ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ရရွိသေလာ?


ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ရရွိသေလာ?

အေျဖ:
ခရစ္ယာန္ သီအုိေလ်ာ္ရီအားလုံးထဲတြင္ ဤေမးခြန္းသည္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤ ေမးခြန္းေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း(Reformation)ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ Protestant အသင္းေတာ္ႏွင့္ Catholic အသင္းေတာ္တုိ႔၏ ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤေမးခြန္းသည္ သမၼာက်မး္စာကို စြဲကုိင္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ႏွင့္ “ခရစ္ယာန္” အယူ၀ါဒ လြဲမွားသူ အမ်ားစုတုိ႔အၾကား ကြာဟမႈျဖစ္ေစေသာ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ယုံၾကည္ျခင္း တစ္ခုျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ၊ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ရရွိပါသေလာ။ ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသေလာ။ (သုိ႔) ခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္၍ တျခားေကာင္းမႈ ကုသုိလ္တုိ႔ကုိ လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သေလာ။

ယုံၾကည္ျခင္းသာလွ်င္ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ရွိေသာ စာပုိဒ္မ်ားကုိ ၫႇိႏႈိင္းစြာၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေျဖၾကားေပးႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ေရာမ၊ ၃း၂၈၊ ၅း၁ ႏွင့္ ဂလာ၊ ၃း၂၄၊ ယာကုပ္၊ ၂း၂၄ တုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေပါလုတင္ျပေသာ အခ်က္ (ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိ သည္) ႏွင့္ ယာကုပ္တင္ျပေသာ အခ်က္ (ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ရရွိသည္) တုိ႔၏ ကြာဟမႈတုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ေပါလုႏွင့္ ယာကုပ္တုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ကြဲျပားမႈမရွိေပ။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြ ယူဆေသာ မတူညီျခင္းအခ်က္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာကုိ ေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ယာကုပ္တင္ျပေသာ အရာသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကုိ ေသခ်ာစြာသိရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား မရွိဘဲ ယုံၾကည္ရွိသည္ဟု ေျပာဆုိေသာ သူတုိ႔ကုိ ယာကုပ္က ျငင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္ (ယာ၊ ၂း၁၇-၁၈)။ ခရစ္ ေတာ္၌ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိမွသာ ေျပာင္းလဲေသာ အသက္တာ ပုိင္ဆုိင္၍ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယာကုပ္က အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္ (ယာ၊ ၂း၂၀-၂၆)။ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရွိသည္ဟု ယာကုပ္ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ပဲ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ရရွိေသာ သူတုိ႔ သည္ မိမိအသက္တာ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေၾကြးေၾကာ္၍ မိမိအသက္တာ၌ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္မရွိလွ်င္ ထုိသူသည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိေသာသူ လုံး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေပ (ေယာ၊ ၂း၁၄၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၆)။

ေပါလုက သူေရးသားထားေသာ စာေစာင္ထဲတြင္ ယာကုပ္ေရးထားသည့္အတုိင္း ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ ေသာ အသီးသီးေသာ ယုံၾကည္သူတုိ႔သည္ မိမိ အသက္တာ၌ ဂလာက္ၾသ၀ါဒစာ၊ ၅း၂၂-၂၃ ထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ၀ိညာဥ္ အသီးတုိ႔ ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မိမိေကာင္းမႈကုသုိလ္ေၾကာင့္ မဟုတ္၊ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ရရွိသည္ဟု ေပါလုက ေျပာၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ (၆၊ ၂း၈-၉) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းေသာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖန္ ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလုက ဆက္လက္ၫႊန္ၾကားထားပါသည္ (ဧဖတ္၊ ၂း၁၀)။ ေပါလုက ယာကုပ္ေရးထားသည့္ အတုိင္း အသက္တာေျပာင္းလဲသူတုိ႔သည္ အသက္တာ ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ “လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတုိ႔ကုိ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ” (၂ေကာ၊ ၅း၁၇)။ ေပါလုႏွင့္ ယာကုပ္တုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း သြန္သင္ရာတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမရွိေပ။ သူတုိ႔သည္ တူညီေသာ အခ်က္ကုိ မတူညီေသာရႈေထာင့္မွ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေပါလုက ယုံၾကည္ ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရွိသည္ဟု အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္၍ ယာကုပ္က ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ရွိေသာသူတုိ႔သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္စာရိတေကာင္းမြန္ျခင္းရွိရမည္ဟု အဓိကတင္ျပလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ရရွိသေလာ?