మనం చనిపోయిన తరువాత మనం దేవదూతలు అవుతామా?


ప్రశ్న: మనం చనిపోయిన తరువాత మనం దేవదూతలు అవుతామా?

జవాబు:
దేవదూతలు దేవునిచే సృష్టించబడిన జీవులు (కొలొస్సయులు 1: 15-17) మానవులకు పూర్తిగా భిన్నమైనవి. దేవుని ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి మరియు క్రీస్తు అనుచరులకు సేవ చేయడానికి వారికీ దేవుని ప్రత్యేక ఏజెంట్లు (హెబ్రీయులు 1: 13-14). దేవదూతలు పూర్వం మనుషులు లేదా మరేదైనా సూచనలు లేవు-వారు దేవదూతలుగా సృష్టించబడ్డారు. మానవ జాతికి అందించడానికి క్రీస్తు వచ్చిన విముక్తి దేవదూతలకు అవసరం లేదు మరియు అనుభవించలేరు. మొదటి పేతురు 1:12 సువార్తను పరిశీలించాలనే వారి కోరికను వివరిస్తుంది, కాని వారు అనుభవించడం కాదు. వారు పూర్వం మనుషులుగా ఉంటే, రక్షణ అనే భావన వారికి రహస్యం కాదు, అది తమను తాము అనుభవించిన తరువాత. అవును, పాపి క్రీస్తు వైపు తిరిగినప్పుడు వారు ఆనందిస్తారు (లూకా 15:10), కాని క్రీస్తులో మోక్షం వారికి కాదు.

చివరికి, క్రీస్తులో విశ్వాసుల శరీరం చనిపోతుంది. అప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది? విశ్వాసి ఆత్మ క్రీస్తుతో ఉంటుంది (2 కొరింథీయులు 5: 8). విశ్వాసి దేవదూత కాడు. రూపాంతర పర్వతం మీద ఎలిషా, మోషే ఇద్దరూ గుర్తించబడటం ఆసక్తికరం. వారు దేవదూతలుగా రూపాంతరం చెందలేదు, కానీ మహిమపరచబడినప్పటికీ, తమలాగే కనిపించారు పేతురు, యాకోబు మరియు యోహానులక గుర్తించబడ్డారు..

1 థెస్సలొనీకయులు 4: 13-18లో, క్రీస్తుపై విశ్వాసులు యేసులో నిద్రపోతున్నారని పౌలు చెబుతున్నాడు; అంటే, వారి శరీరాలు చనిపోయాయి, కాని వారి ఆత్మలు సజీవంగా ఉన్నాయి. ఈ వచనం క్రీస్తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఆయన తనలో నిద్రిస్తున్న వారిని తనతో తీసుకువస్తాడు, ఆపై వారి శరీరాలు లేవనెత్తుతాయి, క్రీస్తు పునరుత్థానం చేసిన శరీరం లాగా కొత్తగా తయారవుతాయి, ఆయన తనతో తెచ్చే వారి ఆత్మలతో చేరాలని. క్రీస్తు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు జీవిస్తున్న క్రీస్తులో విశ్వాసులందరూ వారి శరీరాలను క్రీస్తులాగే మార్చారు, మరియు వారు తమ ఆత్మలలో పూర్తిగా క్రొత్తగా ఉంటారు, ఇకపై పాప స్వభావం ఉండదు.

క్రీస్తులో విశ్వాసులందరూ ఒకరినొకరు గుర్తించి ప్రభువుతో శాశ్వతంగా జీవిస్తారు. మేము ఆయనను శాశ్వతమంతా సేవ చేస్తాము, దేవదూతలుగా కాకుండా, దేవదూతలతో పాటు. యేసుక్రీస్తుపై విశ్వాసి కోసం ఆయన అందించే జీవన ఆశకు ప్రభువుకు కృతజ్ఞతలు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
మనం చనిపోయిన తరువాత మనం దేవదూతలు అవుతామా?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి