သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္သေလာ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိကုိယ္ကုိ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ဘူးပါသလား။?


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္သေလာ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိကုိယ္ကုိ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ဘူးပါသလား။?

အေျဖ:
“ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈေျပာခဲ့ေသာ စကားကုိမေတြ႕ရေပ။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း မေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကုိ မဆုိလိုခဲ့ေပ။ ရွင္ေယာဟန္၊ ၁၀း၃၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သခင္ေယ႐ႈ၏စကားကုိ ဥပမာအျဖစ္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ “ငါႏွင့္ငါ့ခမည္းေတာ္သည္တလုံးတ၀ျဖစ္၏”။ မစဥ္းစားပဲၾကည့္လုိက္လွ်င္ ထုိစကားလံုးတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈက ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းေၾကြးေၾကာ္လိုျခင္းႏွင့္မတူေပ။ ထုိ႔ျပင္ စကားလုံးတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကုိဆန္႔က်င္ေသာ စကားလုံးကို တဖန္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ “ယုဒလူတုိ႔က၊ ေကာင္းေသာ အမူေၾကာင့္ခဲႏွင့္ပစ္မည္မဟုတ္။ သင္သည္ လူျဖစ္လွ်က္ပင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္၍ ဘုရားသခင္ကုိ လြန္ၾကဴးေသာ စကားေၾကာင့္ ခဲႏွင့္ပစ္ မည္ဟုဆုိၾက၏ ” (ေယာဟန္၊ ၁၀း၃၃)။ ယုဒလူတုိ႔က သခင္ေယ႐ႈသည္ မိမိကုိယ္ကုိဘုရားျဖစ္သည္ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ကုိ သိရွိသည္။ က်န္ေသာအပုိဒ္တုိ႔ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားေျပာဆုိခဲ့ေသာစကားကုိ သခင္ေယ႐ႈ က “ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္သည္ဟုေၾကြးေၾကာ္ျခင္းမဟုတ္ေပ” ဟု မေျပာခဲ့ေပ။ သခင္ေယ႐ႈက သူသည္စစ္မွန္ ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိအရာက သက္ေသျပသသည္။ “ ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္ႏွင့္တလုံးတ၀ျဖစ္၏ ” (ေယာဟန္ ၁၀း၃၀) ဟုေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္၊ ၈း၅၈ သည္ တျခားေသာဥပမာျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက “ ငါအမွန္အကန္ဆုိသည္ကား၊ အာျဗဟံ မျဖစ္မွီငါျဖစ္၏ ” ဟုမိန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုဒလူမ်ဴိးမ်ားက ေက်ာက္ခဲကုိ တဖန္ယူ၍ သခင္ေယ႐ႈကုိ သတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္ (ေယာဟန္၊ ၈း၅၉)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ယုဒလူမ်ဳိး မ်ား ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္အျဖစ္ မိမိကုိယ္ကုိ မေၾကြးေၾကာ္ခဲ့လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယုဒလူမ်ဳိးတုိ႔က သူ႔ကုိသတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္နည္း။

ေယာ၊ ၁း ၁ ထဲတြင္ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယာ၊ ၁း၁၄ ထဲတြင္ “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ လူ႕ဇာတိကုိ ခံယူခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူ႕ဇာတိခံယူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာ ၫႊန္ျပခဲ့ပါသည္။ တ၊ ၂၀း၂၈ တြင္ “သင္တုိ႔သည္ ကုိယ္ကုိသတိႏွင့္ ၾကည့္႐ႈၾကေလာ့။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအေသြးႏွင့္ ၀ယ္ေတာ္မူေသာ အသင္းေတာ္ကုိ လုပ္ေကၽြးေစျခင္းငွါ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိၫာဥ္ေတာ္ သည္ သင္တုိ႔ကုိ အအုပ္အခ်ဳပ္ခန္႔ထားေတာမူေသာ သုိးစုတစုလုံးကုိ သတိႏွင့္ၾကည္႐ႈၾကေလာ႔” ဟု မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ အသင္းေတာ္ကုိ မည္သည္က အေသြးေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ့သနည္း။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ေရြး၀ယ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။

တပည့္ေတာ္ ေသာမကလည္း သခင္ေယ႐ႈကုိ ဤသုိ႔ေျပာခဲ့ပါသည္။ “အကၽြႏု္ပ္၏အရွင္၊ ကၽြႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္” (ေယာဟန္၊ ၂၀း၂၈)။ သခင္ေယ႐ႈက အမွားမျပဳျပင္ခဲ့ေပ။ တိတု၊ ၂း၁၃ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္ၾကြလာ ေသာ အခ်ိန္ကုိေစာင့္ဆုိင္ရန္ တုိက္တြန္းထားပါသည္ (၂ေပ၊၂း၂ ကုိ ၾကည့္ပါ)။ ေဟၿဗဲ၊ ၁း၈ ထဲတြင္ ခမည္းေတာ္က သခင္ ေယ႐ႈအား ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ “ သားေတာ္တ႔ုိကား၊ အုိ ဘုရားသခင္၊ ကုိယ္ေတာ္၏ပလႅင္သည္ နိစၥထာ၀ရပလႅင္ျဖစ္ပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံသည္ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါ၏။ ”

ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားက တမန္ေတာ္ေယာဟန္အား ဘုရားသခင္ကိုကုိးကြယ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္ (ဗ်ာ၊ ၁၉း၁၀)။ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကုိးကြယ္ျခင္းကုိ ရရွိခဲ့သည္ (မႆဲ၊ ၂း၁၁၊ ၁၄း၃၃၊ ၂၈း၉၊ ၁၇၊ လု၊ ၂၄း၅၂၊ ေယာ၊ ၉း၃၈)။ လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကုိ ကုိးကြယ္ေသာအခါ သူကမတားျမစ္ခဲ့ေပ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ေျပာသည့္အ တုိင္း လူေတြက သူ႔ကိုမကုိးကြယ္ရန္ ေျပာခဲ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ရွိ ေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာတြင္ေတြ႕ရသည္။ အေရးႀကီးဆုံးေသာ ယူဆခ်က္သည္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ေလာကသားတစ္ခုလုံးတုိ႔အတြက္ သူေပးဆပ္ခဲ့ေသာ အေသြးေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းကုိ လုံး၀လုံေလာက္မည္မဟုတ္ေပ (၁ ေယာ၊ ၂း၂)။ ဘုရားသခင္တဦးတည္းသာလွ်င္ အျပစ္ေၾကြးမ်ားေပးဆပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္တပါးတည္းသာလွ်င္ ေလာကီသားတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကုိ ယူေဆာင္ႏုိင္ပါ၍ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁) အေသခံႏုိင္ၿပီး အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရားအေပၚ ေအာင္ျမင္ျခင္းရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသျပရန္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ႏုိင္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္သေလာ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိကုိယ္ကုိ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ဘူးပါသလား။?