ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ သည္ မည္သည့္အရာႏွွင့္ တူသနည္း။?


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ သည္ မည္သည့္အရာႏွွင့္ တူသနည္း။?

အေျဖ:
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤေမးခြန္းကိုေျဖဆုိရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္နည္းတူ ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းကုိ ေနရာမ်ားစြာတုိ႔၌ ေတြ႔ရွိႏိုင္ျခင္းသည္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကိုျဖစ္ေစ၊ သူသည္မည္သည့္ အရာႏွင့္မတူေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားျခင္း သည္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္မပါပဲ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္တုိ႔ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကုိ သိရွိနားလည္းျခင္း၌ သမၼာက်မ္းစာအတုိင္း မေဖာ္ျပလွ်င္ မွားယြင္းမႈမ်ားစြာရွိသည္ (ေယာဘ၊ ၄၂း၇)။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သုိ႔ေသာအရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိ သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းသည္မွားယြင္းမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႔ေသာ အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိမသိရွိျခင္းက ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္၍ တျခားဘုရားမ်ားကိုတည္ျခင္း၊ ေနာက္လုိက္ျခင္းႏွင့္ကုိးကြယ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေစတတ္သည္ (ထြက္၊ ၂၀း၃-၅)။

ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပေသာအရာမ်ားကိုသာသိရွိႏုိင္ပါသည္။ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား (သို႔) အရည္အခ်င္း ထဲမွ တစ္ခုသည္ “အလင္း” ျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တုိင္က အလင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္(ေဟရွာ၊ ၆၀း၁၉၊ ယာကုပ္၊ ၁း၁၇)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူေသာ အရပ္၌ ၀င္ေရာက္ ျခင္းမျပဳမခ်င္း ဘုရားသခင္သည္ သူရွိေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေသာသမၼာတရားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မထီမဲ့ျမင္မျပဳႏုိင္ေပ (ေဟၿဗဲ၊ ၄း၁) ။ ဖန္ဆင္းျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တုိ႔သည္ လူဇာတိျဖစ္လာေသာ (သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္) ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္အရာႏွင့္တူေၾကာင္းကုိ သိရွိေစပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏ ဖန္ဆင္းထားေသာ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိျခင္းမွအစျပဳၾကပါစုိ႔၊ (က၊ ၁း၁၊ ဆ၊ ၂၄း၁)။ လူသည္ဘုရားသခင္၏ပုံသ႑န္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လူသားသည္ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာတုိ႔ထက္ ျျမင့္ျမတ္၍ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားအုပ္စိုးရန္ တာ၀န္အပ္ႏွံျခင္းခံခဲ့ရသည္ (က၊ ၁း၂၆-၂၈)။ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ လူသား က်ဆုံးျခင္းအားျဖင့္ ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ လက္ယာေတာ္သည္ ယခုတုိင္ေအာင္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္ (က၊ ၃း၁၇-၁၈၊ ေရာမ၊ ၁း၁၉-၂၀)။ ဖန္ဆင္းျခင္း၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔မႈ၊ ရႈပ္ေထြးမႈ၊ လွပမႈႏွင့္ စနစ္တက်တည္ရွိမႈတုိ႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ျမင့္ျမတ္မႈကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္တခ်ဳိ႕တို႔ကို ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ အရာ ႏွင့္ တူေၾကာင္းကုိ စူးစမ္းရွာေဖြရာတြင္ မ်ားစြာအက်ဳိးျပဳႏုိင္ပါသည္။

Elohim - တန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္ (က၊ ၁း၁)။
Adonai - သခင္၊ သခင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဆက္ႏြယ္မႈကုိျပသျခင္္း (ထြက္၊ ၄း၁၀၊ ၁၃)။
El Elyon - အျမင့္ဆုံးေသာဘုရား၊ တန္ခိုးအႀကီးေသာဘုရား (က၊ ၁၄း၂၀)။
El Roi - ေစာင့္ထိန္းေတာ္မူေသာ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရား (က၊ ၁၆၊ ၁၃)။
El shaddai - အရာခပ္သိမ္းတက္စြမ္းႏုိင္ေသာ ဘုရား (က၊ ၁၇း၁)။
El olam - ထာ၀ရဘုရားသခင္ (ေဟရွာ၊ ၄၀း၂၈)။
Yehweh - “ငါ” ဟူေသာ ဘုရားသခင္၊ မိမိကုိယ္ကို ထာ၀ရတည္ရွိေသာ ဘုရား သခင္ဟု အဓိပါယ္ရသည္ (ထြက္၊ ၃း၁၃၊ ၁၄)။

