သမၼက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကေတာ္အမွန္ျဖစ္ပါသ ေလာ့။?


ေမးခြန္း: သမၼက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကေတာ္အမွန္ျဖစ္ပါသ ေလာ့။?

အေျဖ:
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျဖဆုိရေသာအေျဖသည္ ကၽြႏုု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ မည္ကဲ့သို႔ျမင္ေၾကာင့္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာ၌ ၎၏အေရးပါမူကုိထင္ရာျမင္ရာေတြးေတာ၍ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ရန္အတြက္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ခရီးအဆုံးကုိ ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကေတာ္မွန္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ျမတ္ႏုိးသင့္သည္။ ေလ့လာ သင့္သည္။ နာခံသင့္သည္။ ယုံၾကည္အားကုိးသင့္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကေတာ္ျဖစ္၍ ၎ကုိလ်စ္လွဴ႐ႈျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ကုိလ်စ္လွဴ႐ႈျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သမၼာက်မ္းစာေပးျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ သူထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သက္ေသျပရန္ႏွင့္ထင္ရွားေစရန္ျဖစ္သည္။ “ဗ်ာဒိတ္ေတာ္” ၏ အဓိပၸါယ္သည္ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအား သူသည္မည္ သည့္အရာသူေၾကာင္းကုိျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သူႏွင့္မည္ကဲ့သုိ႔စစ္မွန္ေသာ မိတ္သဟာဖြဲ႕ႏုိင္မည္ကုိျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအရာမ်ားကုိ မသိေသာသူတုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဘုရာသခင္ဖြင့္ျပေသာ အရာမ်ားကုိ မသိႏုိင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေသာ သူ႔အေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ ေပါင္းတစ္ေထာင္ငါးရာေက်ာ္ရွိေသာလည္း လူသားတုိ႔တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သိ ထုိက္ေသာအရာမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေတြ႕ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္လွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဘာသာေရး လႈပ္ရွား မႈ ႏွင့္လူမူက်င့္၀တ္တုိ႔တြင္ အဓိက သြန္သင္ေပးေသာတရားေတာ္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေမးရမည့္ေမးခြန္းသည္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္သာမဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မည့္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ တျခားေသာ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ားထက္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ယုံၾကည္ကုိးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သုိ႔သက္ေသျပမည္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္ ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ ဘုရားမႈတ္သြင္းေသာစာအုပ္ႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ခရစ္ယာန္ ္က်င့္႐ုိးက်င့္စဥ္အတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ကြက္ကြက္ကြင္း ကြင္းဆင္ျခင္လုိလွ်င္ ဤကဲ့သို႔ေသာေမးခြန္းတို႔ကုိ ေမးျမန္းသိရွိရန္လုိအပ္ေပ သည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ သံသယျဖစ္စရာအေၾကာင္း တစ္ခုမွမရွိေပ။ ထိေမာေသထံ ရွင္ေပါလုေရးသားထားေသာ စာတစ္ေစာင္ထဲတြင္ ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ “ ထုိက်မ္းစာ ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္၏လူသည္ စုံလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျပဳစုျခင္းအလုိဌါ ျပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ဩ၀ါဒေပးျခင္၊ အျပစ္ကုိေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ ျခင္း၊ တရားကုိသြန္သင္ျခင္း ေက်းဇူးမ်ားကုိျပဳတတ္၏” (၂တိ၊ ၃း၁၆-၁၇)။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာအရျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပအရာတုိ႔ျဖင့္ျဖစ္ေစ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားစြာရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအရ သက္ေသျပထားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ သမၼာ က်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာအရ ပထမသက္ေသျပသျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မူပင္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာအုပ္သည္ စာအုပ္ေပါင္း ၆၆အုပ္ ပါ၀င္ျခင္း၊ တုိက္ႀကီးသုံးတုိက္ တြင္ေရးသားျခင္း၊ ဘာသာစကားသုံးမ်ဳိးျဖင့္ေရးသားျခင္း၊ ခန္မွန္းေခ်ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ အတြင္းေရးသားျခင္း၊ စာေရးသူ ၄၀ခန္႔က ႐ွဳေဒါင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ေရးသားျခင္းရွိေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာကုိ အစအလယ္အဆုံးအထိ ၾကည့္လွ်င္တစ္ခုတစ္ခု ဆန္႔က်င္ ဖက္ရွိျခင္းမရွိပဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ၎စည္းလုံးမူသည္ သမၼာက်မ္းစာ သည္ တျခားစာအုပ္မ်ားႏွင့္မတူပဲ ထူးျခားေၾကာင္းႏွင့္ စာေရးသူမ်ားေရးထားမွတ္ တမ္းတင္ထားေသာ အခ်က္တို႔သည္ ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားထံသိေစလုိေသာ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိသက္ေသထူေနပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ျဖင့္ သက္ေသျပ ရလွ်င္ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၌ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပရေပမည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတစ္ခုလုံးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ႀကီး တခ်ဳိ႕တုိ႔၏အနာဂတ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူသားတုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ြလူမ်ဳိးအားလုံးတုိ႔၏ ကယ္တင္ရွင္ ေမရွီယၾကြလာျခင္းအတြက္ျဖစ္ေစ (ခရစ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔အတြက္သာျဖစ္သည္)၊ အနာဂါတ္ ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအရာႏွင့္ခ်ီသည္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တို႔ကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ရွိေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တုိ႔သည္ တျခားဘာသာေရးစာအုပ္တုိ႔၌ရွိေသာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း(သို႔) nlostradamus ၏ ပေရာဖက္ျပဳျခင္း တုိ႔ႏွင့္မတူပဲ၊ တိက်၍ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ၌ ပင္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အ ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္သုံးရာေက်ာ္ရွိပါသည္။ သူသည္မည္သည့္ေနရာတြင္ ေမြးဖြား၍ မည္သည့္မိသားစုမွ ဖြားျမင္လာမည္ကို ပေရာဖက္ျပဳျခင္းသာမကပဲ သူသည္မည္သို႔ အေသခံရမည္ကုိ၎၊ သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္မည္ ကုိ၎ ပေရာဖက္ျပဳထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ရွိေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တုိ႔၏ ျပည့္စုံျခင္းသည္ အေတြးအေခၚအားျဖင့္ မေဖာ္ျပႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျပည့္စုံျခင္းအေၾကာင္းသာျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာေေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း တျခား ဘာသာေရးစာေပမ်ား (သုိ႔) တျခားေသာ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းတုိ႔၌ လုံး၀မေတြ႕ရေပ။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာအရ ေဖာ္ျပခ်က္သုံးခုေျမာက္သည္ ၎၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္တန္ခုိးပင္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုတုိ႔ထက္ပို၍ အမိန္႔အာဏာရွိ သည္။ သမၼာက်မ္းစာေတာ္သည္ တန္ခုိးနည္းေသာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ဖြင့္ဟေသာ စာအုပ္မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာသည္ တျခားေသာစာအုပ္မ်ားႏွင္႔မတူ ပဲ အခြင္႔အာဏာ႐ွိေသာစာအုပ္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ထက္သာလြန္ေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္အား ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာထဲ၌ မေရတြက္ႏုိင္ေသာ နိမိတ္ လကၡာဏာမ်ားအား ျဖင့္ ထုိအမိန္အာဏာႏွင့္တန္ခုိးတို႔ကုိ ေတြရွိႏုိင္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူတုိ႔ကုိ သမၼာက်မ္းစာက က်ိန္ဆဲသည္။ လိင္တူဆက္ဆံေသာသူတုိ႔ကုိ တားျမစ္ထားသည္။ အႏွိမ္ခံေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ပစ္ပယ္ျခင္းခံေသာ သူတုိ႔၏ဘ၀ကုိ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ဆုိးသြမ္းသာ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈ လြန္က်ဴးသူ တုိ႔ကုိ ေေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးသည္။ အျပစ္သားတုိ႔ကုိ အျပစ္ရွိေၾကာင္းေေဖာ္ထုတ္္ ေပးသည္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ အမုန္းပြါးမူတို႔ကုိ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ သုိ႔ေျပာင္းလဲေပးသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္တာလို ျမန္ဆန္စြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေသာ တန္ခုိး ရွိသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ပသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားလည္းရွိသည္။ ပထမ အခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပသျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ သမုိင္း၌ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ထဲရွိအေၾကာင္း အရာတုိ႔၏မွန္ကန္မႈႏွင့္တိက်မႈ တျခားေသာ သမုိင္းသုေတသန စာအုပ္မ်ားႏွင့္ တူညီမႈရွိသည္။ သမုိင္းသုေတသနအေထာက္အထားႏွင့္ တျခားစာေပေရးသားခ်က္ အရ သမၼာက်မ္းစာ၏ သမုိင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုတိက်မွန္ကန္စြာ ျပည့္စုံ ေနသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ သုေတသနအားလုံးႏွင့္စာမူအားလုံးတုိ႔က သမၼာက်မ္းစာသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေရွး ေဟာင္းစာေပ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဘာသာေရး႐ႈေတာင့္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ရွိေသာ သမုိင္းအေၾကာင္းတုိ႔၏ တိက်မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပထားေသာ သမၼာတရားျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပထားပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပင္ပျဖင့္သက္ေသျပသျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယ အခ်က္သည္ စာေရးသူတုိ႔၏ ႐ုိးသားျဖဴစင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ အေစာပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္က လူတုိ႔၏ အ သက္တာကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သူ၏ႏႈတ္ထြက္စကားကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစာေရးသူတုိ႔၏ အသက္တာ ကုိၾကည္႔လွ်င္၊ ထုိုသူတုိ႔သည္ ႐ုိးသားျဖဴစင္ေသာသူမ်ားအျဖစ္သံသယ႐ွိရန္ မဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔၏ အသက္တာႏွင့္ သူတုိ႔၏ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ ေသသည္တုိင္ေအာင္ယုံၾကည္မႈခုိင္ၿမဲျခင္းကုိ ၾကည့္လွ်င္သူတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္စကားေျပာ ခဲ့ေသာ စစ္မွန္ေသာသာ မန္ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသိရွိႏုိင္ပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းေရးသား ျပဳစုသူတုိ႔ႏွင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာတျခားယုံၾကည္သူမ်ား (၁ေကာ၊ ၁၅း၆)တုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ သူႏွင့္အတူ အခ်ိန္ယူ၍သူကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔ေဖာ္ျပေသာအေၾကာင္းအရာတုိ႔သည္ သမၼာတရားပင္ျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ထေျမာက္ျခင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ျမင္ေတြ႕ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႔စိတ္ထဲ၌ ရဲရင့္မႈကုိခံစားေစခဲ့ရသည္။ ထုိသူတုိ႔ထံ ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပခဲ့ေသာ သတင္းတရားေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ ေသျခင္းကုိပင္ခံယူရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔၏ အသက္တာႏွင့္အေသခံျခင္းက သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သက္ေသထူ ခဲ့သည္။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္ပသက္ေသအေထာက္အထားျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆုံး ေသာ အခ်က္သည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ မပ်က္ဆီးႏုိင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏အေရးပါမႈႏွင့္ ၎သည္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ တုိက္ခုိက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားစြာတုိ႔ႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ တျခားစာအုပ္စာေပတို႔ႏွင့္မတူေပ။ Diocletion ကဲ့သို႔ေသာ ေရာမအင္ပါယာေခတ္မွစတင္၍ က်မ္းစာကုိ တုိက္ခုိက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ယခုေခတ္ဘာသာ တရားမသိသူႏွင့္ အယူ၀ါဒလႊဲမွားသူမ်ားတုိ႔က သမၼာက်မ္းစာကုိ ဖ်တ္ဆီးရန္ၾကံစည္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းသည္ ထိုသူတုိ႔ ၏တုိက္ခုိက္မႈတုိ႔ကုိ ခုခံႏုိင္၍ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆုံးထုတ္ေ၀ထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္တုိင္းတြင္ သံသယရွိသူတုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ပုံျပင္ဒ႑ရီအျဖစ္ ယုံၾကည္ၾကေသာ္လည္း သမုိင္းသုေတ သီအဖြဲတုိ႔က ၎ကုိမွတ္တမ္းအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို တုိက္လွန္သူတုိ႔က ၎ထဲ၌ရွိေသာ သြန္သင္ ခ်က္တုိ႔သည္ ေရွးေဟာင္းေခတ္ျဖစ္၍ ေခတ္မဆန္ေတာ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ဥပေဒ ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္သြန္သင္ခ်က္တုိ႔သည္ ကမၻာတ၀ွမ္းလုံးတြင္ သိပၸံနည္းအရျဖစ္ေစ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရျဖစ္ေစ ေခတ္မီိသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက သမၼာက်မ္းစာကုိ ဆက္လက္တုိက္ ခုိက္ရန္ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာသည္ အစအဦး၌ေရးသားျပဳစုျခင္းကဲ့သို႔ ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ မွန္ကန္၍အသုံး၀င္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း မေရတြက္ႏုိင္ေသာ လူတုိ႔၏အသက္တာ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ တုိးတက္ျပဳျပင္ေျပာင္းေစေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ မည္မွ်ပင္တုိက္ခုိက္ရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္၊ ႐ႈတ္ခ်ရန္အတြက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎သည္ ခုိင္မာစြာ၊ မွန္ကန္စြာႏွင့္ အသုံးက်စြာျဖင့္ေျပာင္းလဲမႈမရွိ ပဲ ဆက္လက္တည္ၿမဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖ်က္ဆီးရာဖ်က္ဆီးေၾကာင္းကုိ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈၾကားထဲမွ တည္ရွိေသာ မွားယြင္းမႈမရွိေသာတရားသည္ သမၼာတရားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္က ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကုိ မည္သို႔ပင္တုိက္ခိုက္ေစကာမူ၊ ၎ သည္ ေျပာင္းလဲမူမရွိ၊ ေရြ႕ေလ်ာ့မူမရွိျခင္းသည္ အံ႔ဩဖြယ္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ိျပင္ သခင္ေယ႐ႈက“ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမ ႀကီးမတည္ေသာ္လည္း၊ ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္” (မာ၊ ၁၃း၃၂) ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္္။ အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ အလက္တုိ႔ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္းက ေျပာ ႏုိင္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကေတာ္အမွန္ျဖစ္ပါသ ေလာ့။?