Waa�ee gaa�ela sanyii gara garaa gidduu Macaafni Qulqulluun maal jedha?Gaaffii: Waa�ee gaa�ela sanyii gara garaa gidduu Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Deebii:
Seerri Kakuu Moofaa gaa�ela sanyii gara garaa gidduutti akka hin taasifamne ni abbooma Seera Keessa Deebii 7:3-4). Haa ta�u malee, isa kanaaf sababa kan ture jalqaba sanyii hin turre. Inni kan amantaa ture. sababn Waaqayyo gaa�ela sanyii gara garaa gidduutti taasifamu dhowweef namoonni sun jarreen qomoo adda biraa ta�an kan waaqolii tolfamoo sobaa kan waaqessan waan ta�aniidhaaf. Israa�eelonni yoo jara warra waaqalii tolfamoo waaqessan ormoota kanaa wajjiin gaa�eelaan walitti hidhaman Waaqayyoon isaanii irraa gara galuu danda�u. qajeelfamni wal fakkaatus kakuu haaraa keessatti kaa�ameera, garuu sadarkaa adda addaa qaba. �Warra hin amannee wajjin walitti hin hidhatinaa! Qajeelinnii fi jal�innni maal walittii qabaa? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree?� (2 Qorontoos 6:14). Akkuma Israa�eelonni (Waaqayyo dhugaa tokkichatti amanaan) akka warra hin amanne akka hin fuune abboomaman. Gaaffii kana addaatti deebisuudhaaf, lakkii, Macaafni Qulqulluun gaa�elli sanyii gara garaa gidduutti taasifamu dogoggora hin jedhu.

Akka mootichi Maartiin Luuter kaa�etti, namni tokko akka amala isaa yookiinis akka amala isheetti itti faradama, halluu gogaa isaatiin miti. Jireenya kiristaanotaa keessatti qomoo yookiin sanyii irratti hundaa�uudhaan caalaatti jaallachuun iddoo hin qabu (Yaaqoob 2:1-10). Michuu barbaaduu irratti, kiristaanni yeroo hundumaa kan dursee barbaaduu kan kaadhimachuu yaade yookiin yaadde Yesuus Kiristoositti amanuudhaan kan lammee dhalatte yookiin lammee dhalate ta�uu barbaaduu qaba yookiin qabd (Yohaanis 3:3-5). Halluu gogaa utuu hin taane, amantiin Kiristoos irratti ta�e, sadarkaa kaadhima barbaaduu isa kan Macaafa Qulqulluuti. Gaa�illi sanyii gara garaa gidduutti taasifamu, waa�ee inni sirrii fi sirrii ta�uu dhiisuu isaa miti dhimmi barbaachisaan, garuu kan oogummaati, adda baafachuu fi kadhannaa.

Sababni inni tokkichi namoota sanyii adda addaa irraa gaa�eelaan walitti hidhaman kan irratti yaaduu qaban rakkinni namoota sanyi adda addaa irraa gaa�elaan walitti hidhaman keessa kan darban sabababni namoonni kan bira jara fudhachuun ulfaataa isaanitti ta�uu isaati. Kan sanyii adda addaa irraa gaa�eelaan walitti qabaman adda baafamuu fi ga�isamuun adda adda jara irra ga�uu danda�a. Namoonni sanyii adda addaa irraa gaa�eelaan walitti hidhaman rakkina adda addaa dabarsu yeroo ijoolleen isaanii gogaan isaanii maatii isaanii yookiin obboleewwan isaanii irraa halluu adda addaa qabaatan. Namoonni sanyii adda addaa irraa gaa�eelaan walitti hidhaman waa�ee dhimmoota kana yaada keessa galfachuun waa�ee kanaa qophii taasisuu qabu, utuu wal fuuchuudhaaf hin murteessin dura. Ammas egaa daangaan kirstaanni eenyuun qofa fuuchuu akka qabu kaa�ame inni kan fuudhu nama miseensa dhagana Kiristoos kan ta�e dha.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Waa�ee gaa�ela sanyii gara garaa gidduu Macaafni Qulqulluun maal jedha?