“ထာ၀ရဘုရား” ၏ အဓိပၸါယ္သည္ သူတည္ရွိျခင္းက အစမရွိ၊ အဆုံးလည္းမရွိျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ ထာ၀ရတည္ရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (တ၊ ၃၃း၂၇၊ ဆာ၊ ၉၀း၂၊ ၁တိ၊ ၁း၁၇)။ ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ။ ဘုရားသခင္သည္ မွီခုိအားကုိးထုိက္ေသာ ဘုရားႏွင့္ယံု ၾကည္ကုိးစားထုိက္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္ (မာ၊ ၃း၆၊ ေတာ၊ ၂၃း၁၉၊ ဆာ၊ ၁၀၂း၂၆၊ ၂၇)။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လုပ္ငန္းအားျဖစ္ေစ၊ သူ၏ျဖစ္ျခင္း၌ျဖစ္ေစ၊ သူႏွင့္တူေသာသူတစ္ဦးမွ်မရွိေပ။ သူသည္ အရာအားလုံးထက္သာလြန္၍ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူသည္ (၂ ဓမၼ၊ ၇း၂၂၊ ဆာ၊ ၈၆း၈၊ ေဟရွာ၊ ၄၀း၂၅၊ မႆဲ၊ ၅း၄၈)၊ ဘုရားသခင္တည္ရွိျခင္းကုိ လုံးလံုးလ်ားလ်ားရွာေဖြသိရွိ နားလည္း၍မရေပ (ေဟရွာ ၄၀း၂၈၊ ဆာ ၁၄၅း၃၊ ေရာမ ၁၁း၃၃-၃၄)

ဘုရားသခင္သည္ တရားမွ်တသည္သူသည္ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မွမ်က္ႏွာသာမ ေပးျခင္းကုိ ဆုိလိုသည္ (တရား ၃၂း၄ ဆာလံ ၁၈း၃၀)။ ဘုရားသခင္သည္ အရာ ခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏုိင္သည္။ သူသည္တန္ခုိးအလံုးစံုကုိပုိင္ဆုိင္သည္။ သူလုပ္ ခ်င္ေသာအရာဟူသမွ်လုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူလုပ္ေဆာင္သမွ်အားလုံးသည္ သူ၏စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ညီၫႊတ္မူရွိသည္။ (ဗ်ာ ၁၉း၆ ေယာ ၃၂း၁၇-၂၇)။ ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတုိင္း၌ရွိျခင္း၏ အဓိပၸါယ္သည္ သူကအခ်ိန္တုိင္း၌ တည္ရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ဘုရားသခင္သည္အရာခပ္သိမ္းကိုသိသည္။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸဳန္၊ အနာဂတ္၌ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ဟူသမွ် သူသိရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသား၌ ၾကံစည္ေသာ အၾကံစည္မ်ားကုိလည္းသူသိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကုိ သိေသာေၾကာင့္ သူ၏တရား စီရင္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲမွ်တသည္ (ဆာ ၁၃၉း၁-၅၊ သုတၱံ ၅း၂၁)။

ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ဘုရားျဖစ္သည္အဓိပၸါယ္သည္ဘုရားသခင္ကလြဲ၍ တျခားေသာ ဘုရားမရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ သူသာလွ်င္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလုံးသားထဲ၌ လုိခ်င္ေတာင္းတ ေသာအရာမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္ သာလွ်င္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းေပးအပ္ရန္ထုိက္တန္သည္(တရား ၆း၄)။ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အဓိပၸါယ္သည္ ဘုရားသခင္သည္ မွားယြင္းေသာအရာ တစ္ခုမွ်မလုပ္ျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္၍ တရားမွ်တ ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္ကုိ ခြင့္လြတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အျပစ္မ်ားကုိ သခင္ေယ႐ႈ ေေပၚသို႔ တင္ေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္ (ထြက္ ၉း၂၇၊ မႆဲ၊၄၅-၄၆၊ ေရာမ၊ ၃း၂၁-၂၆)။

