తుంది, కాని పతనం ఎప్పుడు జరిగిందో వారు ప్రత్యేకంగా చెప్పరు. మనకు తెలిసినది ఇది: దేవదూతలు భూమి ముందు సృష్టించబడ్డారు (యోబు 38: 4-7). తోటలో ఆదాము హవ్వలను ప్రలోభపెట్టడానికి ముందే సాతాను పడిపోయాడు (ఆదికాండము 3: 1-14). సాతాను పతనం, దేవదూతలు సృష్టించబడిన సమయం తరువాత మరియు ఎదేను వనములో ఆదాము హవ్వలను ప్రలోభపెట్టే ముందు ఎక్కడో జరిగి ఉండాలి. తోటలో ఆదాము హవ్వలను ప్రలోభపెట్టడానికి గంటలు, రోజులు లేదా సంవత్సరాల ముందు సాతాను పతనం జరిగిందా, లేఖనం ప్రత్యేకంగా చెప్పలేదు.

యోబు పుస్తకం మనకు చెబుతుంది, కనీసం ఆ సమయంలోనైనా, సాతానుకు స్వర్గానికి, దేవుని సింహాసనము దగ్గరకు ప్రవేశించే అనుమతి ఉంది. “దేవదూతలు యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుటకై వచ్చిన దినమొకటి తటస్థించెను. ఆ దినమున అపవాదియగు వాడు వారితో కలిసి వచ్చెను. 7యెహోవా–నీవు ఎక్కడనుండి వచ్చితివని వానినడుగగా అపవాది–భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచ్చితినని యెహోవాకు ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను’’. ఆ సమయంలో, సాతాను స్వర్గం మరియు భూమి మధ్య స్వేచ్ఛగా కదులుతున్నాడు, దేవునితో నేరుగా మాట్లాడటం మరియు అతని కార్యకలాపాలకు సమాధానం ఇవ్వడం. దేవుడు ఈ ప్రాప్యతను నిలిపివేశాడా అనేది చర్చనీయాంశం. క్రీస్తు మరణంతో సాతాను స్వర్గానికి ప్రవేశించాడని కొందరు అంటున్నారు. మరికొందరు సాతాను స్వర్గానికి ప్రవేశించడం స్వర్గంలో యుద్ధం ముగిసే సమయానికి ముగుస్తుందని నమ్ముతారు.

సాతాను స్వర్గం నుండి ఎందుకు పడిపోయాడు? అహంకారం వల్ల సాతాను పడిపోయాడు. అతను దేవుని సేవకుడిగా ఉండకూడదని కోరుకున్నాడు. యెషయా 14: 12-15 లోని అనేక “నేను చేస్తాను ...” ప్రకటనలను గమనించండి. యెహెజ్కేలు 28: 12-15 సాతానును చాలా అందమైన దేవదూతగా వర్ణిస్తుంది. సాతాను అన్ని దేవదూతలలో అత్యున్నత వ్యక్తి, అభిషిక్తుడైన కెరూబు, దేవుని సృష్టిలన్నిటిలో చాలా అందంగా ఉన్నాడు, కాని అతను తన స్థితిలో సంతృప్తి చెందలేదు. బదులుగా, సాతాను దేవుడు కావాలని కోరుకున్నాడు, ముఖ్యంగా "దేవుణ్ణి తన సింహాసనం నుండి దించి" మరియు విశ్వ పాలనను చేపట్టాలి. సాతాను దేవుడిగా ఉండాలని కోరుకున్నాడు, ఆసక్తికరంగా, సాతాను ఆదాము హవ్వలను ఎదేను వనములోలో ప్రలోభపెట్టాడు (ఆదికాండము 3: 1-5). సాతాను స్వర్గం నుండి ఎలా పడిపోయాడు? అసలైన, పతనం ఖచ్చితమైన వివరణ కాదు. దేవుడు సాతానును స్వర్గం నుండి తరిమివేసాడు అని చెప్పడం చాలా ఖచ్చితమైనది (యెషయా 14:15; యెహెజ్కేలు 28: 16-17). సాతాను స్వర్గం నుండి పడలేదు; బదులుగా, సాతాను నెట్టబడ్డాడు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
సాతాను స్వర్గం నుండి ఎలా, ఎందుకు, ఎప్పుడు పడిపోయాడు?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి