Walqunnamtii saalaa gaa�ela dura Macaafni Qulqulluun maal jedha?Gaaffii: Walqunnamtii saalaa gaa�ela dura Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Deebii:
Macaafa Qulqulluu keessaa walqunnamtii saalaa gaa�ela duratiif kan itti gargaaramame jechi Ibrootaa yookiin Griikii hin jiru. Macaafni Qulqulluun ejja fi walqunnamtii saalaa karaa sirrii hin taane ifatti morma, garuu walqunnamtii saalaa gaa�ela dura akka ejjaatti fudhatamaa? Akka 1 Qorontoos 7:2 tti, �eeyyeen� deebii ifa ta�eedha. �Qorama ejjaa ooluudhaaf dhiirrii adduma addaan haadha manaa ofii isaatii haa qabaatu, dubartiinis adduma addaan abba manaa ofii isheetii haa qabaattu.� Waraabbii kana keessatti, gaa�elli waliquunnamtii seeraan ala ta�eef akka �falaatti� kaa�a. 1 Qorontoos 7:2 kan inni jechaa jiru, namoonni of qabuu waan hin dandeenyeedhaaf baay�een isaanii gaa�eelaan ala kan ta�e walqunnamtii saalaa taasisu, namoonni walfuudhuu qabu. Achumaanis fedhii isaanii karaa sirrii ta�een guuttachuu danda�u.

Erga 1 Qorontoos 7:2 walqunnamtii saalaa gaa�elaan duraa ifatti akka hiikaa ejjaatti kaa�ee, waraabbiileen Macaafa Qulqulluu walqunnamtii saalaa gaa�elaan alaa akka cubbuutti erga morman, walqunnamtii saalaa gaa�elaan duraas cubbuu akka ta�etti faradama. Walqunnamtii saalaa gaa�elaan duraa akka hiikaa Macaafa Qulqulluutti akka ejjaatti fudhatama. Walqunnamtii saalaa gaa�elaan duraa cubbuu akka ta�e kan dubbatan waraabbiilee Macaafa Qulqulluu heedduutu jiru (Hojii Ergamootaa 15:20; 1 Qorontoos 5:1; 6:13, 18; 10:8; 2 Qorontoos 12:21; Galaatiyaa 5:19; Efesoons 5:3; Qolaasaayis 3:5; 1 Teseloonqee 4:3; Yihudaa 7). Macaafni Qulqulluun gaa�eelaan dura of qabuun akka jiraatu dubbata. Walqunnamtii saalaa abbaa manaa fi haadha manaa gidduuttii taasifamu walqunnamtii saalaa tokkicha isa Waaqayyoo mirkaneesseedha (Ibroota 13:4).

Harka caalaa nuyi ala baay�ee �bashananna� walqunnamtii saalaa duwwaa irratti xiyyeeffanna gara kan biraa akka akka qabu utuu hin beekiin- walhormoota. Walqunnamtii saalaa gaa�eela gidduu gammachiisaadha, Waaqayyoo haala sanatti isa taasiseera. Waaqayyo dhiirrii fi dubartiin gaa�eela keessatti daangeeffamuudhaan hojii walqunnamtii saalaatiin akka gammadan barbaada. Weedduun weeddootaa fi keeyyattoonni Macaafa Qulqulluu heedduun kan akka (Macaafa Fakkeenyaa 5:19) gammachuu walqunnamtii saalaa ifatti agarsiisu. Haa ta�u malee, lamaan isaanii yaada Waaqayyo walqunnamtii saalaatiif qabu hubachuu qabu ijoollee godhachuu dabalatee. Kanaaf, dhiirrii fi dubartiin gaa�eelaan dura walqunnamtii saalaa raawwachuun cubbuu dachaa lama ta�a- gammachuu jaraaf hin hayyamamne argachaa jiru, caasaa maatii isa Waaqayyo ijoollee hundumaadhaaf yaadeen alatti jireenya nama uumaa jiru.

Waanti qabatamaa mul�atu dogoggora sirrii kan hin taane irraa waan adda hinbaasneedhaaf, utuu ergaan kan Macaafa Qulqulluu ta�e walqunnamtii saalaa gaa�eelaan duraatiif abboomamuun ta�e, dhukkubni karaa walqunnamtii saalaa darban kan xiqqatan ture, wal hiikuunis ni xiqqata ture, kan utuu hin eerumin hafan ni xiqqatu fedhiin ala ulfaa�uunis ni xiqqata ture, ijoolleen jireenya isaanii keessatti maatiin ala guddatan lakkoofsaan ni yaratu ture. Yeroo walqunnamtii saalaa gaa�eelaan duraatti dhufamu of qabuun qajeelfama Waaqayyoo isa tokkicha. Of qabuun jireenya fayyisa, daa�imman eega, walqunnamtii saalaa gatii sirrii qabu kenna, akkasumas, bay�ee kan barbaachisu, Waaqayyoon kabaja.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Walqunnamtii saalaa gaa�ela dura Macaafni Qulqulluun maal jedha?