ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ ခရစ္ယာန္မ်ားက လုိက္နာရန္လုိအပ္သေလာ?


ေမးခြန္း: ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ ခရစ္ယာန္မ်ားက လုိက္နာရန္လုိအပ္သေလာ?

အေျဖ:
ဤေမးခြန္းကုိ သိရွိနားလည္ရန္အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္သည္ ဣသေရလလူမ်ားမ်ားအတြက္ ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ေပးထားျခင္း မဟုတ္သည္ကုိ သိရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက ဘုရားသခင္ကုိ မည္သုိ႔ နာခံရမည္ကုိ ၎၊ မည္သုိ႔ ၀မ္းေျမာက္ေစရမည္ကုိ၎ ၫႊန္ျပေပးေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ဥပမာ-ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး)၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတုိ႔က ဘုရားသခင္ကုိ မည္သုိ႔၀တ္ျပဳမည္ကုိ၎၊ မည္သုိ႔ အျပစ္ေျဖရ မည္ကုိ ၎၊ ၫႊန္ျပေပးေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအမႈ)။ တခ်ိဳ႕ေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔သည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ တျခားေသာ လူမ်ိဳးတုိ႔ႏွင့္ မတူပဲ တမူထူးျခားေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပေပးေသာ ပညတ္ ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ (အစားအေသာက္ႏွင့္ အ၀တ္အစားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညတ္ေတာ္)။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရိွေသာ ပညတ္ေတာ္ဟူသမွ်သည္ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာ၌ အသုံးျပဳရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ အေသခံေသာအခါ သူက ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ဟူသမွ် ဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၁၀း၀၀၊ ဂလာ၊ ၃း၂၃-၂၅၊ ဧဖက္၊ ၂း၁၅)။

ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ က်င့္သုံးမည့္အစား ခရစ္ေတာ္ေပးသည့္ ပညတ္ေတာ္ ကုိ အသုံးျပဳၾကပါသည္ (ဂလာ၊ ၆း၂)။ ၎ ပညတ္ေတာ္သည္ “သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ့ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ ..... ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူကုိ ကုိယ္ႏွင့္ အမွ် ခ်စ္ေလာ့” (မႆဲ၊ ၂၂း၄၀)။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရန္အတြက္ မဆုိလုိေပ။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္တခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ “ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ျခင္း” ႏွင့္ “ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူကုိ ခ်စ္ရန္” ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကုိ မည္သုိ႔ခ်စ္ရမည္ကုိ၎၊ မိမိအိမ္နီးနားခ်င္းကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ရမည္ကုိ ၎ သိရွိႏုိင္ရန္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔သည္ အလြန္ေကာင္းသည့္ “လမ္းၫႊန္တုိင္” ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ယေန႔ခရစ္ယာန္အသက္တာထဲတြင္ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ အသုံးျပဳရမည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းသည္လည္း မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္သည္ ေလာကနီတိပင္ျဖစ္သည္ (ယာကုပ္၊ ၂း၁၀)။ ထုိပညတ္ေတာ္ အားလုံးကုိ က်င့္သုံးႏုိင္သည္။ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ိဳးကုိ ခရစ္ေတာ္က ျပည့္စုံေပးခဲ့လွ်င္ ပညတ္ေတာ္အားလုံးကုိ ျပည့္စုံေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ျခင္းအရာသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ရာေရာက္၏။ ပညတ္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ခဲ့သည္မဟုတ္” (၁ေယာ၊ ၅း၃)။ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးတုိ႔သည္ ဓမၼ ေဟာင္းထဲ၌ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာပင္ျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးအနက္ ကုိးခုတုိ႔သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (ဥပုဒ္ေန႔ကုိ ေစာင့္ထိန္းရန္ ပညတ္မ်ားကလြဲ၍)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ခဲ့လွ်င္ တျခားေသာ မွားေသာ ဘုရားတုိ႔ကုိ ကုိးကြယ္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ထုမ်ားေရွ႕တြင္ ကုိးကြယ္မည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတုိ႔ကုိ ခ်စ္လွ်င္ သူတုိ႔ကုိ သင္ေျပာမဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔ ကုိ လိမ္ညႇာမည္မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔အေပၚ မတရားမႈေတြ ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ပညတ္ေတာ္ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ လူသားမ်ားက သခင္ေယရႈကုိ ခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပ လုိျခင္း ျဖစ္သည္ (ေရာမ၊ ၇း၇-၉၊ ဂလာ၊ ၃း၂၄)။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္က လူသားအားလုံးအတြက္ အၿမဲတမ္းက်င့္သုံးရန္ ေပးထားေသာ ပညတ္ေတာ္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကုိယ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ သူတုိ႔ကုိ ကုိယ္ႏွင့္ အမွ် ခ်စ္ရပါမည္။ ဤပညတ္ေတာ္ႏွစ္ပါးအတုိင္း သစၥာရွိစြာျဖင့္ အသက္ရွင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ေတာင္းဆုိေသာ ပညတ္ေတာ္အားလုံးတုိ႔ကုိ လုိက္ေလ်ာက္အသက္ရွင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ ခရစ္ယာန္မ်ားက လုိက္နာရန္လုိအပ္သေလာ?