ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အဘယ္နည္း။ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ မည္သည့္အရာကုိ ယုံၾကည္ၾက သနည္း။?


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အဘယ္နည္း။ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ မည္သည့္အရာကုိ ယုံၾကည္ၾက သနည္း။?

အေျဖ:
၁ ေကာ၊ ၁၅း၁-၄ တြင္ “ညီအစ္ကုိတုိ႔၊ ငါသည္သင္တုိ႔အား ေဟာေျပာဘူးသည့္ႏွင့္အညီ၊ သင္တုိ႔သည္ ခံယူ၍မွီ၀ဲဆည္းကပ္ေသာ ဧ၀ံကလိတရားကုိ သင္တုိ႔အားတဖန္ ငါၾကားလုိက္ပါ၏။ အထက္က ငါေဟာေျပာသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ သင္တုိ႔သည္ အက်ဳိးမဲ့မယုံပဲ စိတ္စြဲလမ္းလွ်င္၊ ထုိဧ၀ံကလိတရားအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾက၏။ ငါသည္ ကုိယ္တုိင္ခံယူသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔အားေရွ႕ဦးစြာ အပ္ေပးေသာအေၾကာင္းအရာဟူမူကား၊ ခရစ္ေတာ္ သည္ က်မ္းစာလာသည္အတုိင္း ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္အေသခံေတာ္မူ၏ သၿဂိဳလ္ၿပီးမွက်မ္းစာလာသည့္အတုိင္း သံုး ရက္ ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။

ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းသည္ တန္ဖုိးရွိေသာယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းအားလုံးထဲတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာဘာသာထက္သာ၍ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ “လုပ္ရန္” “မလုပ္ရန္” ဟူေသာတရားမ်ားကုိ လုိက္ေလွ်ာက္မည့္အစား ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ပန္းတုိင္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္္ႏွင့္နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာဖြဲ႕ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္္ျပဳခဲ့ေသာ အမူအရာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိၫာဥ္ေတာအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ အမူေတာ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာဖြဲ႕ ႏုိင္သည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ မႈတ္သြင္းျခင္းခံေသာစာအုပ္၊ မွားယြင္းျခင္းမရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သြန္ သင္ျခင္းအတြက္အေကာင္းဆုံးေသာ အေျခခံမဏိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္သည္ (တိ၊ ၃း၁၆၊ ၂ေပ၊ ၁း၂၀-၂၁)။ ဘုရားတစ္ဆူထဲတြင္ ပုဂၢိဳလ္သုံးပါး၊ ခမည္းေတာ၊္ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိၫာဥ္ေတာ္အျဖင့္ တည္ရွိသည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္သည္။

လူသားသည္ ဘုရားသခင္က သူႏွင့္အတူမိတ္သဟာရဖြဲ႕ရန္အတြက္ ဖန္ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ား က ယုံၾကည္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္အျပစ္ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့ရသည္ (ေရာမ၊ ၃း၂၃၊၅း၁၂)။ ခရစ္ေတာ္ သည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း (ဖိလိ ၂း၆-၁)၊ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံၿပီးေနာက္ သၿဂိဳလ္ျခင္းခံ၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ခမည္းေတာ္၏လက္ယာဘက္၌ထိုင္၍ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ အၿမဲ တမ္းဆုေတာင္းေပးသည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားက ယုံၾကည္သည္ (ေဟၿဗဲ ၇း၂၅)။ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္အေသခံ ျခင္းသည္ လူသားအားလုံး၏ျပစ္ေၾကြးဟူသမွ်ကုိေပးဆပ္ရန္ လုံေလာက္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္ဆီး သြားခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားတုိ႔၏ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းကုိ ျပန္လည္ရယူေစခဲ့သည္။ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁၁-၁၄၊ ၁၀း၁၀၊ ေရာမ ၊ ၅း၈၊ ၆-၂၃)။

ကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႔ရန္အတြက္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာအမူကုိ လုံးလံုးလ်ားလ်ားယုံၾကည္ရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္စားအေသခံ၍ အကၽြႏု္ပ္၏ျပစ္ေၾကြးဟူသမွ်ေပးဆပ္ကာ ေသျခင္းမွထေျမာက္သည္ဟု လူ တစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္လွ်င္ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ကယ္တင္ျခင္းရရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္၍မရေပ။ ဘုရားသခင္စိတ္ေတာ္ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္အတြက္ မည္သူကမွ် မေကာင္းျမတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ လူသားအားလုံးအတြက္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေဟရွာ ၅၃း၆၊၆၄း၆-၇)။ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္ စြမ္းဖုိ႔ရန္အတြက္ မလုိအပ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ခရစ္ေတာ္က လုပ္ေဆာင္စရာအားလုံးျပည့္စုံစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံေသာအခါ အမူၿပီးၿပီးဟုေျပာခဲ့သည္။ (ေယာဟန္ ၁၉း၃၀)

ကယ္တင္ျခင္းရရွိဖုိ႔ရန္အတြက္ လူတစ္ေယာက္သည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းတစ္ခုမွ်မရွိေပ။ ကားတုိင္ေပၚတြင္ ခရစ္ ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာအမူကုိ တစ္ခါယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္႐ႈံးျခင္းမရွိႏုိင္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းကုိရရွိႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ ခရစ္ေတာ္က အမူအားလုံးကို ၿပီးျပည့္စုံစြာျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ (ေယာဟန္ ၁၀း၂၇-၂၉) ထဲတြင္ ငါသုိးးတုိ႔သည္ ငါ့စကားသံကုိနားေထာင္၍ ငါေနာက္သို႔လုိက္ၾက၏။ ထုိ႔သုိးတုိ႔ကိုငါသိ၏ထာ၀ရအသက္ကုိလည္း ငါေပး၏။ထို႔သိုးတုိ႔သည္ ဖ်တ္ဆီးျခင္းႏွင့္အစဥ္မပ်က္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထုိသိုးတုိ႔ကုိ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ လက္မွမႏႈတ္မယူႏုိ္င္ေပ။

တခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔က “တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း႐ႈံးဆုံးႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ စိတ္ႀကိဳက္ျပဳႏုိင္သည္။ မည္မွ်ပင္ေကာင္းျမတ္သနည္း” ဟုေျပာႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးသည္စိတ္ႀကိဳက္အသက္ရွင္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဇာတိေဟာင္းကိုေရြး ခ်ယ္၍ အသက္ရွင္ႏိုင္သည္။ (သုိ႔) ဘုရားသခင္ႏွင့္စစ္မွန္ေသာ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းကုိ ေရြးခ်ယ္၍လည္းေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ ဘ၀ေဟာင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရား၏ကၽြန္ျဖစ္၍ ယခုတြင္ခရစ္ေတာ္၏ကၽြန္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္ (ေရာမ၊ ၆း၁၅-၂၂)။ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးသည္ အေသြးအသားႏွင့္ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ အျပစ္တရားႏွင့္အၿမဲ တမ္းရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည့္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးသည္ မိမိအသက္တာ၌ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိေလ့ လာ၍အသက္တာတြင္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိၫာဥ္ ေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေစျခင္းသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုစီတုိင္း၌္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိၫာဥ္္ေတာ္၏တန္ခုိးေတာ္္အားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကုိ နာခံျခင္းအားျဖင့္အသက္ရွင္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိၫာဥ္ေတာ္၏ဩဇာလႊမ္းမုိးမႈေအာက္ တြင္ အသက္ရွင္ျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာဘာသာတရားတုိ႔သည္ လူတစ္ေယာက္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္အရာမ်ားဟူ၍ စည္ကမ္း ခ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚ တြင္အေသခံ၍ ျပန္လည္ထေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏အျပစ္ေၾကြးကုိ ေပးဆပ္ေပးခဲ့ၿပီ။ မိတ္ေဆြ သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာဖြဲ႕ႏုိင္ေသာ အခြင့္ရွိသည္။ မိတ္ေဆြသည္ မိတ္ေဆြ၏အျပစ္တရားေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ ျခင္းအခြင္ရွိ၍ ဘုရားသခင္ကုိ နာခံျခင္းႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ႏုိင္သည္။ ထုိသို႔ျပဳျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္။

English
ထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ
ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အဘယ္နည္း။ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ မည္သည့္အရာကုိ ယုံၾကည္ၾက သနည္း။?

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