மனுகுலத்தை குறித்த கேள்விகள்


தேவனை போல மற்றும் சாயலில் படைக்கப்பட்ட மனிதன் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் (ஆதியாகமம் 1:26,27)?

நமக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று பகுதிகள் உள்ளதா?

மனிதனுடைய ஆவி மற்றும் ஆத்துமா இடையே வித்தியாசம் என்ன?

ஆதியாகாமாத்தில் ஜனங்கள் நீண்ட ஆயுள் நாட்கள் வாழ்ந்ததின் காரணம் என்ன?

பல்வேறு இனங்களின் தொடக்கம் எது?

வேதாகமம் இனவாதம், பாரபட்சம், மற்றும் பாகுபாடு பற்றி என்ன சொல்லுகிறது?


முகப்பு பக்கம்
மனுகுலத்தை குறித்த கேள்விகள்