ဘုရားသခင္သည္တန္ခိုးအလုံးစုံ၏အရွင္ျဖစ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္သူသည္အျမင့္ဆုံး ေသာဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆုိလိုသည္။ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ တညီတ ၫြတ္တည္းတည္ရွိသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ လုံး၀မျဖတ္ဆီးႏုိင္ေပ (ဆာ၊ ၉၃း၁၊၉၅း၃၊ ေယရမိ၊ ၂၃း၂၀)။ ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္သူ႕ကုိသာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္ ျခင္းကုိဆုိလိုသည္ (ေယာဟန္ ၁-၁၈၊ ၄း၂၄)။ဘုရားသခင္သည္ သုံးပါးတစ္ဆူျဖစ္သည္။ သုံးပါးတစ္ဆူဟုေခၚရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ပါးေစတုိင္း၌ရွိေသာ တန္ခုိးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ တုိ႔သည္ တစ္ျခားေသာတစ္ပါးတုိ႔၌ရွိေသာ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္တူညီ ျခင္းကုိ ဆုိလို သည္။ ရွင္မႆဲ ၂၈း၁၉ ကိုၾကည့္ေသာအခါ “(နာမည္)” ကုိအနည္းကိန္းျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သုံးပါး တစ္ဆူျဖစ္ေသာ “ခမည္းေတာ္ဘုရား သားေတာ္ဘုရား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ဘုရား မုသာစကားကုိ မသုံးတတ္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (ဆာ၊ ၁၁၇း၂၊ ၁ဓမၼ၊ ၁၅း၂၉)။

ဘုရားသခင္၏္ သန္႔ရွင္းသည္အဓိပၸါယ္သည္ ညစ္ညမ္းေသာအရာဟူ သမွ်ႏွင့္ မေရာေႏွာဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ျခင္းကုိဆုိလိုသည္။ တည္ရွိၿပီးေသာဆိုးသြမ္းမႈမ်ားက ဘုရားသခင္ကိုုိအမ်က္ထြက္ေစသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္းကၽြမ္းေသာမီးအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္ (ေဟရွယ၊ ၆း၃၊ ဟဗကၠ၊ဳ ၁း၁၃၊ ထြက္၊ ၃း၂၊ ၄၊ ၅၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၂း၂၉ )။ ဘုရားသခင္သည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳသည္ဟုဆိုရာတြင္ သူ၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သနားၾကင္ နာတတ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္းႏွင့္ခ်စ္ျခင္းတို႔ကုိပါ၀င္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းအဓိပၸါယ္ကို စကားလုံး အားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ႐ွိလွ်င္ တျခားေသာအဂၤါရပ္တို႔ကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ခံစားရလိမ့္မဟုတ္ေပ။ ေက်းဇူးတင္စရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ တစ္ဦးျခင္းစီသိရွိလိုေသာဆႏၵသည္ သူ၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ (ထြက၊္ ၃၄း၆၊ ဆာလံ၊ ၃၁း၁၉၊ ၁ေပ၊ ၁း၃၊ ေယာဟာန၊္ ၃း၁၆၊ ေယာဟာန၊္ ၁၇း၃)။

ဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ မည္သည္႔ ပုံစံျဖစ္သည္ဟူေသာေမးခြန္းကုိ ျပည့္စုံစြာ မည္သူကမွ မေျဖဆုိႏုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၎သူကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာသူျဖစ္သည္ကုိ ၎သိရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ဆက္လက္၍ ႏွလုံးသားအၾကြင္းမဲ့ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ၾကပါေစ (ေယာမိ ၂၉း၁၃)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ သည္ မည္သည့္အရာႏွွင့္ တူသနည္း။?