மனுகுலத்தைக் குறித்த கேள்விகள்


மனித இனம் தேவனுடைய சாயலாகவும் அவரது ரூபத்தின்படியேயும் உண்டாக்கப்பட்டது என்பதன் அர்த்தம் என்ன (ஆதியாகமம் 1:26-27)?

நமக்கு இருப்பது இரண்டு பகுதிகளா அல்லது மூன்று பகுதிகளா?

மனிதனுடைய ஆத்துமா மற்றும் ஆவிக்கிடையே இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன?

ஏன் ஆதியாகமத்தில் ஜனங்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தார்கள்?

பல்வேறு இனங்களின் ஆரம்பம் எது?

இனவாதத்தைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

மனித ஆத்துமாக்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன?

மனித ஆத்துமா அழியக்கூடியதா அல்லது அழியாததா?

நாம் அனைவரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளா, அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும்தானா?

நாம் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளோம் என்பதன் அர்த்தம் என்ன (சங்கீதம் 139:14)?

அனைவருக்கும் 'தேவன்-வடிவமைத்த துளை' இருக்கிறதா?

தேவன் இல்லாமல் மனிதன் வாழ முடியுமா?

மனிதர்களுக்கு உண்மையிலேயே சுய சித்தம் இருக்கிறதா?

தேவன் ஏன் நம்மைப் சிருஷ்டித்தார்?

நாம் எவ்வளவு காலம் வாழ முடியும் என்பதற்கு வயது வரம்பு உள்ளதா?

கருணைக்கொலை / தற்கொலைக்கு உதவுதல் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

தகனம் செய்வது பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? கிறிஸ்தவர்களை தகனம் செய்ய வேண்டுமா?

மனித குளோனிங் குறித்த கிறிஸ்தவ பார்வை என்ன?


முகப்பு பக்கம்
மனுகுலத்தைக் குறித்த கேள்விகள்