ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံစည္ရမည္နည္း?


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံစည္ရမည္နည္း?

အေျဖ:
မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈျဖင့္ ေသာေသာသူတုိ႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ ခံစားမႈမ်ား စြာရွသည္။ ထုိသုိ႔ အေသခံေသာသူသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပ်က္၀မ္းနည္းျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္ဖိဆီးမႈတုိ႔ကုိ ခံစားသည္ဟု ေျပာစရာရွိပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ နက္ရႈိင္းေသာ တြင္းထဲသုိ႔ က်ေသာသူကဲ့သုိ႔ စိတ္ဖိဆီးမႈကုိ ခံစားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာျဖစ္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္ကုိ မည္သူကမွ စိတ္၀င္ စား၍ သိရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ေသာ ဘ၀သည္ ရွင္သန္ရန္ သင့္ေလ်ာ္သေလာ့။

ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ စိတ္ဖိဆီးမႈကုိ မ်ားစြာေသာသူတုိ႔က တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဖိဆီးမႈ ဒဏ္ ေၾကာင့္ ငရဲထဲသုိ႔ ေရာက္ေနေသာ သူတုိ႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚလာႏုိင္သည္။ “ဤကဲ့သုိ႔ စိတ္ဖိဆီးမႈ ခံစားျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ျဖစ္သလား။” “ကၽြႏု္ပ္ကုိ မကယ္တင္ႏုိင္ ေလာက္ေအာင္ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ေသးငယ္သေလာ။” သုိ႔ေသာ္၊ ယခု ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူ၍ မိတ္ေဆြ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ သူသည္ သူျဖစ္သည့္အတုိင္း ႀကီးမားေၾကာင္းကုိ သက္ေသ ျပပါလိမ့္မည္။ “ဘုရားသခင္အတြက္္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာအရာ တစ္ခုမွ်မရွိေပ” (လု၊ ၁း၃၇)။ ဒဏ္ရာေဟာင္းက ျငင္းပယ္မႈ (သုိ႔ ) စြန္႔ပစ္မႈကုိ ခံစားေစတတ္သည္။ ၎က မိမိကိုယ္ကုိ သနားျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ခါးသီးမႈကုိ ခံစားျခင္း၊ လက္စားေခ်လုိ ေသာ စိတ္မ်ား (သုိ႔) နည္းလမ္းမ်ား၊ က်မ္းနာေရးအတြက္ ပူပန္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ၎တုိ႔က မိတ္ေဆြ၏ အေရးႀကီးေသာ ဆက္ႏြယ္မႈတခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ကုိယ့္ကုိ သတ္ေသျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ လုံး၀ မထင္မွတ္သည္၊ မိတ္ေဆြ ျမတ္ႏုိးေသာ သူတစ္ေယာက္က မိတ္ေဆြကုိ နာက်ည္းေအာင္ ျပဳသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀၌ နာက်ည္းခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္ေသျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္တတ္သည္။

မိတ္ေဆြသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံစည္သင့္သနည္း။ မိတ္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြ၏ အသက္တာ ထဲ၌ မည္မွ်ပင္ဆုိးသြမ္းမႈေတြ ေရာက္ပါေစ၊ မိတ္ေဆြ၏ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈထဲတြင္ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္း ေသာ အလင္းထဲသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ေစာင့္ထိန္းသူခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဘုရားသခင္ရွိပါသည္။ သူသည္ မိတ္ေဆြ ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ အမည္နာမသည္ သခင္ေယရႈျဖစ္သည္။

