ကၽြႏု္ပ္၏ ခရစ္ယာန္ဘ၀တြင္ အျပစ္တရားကို မည္သုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိႏုိင္မည္နည္း?


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္၏ ခရစ္ယာန္ဘ၀တြင္ အျပစ္တရားကို မည္သုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိႏုိင္မည္နည္း?

အေျဖ:
အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္အမ်ားအျပားတုိ႔ကုိ သမၼာက်မး္စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤဘ၀တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရားကုိ ျပည့္စုံစြာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ကူညီမစ ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ နိယာမတုိ႔ကုိ လုိက္ေလ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရားကုိ တျဖည္းျဖည္း အႏုိင္ယူႏုိင္ပါသည္။

အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဖာ္ျပေသာ ပထမဦးဆုံး ရွာေဖြရမည့္ အရာသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၌ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ရန္အတြင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေပးထားပါသည္။ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာ၊ ၅း ၁၆-၂၅ ထဲတြင္ ဇာတိ သေဘာတရားႏွင့္ ၀ိညာဥ္သေဘာတရားတုိ႔၏ ကြာဟမႈကုိ ဘုရာသခင္က ႏႈိင္းယွဥ္ထားသည္။ ဤ က်မ္းပုိဒ္မ်ားထဲတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ယုံၾကည္သူအားလုံးတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ေလွ်ာက္္လွမ္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား မိန္႔ဆုိထားပါသည္။ ၎က်မ္းပုိဒ္၏ ဆုိလုိရင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္တာ၌ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ သူ၏ ဦးေဆာင္မႈအတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ဆုိလုိသည္။

ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္၏ အသက္တာ၌ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာ၏ ထူးျခားမႈကုိ ေယရႈ၏ အသက္တာအားျဖင့္ သိသာထင္ရွားေစႏုိင္သည္။ သူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မျပည့္၀မွီ သခင္ေယရႈကုိ သုံးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူသည္ အေသခံသည့္တုိင္ေအာင္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေလွ်ာက္ရမည္ဟု သစၥာျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပင္ေတဂုေတၱေန႔တြင္ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအား သတင္းေကာင္းကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဟာေျပာ ခဲ့သည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ (၁သက္၊ ၅း၁၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း) ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အရွိန္ကုိ မၿငိမ္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ျခင္း၊ ရွိသည့္အတုိင္း ထုိသူသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာကုိလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ (ဧ၊ ၅း၁၈-၂၁)။ လူတစ္ဦးသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မည္သုိ႔ ျပည့္၀ ႏုိင္မည္နည္း။ ပထမအေနႏွင့္ ၎သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္က သူႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ထုိသူအားျဖင့္ သူျပဳလုိေသာ အမႈအားလုံး ျပည့္စုံစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္ (က၊ ၄၁း၃၈၊ ထြက္၊ ၃၁း၃၊ ေကာ၊ ၂၄း၂၊ ၁ဓမၼ၊ ၁၀း၁၀)။ ဧ၊ ၅း၁၈-၂၁ ႏွင့္ ေကာ၊ ၃း၁၆ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ သူမ်ားကုိ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ဤက်မ္းပုိဒ္ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္း ကုိ ေဖာ္ျပလုိေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္မွ တဆင့္ ဒုတိယအခ်က္ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ေကာင္းေသာအရာဟူသမွ်သည္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္က သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သမၼာတရားက မိန္႔ဆုိထားပါသည္ (၂တိ၊ ၃း၁၆-၁၇)။ သမၼက်မ္းစာက မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အသက္ရွင္ရမည္ကို၎၊ မည္သည့္အရာကုိ ယုံၾကည္ရမည္ကို၎၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သြန္သင္ထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လမ္းမွားကုိ ေရြးမိေခဲ့ေသာအခါ လမ္းမွန္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ လမ္းၫႊန္၍ ပုိ႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတရားလမ္း၌သာ ေနရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကူညီေပးပါသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၄း၁၂ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရား ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တန္ခုိးႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္သကာတုိ႔ထက္ တက္ျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္၍ အသက္ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ၎၊ အရုိးဆစ္ႏွင့္ ဆင္ေျခကုိ၎ ပုိင္းျခား၍ ထုတ္ခ်င္းခြင္းတတ္၏ စိတ္ႏွလုံးအႀကံအစည္မ်ားကုိလည္း သိျမင္ တတ္၏ဟု ေျပာထားသည္။ ဆာ၊ ၁၁၉ ထဲတြင္ ဆာလံ ဆရာက စိတ္ႏွလုံးသားထဲ၌ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ေသာ တန္ခုိးရွိသည္ ေျပာဆုိထားပါသည္။ ေယရႈသည္ သူ၏ ရန္သူတုိ႔ေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရရွိေစႏုိင္ေသာ ေသာ့ခ်က္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တရားေတာ္ကုိ မေမ့ေလ်ာ့ပဲ ေန႔ည မျပတ္ ျမြတ္ဆုိ အာရုံျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ သူသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ေယရႈက ဘုရားသခင္ မိန္႔ဆုိသည့္အတုိင္း ျပဳခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကုိ စစ္ခ်ီရန္ အမိန္႔ မရွိ ေသာ္လည္း ကတိေတာ္နယ္ေျမ သိမ္းယူႏုိင္ရန္ စစ္ပြဲ၌ သူ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိျခင္းေသာ့ခ်က္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖစ္သည္။

