ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေျပာထားသနည္း?


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေျပာထားသနည္း?

အေျဖ:
ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ သိရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအေနေဖာ္ျပေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ (၁)မိတ္ေတြေတာင္းဆုိခ်က္ (သုိ႔) တင္ျပခ်က္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာ တားျမစ္ေသာ အရာမဟုတ္သည္ကုိ ေသခ်ာ သိရွိပါ။ (၂) မိတ္ေဆြ ေတာင္းဆုိခ်က္ (သုိ႔)တင္ျပခ်က္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပုိ႔ရန္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြ၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိးတက္ေရးျဖစ္သည္ကုိ ေသခ်ာသိရွိပါ။ မိတ္ေဆြ၏ ဆုေတာင္းခ်က္သည္ အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီ၍ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကုိ အေျဖမေပးေသးပါက- မိတ္ေဆြ၏ ဆုေတာင္းခ်က္ သည္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ (သုိ႔) မိတ္ေဆြသည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ သိရွိရန္ ခက္ခဲပါသည္။ လူေတြက အေျခခံအား ျဖင့္ ဘုရားသခင္အား မည္သည့္ အမွာကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ကုိ၎၊ မည္သူႏွင့္ ထိမ္းျမားရမည္ကုိ ၎ သိရွိရန္ ေမးျမန္းတတ္ ၾကသည္။ ေရာမ၊ ၁၂း၂ ထဲတြင္ “သင္တုိ႔သည္ ေလာကိ ပုံသ႑ာန္ကုိ မေဆာင္ၾကႏွင့္။ ေကာင္းျမတ္ေသာအရာ၊ ႏွစ္သက္ ဖြယ္ေသာ အရာ၊ စုံလင္ေသာအရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ရွိေသာ အရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကုိ သင္ႏုိင္မည္အေၾကာင္း၊ စိတ္ႏွလုံးကုိ အသစ္ျပင္ဆင္၍ ပုံသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္ၾကေလာ့” ဟု မိန္႔ဆုိထား ပါသည္။

ဘုရားသခင္က မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လမ္းျပမႈမ်ားကုိ လူတုိ႔အား ေျပာျပခ်က္သည္ အလြန္ ရွားပါးသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳႏုိင္ရန္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အလုိေတာ္ ရွိသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္မရွိေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ အျပစ္ ျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သူ၏ အလုိေတာ္ဆန္႔က်င္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အလုိေတာ္ရွိသည္။ မိတ္ေဆြအတြက္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္သည္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္သည္ကုိ မည္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း? မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္၍ မိတ္ေဆြအတြက္ သူ၏ အလိုေတာ္ကုိ သိရွိရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိလွ်င္ မိတ္ေဆြ၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ ဘုရားသခင္က သူ၏ အလုိေတာ္ ဖြင့္ေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသာ့ခ်က္သည္ မိတ္ေဆြ၏ စိတ္ဆႏၵအတုိင္း မဟုတ္ပဲ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္သိရွိလုိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “ထာ၀ရဘုရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းရွိေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ စိတ္ႏွလုံးအလုိ ျပည့္စုံရေသာ အခြင့္ကုိ ေပးေတာ္မူမည္” (ဆာ၊ ၃၇း၄)၊ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္စကား မရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္ လွမ္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိးတက္ရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာက မိတ္ေဆြကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြ၏ ႏွလုံးသားအတုိင္းလုိက္ေလွ်ာက္ရန္ “ခြင့္ျပဳျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေျပာထားသနည္း?