ထုိသခင္ေယရႈ၊ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ မိတ္ေဆြ၏ စြန္႔ပစ္မႈခံရေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အႏွိမ္ခံ ဘ၀၌ ေနေသာအခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဆြႏွင့္အတူ အစဥ္အၿမဲရွိပါသည္။ ပေရာဖက္ေဟရွာယက သူ႔အေၾကာင္းကုိ ဤသုိ႔ ေရးသား ခဲ့သည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ ကၽြန္သည္ အၫြန္႕ကဲ့သုိ႔ ၎၊ ေသြ႕ေျခာက္ေသာ ေျမ၌ ေပါက္ေသာ အတက္ကဲ့သုိ႔၎၊ ေရွ႕ေတာ္ ၌ ႀကီးပြား၏။ ပမာဏျပဳစရာ အဆင္းတင့္တယ္ျခင္းမရွိ။ ခ်စ္လုိဖြယ္ေသာ မ်က္ႏွာလကၡဏာႏွင့္ မျပည့္စုံ။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကုိ ခံ၍၊ လူတုိ႔တြင္ အယုတ္ဆုံးေသာ သူျဖစ္၏။ ၿငိဳျငင္ေသာသူ၊ နာၾကည္းျခင္းေ၀ဒနာႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္ေသာသူျဖစ္၏။ သူတစ္ပါး မ်က္ႏွာလႊဲျခင္းကုိ ခံရေသာသူကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကုိ ခံလ်က္ရွိ၍ ငါတုိ႔သည္ မရုိေသၾက။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသူ သည္ ငါတုိ႔အနာေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကုိ ယူတင္ေဆာင္ရြက္ေလ၏။ ဒဏ္ခတ္ေေတာ္မူျခင္းကုိ၎၊ ဘုရားသခင္ဆုံးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကုိ၎၊ ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတုိ႔ကသည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ။ ထုိသူသည္ ငါတုိ႔ လြန္က်ဴးအျပစ္မ်ားေၾကာင့္ နာက်င္စြာထုိးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ခံရေလ၏။ ငါတုိ႔၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာကုိ ျဖစ္ေစေသာ ဆုံးမျခင္းသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ ေရာက္၍ ခံရေသာ ဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႔သည္ အနာေပ်ာ္လ်က္ရွိၾက၏။ ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ သုိးကဲ့သုိ႔ လမ္းလႊဲလ်က္၊ ကို္ယ့္ လမ္းသုိ႔ အသီးအသီး လုိက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႔၏ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္မ်ားကုိ သူ႔အေပၚ၌ ထင္ေတာ္မူ၏ (ေဟရွာ၊ ၅၃း ၂-၆)။

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊ မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္အားလုံး လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိရန္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္က သည္းခံခြင့္လႊတ္ ျခင္းျဖင့္ ဤအမႈကုိ ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္သည္ မည္မွ်ပင္ ႀကီးမားလွ်င္လည္း မိတ္ေဆြသည္ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ေနာင္တရလွ်င္ ခရစ္ေတာ္က မိတ္ေဆြကုိ ခြင့္လႊတ္ပါလိမ့္မည္။ (အျပစ္ဒုကၥရုိက္ႏြံထဲမွ ရုန္းထြက္၍ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ ျပန္လာပါ။ “အမႈေရာက္သည့္ကာလ၌ ငါ့ကုိ ပဌနာျပဳေလာ့။ ငါသည္ ကယ္လႊတ္မည္။ သင္သည္လည္း ငါ့ကုိ ခ်ီးမႊမ္းလိမ့္မည္” (ဆာ၊ ၅၀း၁၅)။ မိတ္ေဆြျပဳခဲ့ေသာ အရာမ်ားက သခင္ေယရႈအတြက္ ခြင့္လႊတ္ရန္ အလြန္ဆုိးရြားမည္ မဟုတ္ေပ။ သမၼက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕က ႀကီးမားေသာ အမႈျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ လူသတ္ သမား (ေမာေရွ)၊ လူသတ္၍ မတရားျပဳသူ (ဒါ၀ိတ္ဘုရင္)၊ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ ၾကမ္းၾကဳတ္သူ (တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ၿငိမ္းျခင္း အခြင့္ႏွင့္ အသစ္ေသာ ၾကြယ္၀ ေသာ အသက္တာကုိ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ “ဒုကၥရုိက္အညစ္အေၾကးကုိ အကုန္အစင္ေဆးေၾကာ၍ အကၽြႏု္ပ္ကုိ သန္႔ရွင္းေစ ေတာ္မူပါ” (ဆာ၊ ၅၁း၂)။ “လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ (၂ေကာ၊ ၅း၁၇)။

မိတ္ေဆြသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံသင့္သနည္း။ မိတ္ေဆြ၊ ယခု မိတ္ေဆြ၏ “ပ်က္ဆီး” ေသာဘ၀၊ မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းႀကံျခင္းအားျဖင့္ သတ္ေသရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေသာအသက္တာကုိ ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ပါသည္။ ပေရာဖက္ေဟရွာယက ဤသုိ႔ ေျပာထားပါသည္။” ထာ၀ရဘုရား၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔အား ၀မ္းေျမာက္စရာ သတင္းကုိ ၾကား ေျပာေစျခင္းငွါ၊ ငါ့ကဘိိ သိက္္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ႏွလုံးေၾကကြဲေသာ သူတုိ႔၏ အနာကုိ စည္းေစျခင္းငွါ၎၊ ဖမ္းသြား ခ်ဳပ္ထားလ်က္ ရွိေသာ သူတုိ႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္၊ အက်ဥ္းခံလ်က္ရွိေသာ သူတုိ႔အား ေထာင္တံခါးဖြင့္ေစျခင္းအေၾကာင္းကုိ ျဖစ္ေစ ျခင္းငွါ၎၊ ထာ၀ရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ႏွင့္ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္အျပစ္ေပးေတာ္မူရာ ေန႔ရက္ကာလကုိ ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၎၊ စိတ္မသာညည္းထြားေသာသူတုိ႔အား ႏွစ္သိ္မ့္ေစျခင္းငွါ၎၊ စိတ္မသာ ညည္းထြားေသာ ဇိအုန္ၿမိဳ႕သားတုိ႔အဖို႔ စီရင္၍၊ ျပာ အရာ၌ ေပါင္းသရဖူ၊ ၀မ္းနည္းျခင္းအရာ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဆီ၊ ၫႇဳိးငယ္ေသာစိတ္သေဘာအရာ၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အ၀တ္တန္ဆာ ကုိ သူတုိ႔အားေပးေစျခင္းငွါ၎၊ ငါ့ကုိ ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။ ထုိသူတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သပိတ္ပင္၊ ဘုန္းအသေရေတာ္တုိ႔ ထာ၀ရဘုရား စုိက္ပ်ိဳးေတာ္မူေသာ အပင္ဟူ၍ သမုတ္ျခင္းကုိ ခံရၾကလိမ့္မည္ (ေဟရွာ၊ ၆၁း၁-၃)။

