ప్రభువు దూత ఎవరు?


ప్రశ్న: ప్రభువు దూత ఎవరు?

జవాబు:
“ప్రభువు దూత” ఖచ్చితమైన గుర్తింపు బైబిల్లో ఇవ్వబడలేదు. అయినప్పటికీ, అతని గుర్తింపుకు చాలా ముఖ్యమైన “ఆధారాలు” ఉన్నాయి. "ప్రభువు దేవదూతలు", "ప్రభువు యొక్క దేవదూత" మరియు "ప్రభువు దేవదూత" గురించి పాత మరియు క్రొత్త నిబంధన సూచనలు ఉన్నాయి. “ది” అనే ఖచ్చితమైన వ్యాసం ఉపయోగించినప్పుడు, ఇది ఇతర దేవదూతల నుండి వేరుగా ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన జీవిని నిర్దేశిస్తోంది. ప్రభువు దేవదూత దేవుడిగా మాట్లాడుతాడు, తనను తాను దేవునితో గుర్తిస్తాడు మరియు దేవుని బాధ్యతలను నిర్వహిస్తాడు (ఆదికాండము 16: 7-12; 21: 17-18; 22: 11-18; నిర్గమకాండము 3: 2; న్యాయాధిపతులు 2: 1-. 4; 5:23; 6: 11-24; 13: 3-22; 2 సమూయేలు 24:16; జెకర్యా 1:12; 3: 1; 12: 8). ఈ అనేక ప్రదర్శనలలో, ప్రభువు దేవదూతను చూసిన వారు తమ జీవితాలకు భయపడ్డారు ఎందుకంటే వారు “ప్రభువును చూశారు.” అందువల్ల, కనీసం కొన్ని సందర్భాల్లో, ప్రభువు యొక్క దేవదూత ఒక థియోఫానీ, భౌతిక రూపంలో దేవుని స్వరూపం అని స్పష్టమవుతుంది.

క్రీస్తు అవతారం తరువాత ప్రభువు దూత కనిపించడం ఆగిపోతుంది. క్రొత్త నిబంధనలో దేవదూతలు అనేకసార్లు ప్రస్తావించబడ్డారు, కాని క్రీస్తు పుట్టిన తరువాత “ప్రభువు దూత” క్రొత్త నిబంధనలో ప్రస్తావించబడలేదు. మత్తయి 28: 2 గురించి కొంత గందరగోళం ఉంది, ఇక్కడ “ప్రభువు దేవదూత” స్వర్గం నుండి దిగి, రాయిని యేసు సమాధి నుండి తీసివేసాడు. అసలు గ్రీకు దేవదూత ముందు వ్యాసం లేదని గమనించడం ముఖ్యం; అది “దేవదూత” లేదా “దేవదూత” కావచ్చు, కాని వ్యాసాన్ని అనువాదకులు సరఫరా చేయాలి. ఇతర అనువాదాలు ఇది “ఒక దేవదూత” అని చెప్తున్నాయి, ఇది మంచి పదాలు.

ప్రభువు యొక్క దేవదూత కనిపించడం యేసు అవతారానికి ముందు అతని అభివ్యక్తి. యేసు తనను తాను “అబ్రాహాము ముందు” ఉన్నట్లు ప్రకటించాడు (యోహాను 8:58), కాబట్టి అతను ప్రపంచంలో చురుకుగా మరియు స్పష్టంగా ఉంటాడని తార్కికం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రభువు యొక్క దేవదూత క్రీస్తు (క్రిస్టోఫనీ) యొక్క పూర్వ అవతార రూపమా లేదా దేవుని తండ్రి (థియోఫనీ) యొక్క రూపమా, “ప్రభువు దేవదూత” అనే పదం సాధారణంగా భౌతికంగా గుర్తించే అవకాశం ఉంది. దేవుని స్వరూపం.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
ప్రభువు దూత ఎవరు?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి