Waa�ee wal hiikuu fi deebsanii gaa�ela dhaabachuu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?Gaaffii: Waa�ee wal hiikuu fi deebsanii gaa�ela dhaabachuu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

Deebii:
Hunduma dura, dhimma wal gadhiisuu kana irratti ilaalchi qabnu rakkina hin fidu, Milkiyaas 2:16: kan jedhu yaadachuun barbaachisaadha �namni haadha mana isaa gadhiisuu an nan jibba jedha waaqayyo gooftaan inni kan Israa�eel.� Akkaa Macaafa Qulqulluutti gaa�illi bara jireenyaa hundumaatti amanamamuu kan gaafatudha. �Egaa isaan lama miti foon tokko malee; kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin basin jedhe� (Maatewoos 19:6). Ga�eelli namoota cubbamoota lama kan h irmaachisuu waan ta�eef walgadhiisuun akka ta�uuf danda�u Waaqayyo ni beeka. Kakuu Moofaa keessatti mirga kana dhowwuudhaaf seerrata tokko rokko dhaabeera, keessattuu dubartoota (Seera Keessa deebii 24:1-4). Yesuus seeronni kun kan kennamanii turan gara jabeenya namaa sababa taasifachuudhaan akka ta�e Yesuus eereera, jarri fedhii Waaqayyoo waan ta�aniidhaaf miti (Maatewoos 19:8).

Akkaataa Macaafa Qulqullulutti falmiin waa�ee gaa�eela diiguu fi deebisanii ijaaruu hayyamamuu jalqaba jecha Yesus isa Maatewoos 5:32 fi 19:9 irra nanaanna�a. Gaaleen �yoo isheen eejjite malee� jedhu wal hiikuu fi deebisanii fuuchuu ilaalchiisee hayyama Waaqayyoo kennuu kan danda�u caaffata qulqull�aaoo keessaa waraabbii isa tokkicha. Namoonni kana hiikan baay�een isaanii �gaalee addaa kana� kan inni ilaallatu yeroo �walkaadhimmatanitti� �walfuudhuudhaaf amanamummaa dhabuu� akka ta�etti hubatu. Akka aadaa Yihudootaatti, dhuurrii fi dubartiin yeroo wal kaadhimatanii jiranitti illee akka waan wal fuudhaniitti ilaalamu. Akka ilaalcha kanaatti, yeroo walkaadhimatanii jiranitti yoo ejjan walhiikuu akka danda�aniidhaaf sababa fudhatama qabu akka ta�e dha.

Haa ta�u malee, jechi Girikii gara �yoo isheen eejjite malee� gara jedhutti hiikame jecha cubbuu walquunnamtii saalaa kamiinuu ilaalchuu danda�adhu. Inni ejja, sagaagaluu, halalummaa kan fakkaatanitti hiikamuu danda�a. Yesus yoo ejji hojjetame walhiikuun akka danda�amu dubbataa jira. Walquunnamtiin saalaa namootaa gaa�eelan walitti hidhamaniif bakka bu�uura ta�e qaba. Lachaan isaanii foon tokko ta�u (Seera Uumamaa 2:24; Matewoos 19:5; Efesoon 5:31). Sababa kanaatiif gaa�elaan alatti walqunnamtii saalaa kamiinuu walitti hidhamuu kana cabsuun wal hiikuudhaaf sababa ta�uu danda�a. kanaaf egaa, Yesus mataan isaa sammuu isaa keessatti waa�ee deebisanii fuuchuu qaba. Gaaleen, �kan biraa fuudhe� (Maatewoos 19:9) kan agarsiisu akka danda�amaa ta�ettiidha akkaataa fakkeenya gaalee adda ta�e kanatti, yoo akka akkas ta�utti hiikames. Lamaan isaanii keessa kan cubbuu hin hojjenne duwwaatu lammee fuuchuudhaaf mirga akka qabaatu beekuun barbaachisaadha. Ta�us caaffata kana keessatti hin ibsamne, lammee fuuchuunii fi hiikuun nama isa cubbuu isa irratti hojjeetameedhaaf araara Waaqayyoo duwwaadha, garuu isa cubbuu ejjaa hojjeteef miti. �Inni yakka hojjeetees� lammee fuuchuudhaaf fakkeenyi jiraachuu danda�a garuu caaffata kana keessatti hin caqasamne.

Kaan 1 Qorontoos 7:15 akka kan �adda ta�e� gara biraatti hubatu yoo abbaan manaa yookiin haati manaa hin amanne amanataa isa ta�e yoo hikelammee fuuchuun yookiin heerumuun akka danda�amu akka hayyamutti hubatu. Haa ta�u malee, qabiyyeen kun lammee fuuchuu yookiin heerumuu hin caqasu, garuu qaamni hin amanne yoo gaa�ela sana hiike qaamni amanataa ta�e immoo isa sanatti akka qabamee hin afne dubbata. Yoo inni Macaafa Qulqulluu keessatti kan hin caqasmne ta�e illee kaanqaama kan biraa irratti yookiin mucaa irratti dhiibbaan yoo taasifame wal hiikuun akka danda�amu ni dubbatu. Inni kun tarii sababa baay�ee gaarii ta�uu danda�a, garuu sagalee Waaqayyoo irratti tilmaamuun ogummaa ta�uu hin danda�u.

Alii alii falmii gaalee adda ta�e kana irratti badna dhugaa isa �gaa�elaaf amanamummaa dhabuun� jechuun wal hiikuudhaaf hayyama malee, sanaaf dirqama miti. Yoo ejji raawwatame illee, qaamni inni hafe, karaa ayyaana Waaqayyootiin, dhiifama gochuu fi gaa�eela jaraa deebisee ijaaruu danda�a. dhugumaan fakkeenya isaa duukaa buunee cubbuu ejjaa kana illee dhiisuu dandeenya (Efesoon 4:32). Haa ta�eu malee, fakkeenya baay�eetiin warri walfuudhanii jiran dhiifama walii hin godhan, cubbuu ejjaatiinis itti fufu. Inni bakka Maateewoos 19:9 hojii irra itti ooluu danda�uudha. Baay�een wal hiikuu booda utuu Waaqayyo akka jarrii kobaa isaanii jiraatan utuu barbaadu gaa�ela kan biraa deebisanii dhaabuudhaaf hariifatu. Waaqayyo yaadi isaanii akka bakka lamatti hin qoodamneef akka jarri kobaa ta�an waama (1 Qorontoos 7:32-35). Haala tokko tokko keessatti deebisanii gaa�eela dhaabuu tarii akka carraati, garuu inni carraa isa tokkicha jechuu miti.

Namoota hin amanin irra caalaa Kiristaanota akka ta�an kan dubbatan gidduuttu ammamtaan wal hiikuu guddaa ta�uun isaa baayee kan nama gaddisiisu. Macaafni Qulqulluun Waaqayyo wal hiikuu akka jibbu bal�inaan ifa taasisa (Milkiyaas 2:16) walitti araaramuunii fi dhiifama waliif gochuun immoo amala amanataa dhugaa ta�uu qaba (Lusuqaa 11:4; Efeesoon 4:32). Haa ta�u malee, wal hiikuun akka ta�u Waaqayyo ni beeka, ijoollee isaa gidduutti iyyuu. Kan wal hiikanii fi lammee deebisanii fuudhaan Waaqayyoon xinnii akka jaal�atamanu isaanitti dhaga�amuu hin qabu, yoo wal hiikuun/lammee walfuuchuun gaalee addaa Maateewoos 19:9 jalatti hammatamuu danda�uu dhabaate ille. Waaqayyo yeroo baay�ee hojii gaarii raawwachuudhaaf illee abboomamuu diduu kiristaanotaatti illee ni gargaarama.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Waa�ee wal hiikuu fi deebsanii gaa�ela dhaabachuu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?