သခင္ေယရႈထံျပန္လာ၍ မိတ္ေဆြက ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ ဘ၀ကုိ ျပန္လည္ရယူပါ။ မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀၌ အသစ္ ေသာအမႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သခင္ေယရႈကုိ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္နည္းတူ အသုံးက်ေသာ ဘ၀ကုိ ျပန္ လည္ရယူပါ။ “ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအခြင့္ကုိ ျပန္၍ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာ စိတ္သေဘာသည္ အကၽြႏု္ပ္ကုိ ေထာက္မပါေစေသာ။ အုိ ထာ၀ရဘုရား၊ အကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႏႈတ္ကုိဖြင့္ေတာ္မူပါ။ ဂုဏ္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္း၍ ျမြတ္ဆုိပါမည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိ အလိုေတာ္မရွိ။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ ယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္။ မီးရႈိ႕ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းကုိပင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မမူ။ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ ယဇ္မူကား၊ က်ိဳးပဲ့ေသာ စိတ္ေပတည္။ အုိ ဘုရားသခင္၊ ကိ္ုယ္ေတာ္သည္ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာ ႏွလုံးကုိ ျငင္းေတာ္မမူတတ္ပါ” (ဆာ၊ ၅၁း၁၂-၁၅-၁၇)။

မိတ္ေဆြသည္ ယခု သခင္ေယရႈကုိ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သုိးထိန္းအျဖစ္ လက္ခံမည္ေလာ။ အခ်ိန္တုိင္း၌ ဘုရားသခင္ က မိတ္ေဆြ၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သမၼာက်မ္းစာအားျဖင့္ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ ပါလိမ့္ မည္။ “သင္သြားရာလမ္းကုိ ငါၫႊန္ျပ၍ လမ္းျပပါလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ကုိ သြန္သင္၍ ေစာင့္ထိန္းပါလိမ့္မည္” (ဆ၊ ၂း၈)။ “ဥာဏ္ႏွင့္ပညာသည္ သင္၏ လက္ထက္၌ တည္ၾကည္ျခင္း၊ ၿမဲၿမံစြာကယ္တင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသေဘာသည္လည္းသင္၏ ဘ႑ာျဖစ္လိမ္႔မည္ (ေဟ ႐ွာ၊၃၃း၆)။ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ မိတ္ေဆြသည္ ဆက္လက္္ႀကိဳးပမ္းပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုမိတ္ေဆြသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မိတ္ေဆြျဖစ္၍၊ မိတ္ေဆြမူကား ညီအစ္ကုိစြဲကပ္သည္ထက္သာ၍ စြဲကပ္တတ္၏” (သုတၱံ၊ ၁၈း၂၄)။ မိတ္ေဆြ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚတြင္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း သက္ေရာက္ပါေစေသာ။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလုိပါက ဤဆုေတာင္းခ်က္ကုိ ႏွလုံးသားထဲ မွ ဘုရားသခင္အား ေျပာျပပါ။ “ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀၌ ကိုယ့္ေတာ္ကုိ လုိအပ္ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္ျပဳခဲ့မိေသာ အျပစ္ဟူသမွ် ခြင့္လႊတ္သနားေတာ္မူပါ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္၍ ကၽြႏု္ပ္၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံ ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္ကုိ စင္ၾကယ္ေစေတာ္မူပါ။ က်မ္းမာေစေတာ္မူပါ။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုိယ္စား သခင္ေယရႈ၏ အေသခံေတာ္မူျခင္းအတြက္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါ၏”။

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ


English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံစည္ရမည္နည္း?