ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသေလာ။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသေလာ။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?

အေျဖ:
ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရွိႏုိင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သူ၏ တည္ရွိျခင္းကုိ နည္းလမ္း (၃) ခုျဖင့္ဖြင့္ျပထားပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ သူဖန္ဆင္းခဲ့ေသာအရာမ်ားၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သက္ေသျပႏုိင္ပါသည္။ “အဘယ္ သို႔ နည္းဟူမူကား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာအရာမ်ားကုိ ေထာက္႐ႈသျဖင့္ ထာ၀ရတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရအျဖစ္ေတာ္ ဟူေသာ မ်က္ျမင္မရေသာ ဘုရားသခင္၏အရာတုိ႔သည္ ကမၻာတည္သည္ကာလမွစ၍ ထင္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔ သည္ကုိယ္အျပစ္ကုိ မဖုံးႏုိင္ရာ ” (ေရာမ၊ ၁း၂၀)။ “မုိးဃ္ေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသားေရေတာ္ကုိ ၾကား ျပာ၍ မိုဃ္းမ်က္ႏွာၾကက္သည္ လက္ေတာ္ႏွင့္လုပ္ေသာအရာမ်ားကို ျပသ၏ ” (ဆာ၊ ၉၀း၁)။

မိတ္ေဆြသည္ လယ္ကြင္းတခု၏အလယ္တြင္ လက္ပတ္နာရီတခုေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ဤလက္ပတ္နာရီျဖစ္သည္ သူအလုိေလ်ာက္ “ေပၚလာ” သည္(သုိ႔) ဖန္ဆင္းသူမ႐ွိပဲ အၿမဲတမ္းရွိေသာ လက္ပတ္နာရီျဖစ္သည္ဟု ေတြးေတာရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎နာရီ၏လွပမူကုိုသိၿပီး၊ ဖန္ဆင္းသူရွိရလိမ့္မည္ဟု မိတ္ေဆြေတြးေတာႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထိုထက္မက သာ၍ႀကီးမားေသာ လွပသည့္႐ႈခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခ်ိန္တိုင္းတာမူသည္လက္ပတ္နာရီေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏လက္ယာေတာ္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ ထို႔လက္ယာေတာ္သည္ ကမၻာလုံးႀကီး ၏ လွည့္ပတ္ေရြ႕လ်ားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (၎ေရြ႕လ်ားေသာအရာ၀တၱဳ၏အေလးခ်ိန္သည္ ၁၃၃ အက္ေတာ္မ္ရွိသည္)။ စၾကာ၀ဌာ တခုလုံးက လွပေသာလက္ယာေတာ္ကုိ ျပသခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ကႀကီးမားေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိရလိမ့္မည္ ဟု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

မိတ္ေဆြသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္တခုကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ထုိ႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကုိ သိရွိရန္ မိတ္ေဆြႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ဖန္တီးေရးသားေသာသူသည္ အေတြးအေခၚထက္ျမက္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု မိတ္ေဆြယူဆႏုိင္ပါ သည္။ DNA “ပုဒ္ဆာ” သည္ မည္မွ်ခက္ခဲ့သနည္း။ ၎ကုိသိရွိရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ခႏၶာကုိယ္ၾကြက္သားမ်ားစြာ အသုံးျပဳရန္လုိ အပ္သည္။ DNA ၏ ႐ႈတ္ေထြးမူႏွင့္ေလးနက္မူတုိ႔သည္ ၫာဥ္စမ္းပုိဒ္စာေရးထားေသာ ၫာဏ္ေကာင္းသည္ စာေရးသူေၾကာင့္ မဟုတ္ေလာ့။

ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔ကုိ မိမိအခ်ိန္တန္မွေလ်ာက္ပတ္စြာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ လူစိတ္ႏွလုံးကုိလည္း အနႏၱကာလ ၌ စြဲလမ္းေစေတာ္မူၿပီး။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူေသာအမူကုိ အစမွအဆုံးတုိင္ေအာင္ လူသည္ စစ္၍မကုန္ႏုိင္ (ေဒသ၊ ၃း၁၁)။ လူေတြ၏စိတ္ထဲတြင္ သာမန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏုိင္ေသာ သာ၍ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ရွိေသာ သသည္ကုိ၎၊ ဤေလာကအရာမ်ားထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာသူရွိသည္ကုိ၎ သိရွိခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ထာ၀ရကာလ အတြက္ ခံယူခ်က္သည္ အနည္းဆုံးနည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာပညတ္ေတာ္ေရးစြဲျခင္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

သမုိင္းတေလွ်ာက္ရွိ လူမ်ဳိးတုိင္း၌ တန္ဖုိးရွိေသာလူမူက်င့္၀တ္ကုိယ္စီရွိၾကပါသည္။ အံ့ဖြယ္ရာတခုသည္ သူတို႔၏ လူမူက်င့္၀တ္တုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တခုႏွင့္တခုတူညီသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူသားအားလံုးက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ျမတ္ ႏုိ္းခဲ့ၾကသည္။ လိမ္ညာျဖားေယာင္မူကုိ ရြံ႕ရွာမုန္းတီးတတ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တူညီေသာအက်င့္စ႐ုိက္၊ အမွားႏွင့္ အမွန္ခြဲျခားတတ္ေသာ လူသားအားလုံးတုိ႔၏သိရွိနားလည္ျခင္း သြန္သင္ေပးေသာ ႀကီးျမတ္ေသာသူတစ္ဦးရွိိသည္ကုိ ၫႊန္ ျပထားပါသည္။

ထုိနည္းတူ ေလာက၌ရွိေသာ လူသားအားလုံးတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ယဥ္ေက်းမူႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္းစနစ္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖန္တီးတတ္ၾကသည္။ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္သူတုိ႔သည္ အမ်ားအျပားျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း “သာ၍ျမင့္ေသာ တန္ခိုး” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူဆခ်က္တုိ႔သည္ လူေတြ၏ႏွလုံးသားထဲတြင္ ရွိသည္ကုိမျငင္းဆုိႏုိင္ေသာ တရား ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကုိၾကည့္လွ်င္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ “ ငါတုိ႔၏ပုံသဏ႑န္ႏွင့္အညီ ” (က၊ ၁း၂၇) ဖန္ ဆင္းၾကပါစုိ႔ဟု ေဖာ္ျပေသာအခ်က္ႏွင့္ညီၫြတ္မူရွိသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏တည္ရွိျခင္းကုိ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္အားျဖင့္ ဖြင့္ျပခဲ့ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္တစ္ခုလုံးကုိၾကည့္ေသာ္ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ သူ႔ကုိမည္သူကမွ မဖန္ဆင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္ (က၊ ၁း၁၊ ထြက္၊ ၃း၁၄)။ လူတစ္ဦးသည္ မိမိအထၳဳပတၱိကို ေရးသားေသာအခါ မိမိကုိယ္ကိုတည္ရွိျခင္းအ တြက္ အခ်ိန္ယူ၍မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ ထုိနည္းတူ ဘုရားသခင္သည္လည္း သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ သူတည္ရွိသည့္အ ေၾကာင္း မိမိကုိယ္ကိုအခ်ိန္ယူ၍ သက္ေသမျပခဲ့ေပ။ အသက္တာကုိေျပာင္းေစေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ၎၏႐ုိးသားျဖဴ စင္မူႏွင့္ ၎၏ေရးသားျပဳစုျခင္း နိမိတ္လကၡဏာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္နီးကပ္စြာ ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ရွင္ ရန္လုိအပ္သည္။

တတိယအေနႏွင့္ ဘုရားသခင္က သူ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္၊ သခင္ေယ႐ႈေတာ္အားျဖင့္ (ေယာဟန္၊ ၁၄း၆-၁၁) မိမိကုိယ္ကုိထင္ရွားခဲ့ပါသည္။ “အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏” ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အ တူရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူဇာတိအျဖစ္ကုိ ခံယူ၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ၾကြလာေသာ သူ၏ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ သမၼာတရားတုိ႔ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္ (ေကာ၊ ၂း၉)။

သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏အသက္တာ၌ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔ကုိ ျပည့္စုံစြာလုိက္ ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပိး ေမရွီယႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တုိ႔ကုိ သူကျပည့္စုံေစခဲ့သည္ (မႆဲ၊ ၅း၁၇)။ သူသည္က႐ုဏာ တရားမ်ားစြာျဖစ္ေစ၊ သူေဟာေျပာေသာ ေဒသနာသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပရန္ အံ့ဩဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကုိ ျဖစ္ေစ၊ သူသည္ဘုရားျဖစ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစ သခင္ေယ႐ႈကျပသခဲ့သည္ (ေယာ၊ ၂၁း၂၄-၂၅)။ သူအေသခံၿပီး၊ သုံးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ထေျမာက္ျခင္းကုိ ရာေက်ာ္ေသာသူတုိ႔က သက္ေသခံခဲ့ပါသည္ (၁ ေကာ၊ ၁၅း၆)။ သမုိင္းရာဇာ၀င္တုိ႔က ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ “သက္ေသ” ထူႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု ေျပာသည့္အတုိင္း ဤအရာသည္ “ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္တုိ႔၌ ျပဳေသာအရာမဟုတ္ေပ” (တ၊ ၂၆း၂၆)။

ဘုရားသခင္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိစိတ္ထင္သည့္အတုိင္း သံသယ၀င္ေနသူမ်ားလည္းရွိႏုိင္၍ သူတုိ႔သည္ သက္ေသအေထာက္အထားတုိ႔ျဖင့္လည္း သက္ေသျပႏုိင္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နားလည္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔၏သက္ေသျပခ်က္ တုိ႔သည္ အလြန္ရွက္စရာပင္ျဖစ္ေလသည္ (ဆာ၊ ၁၄း၁)။ သူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိရန္လုိအပ္သည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၆)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသေလာ။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?