၀မ္းနည္းစရာတစ္ခုကေတာ့၊ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ထင္မွတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႔ မိမိက်မ္းစာအုပ္ကုိ ယူေဆာင္သြားၾကသည္။ ေန႔တုိင္း ဖတ္ရႈသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ အခန္းႀကီး တစ္ခုစီဖတ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အလြတ္က်က္မွတ္္ရန္၊ အာရုံျပဳရန္၊ မိမိအသက္တာ၌ ဆင္ျခင္ သုံးသတ္ရန္၊ ထုိႏႈတ္ကပတ္ဖြင့္ျပသည့္အတုိင္း အျပစ္၀န္ခ်ရန္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ ဖြင့္ျပသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ သူ႔ကုိ ခ်ီးမြမ္းရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္ရႈေသာအခါ အလြန္ေငးေငြ႕တတ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါသည္။ (က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္သာ မ်ိဳခ်ဖုိ႔မဟုတ္ပဲ က်မ္းမာသန္စြမ္းရန္ စာသုံးရန္လုိအပ္ သည္။) (သုိ႔) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တခါတရံသာ ေကၽြး၍ သမၼာက်မ္းစာမွ အစာအဟာရျပည့္စုံစြာ ရရွိႏုိင္ရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အာရုံမျပဳပဲ ေနႏုိင္သည္။

မိတ္ေဆြက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အက်ိဳးရွိစြာ ေလ့လာျခင္းအက်င့္ မရွိေသးခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က မိတ္ေဆြ၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ လႈပ္ရွားသည့္အတုိင္း က်မ္းပုိဒ္ေတြကုိ အလြတ္မက်က္ေသးခဲ့ လွ်င္ ယခုမစ၍ ထုိလုပ္ငန္းတုိ႔ကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပုိဒ္တုိ႔က မိတ္ေဆြ၏ ဘ၀ခရီးအစျပဳႏုိင္ရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြ၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားေတာ္ကုိ အျမစ္မစြဲသည့္တုိင္ ေအာင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အလြတ္က်က္မွတ္ျခင္းကု မရပ္တန္႔အပ္ေပ။ တခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပုိဒ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ႏွလုံးသားထဲ ၌ ဘုရားသခင္၏ စကားေျပာသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္က အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆုိေသာ ဆုေတာင္းခ်က္တုိ႔လည္း ပါ၀င္ ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာထဲ၌ ဘုရားသခင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ (ဧ၊ ၆း၁၇)။ သမၼာက်မ္းစာသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာတုိက္ပြဲ ဆင္ႏြဲရာတြင္ ဘုရားသခင္အသုံးျပဳေသာ အဓိကလက္နက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (ဧ၊ ၆း၁၂-၁၈)။

အျပစ္တရားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ တတိယေျမာက္ လက္နက္သည္ ဆုေတာင္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ႏႈတ္ခမ္းအားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္း ရန္ အလြန္အားနည္းတတ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုေတာင္းျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ဆုေတာင္းရန္ အခ်ိန္မ်ား သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔သည္ ကနဦး အသင္းေတာ္၌ ေပးထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ နမူနာတုိ႔ႏွင့္သာ တူညီသည္။ (တမန္၊ ၃း၁၊ ၄း၃၁၊ ၆း၄၊ ၁၃း၁-၃)။ ေပါလုသည္ သူ အမႈေတာ္ေဆာင္ေသာ ေနရာေဒသ၌ ရွိေသာ သူတုိ႔ အတြက္ မည္သုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့သည္ကုိ သူက မၾကာခဏ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ကတိေတာ္ေပးခဲ့ပါသည္။ (မ၊ ၇း၇-၁၁၊ လု၊ ၁၈း ၁-၈၊ ေယာ၊ ၆း၂၃-၂၇၊ ၁ေယာ၊ ၅း၁၄-၁၅)။ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ ေပါလု တုိက္တြန္းေပးေသာ အေၾကာင္းအရာလည္း ေတြ႕ႏုိင္ပါ သည္ (ဧ၊ ၆း၁၈)။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္တာ၌ အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မည္မွ် အေရးႀကီးသနည္း။ ေဂသာေရွမာေနဥယ်ာဥ္၌ ေပတာရုက သခင္ေယရႈကုိ မျငင္းမီ သူထံ ခရစ္ေတာ္ေျပာေသာစကားကုိ ေပတရုကုိ ၾကည့္ေသာ္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထုိေနရာတြင္ သခင္ေယရႈသည္ ဆုေတာင္း၍ ေပတရုသည္ အိပ္ေမာက်ေနသည္။ သခင္ေယရႈက သူ႔ကုိ ႏႈိး၍ ဤသုိ႔ေျပာခဲ့သည္။ “စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည့္အေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ စိတ္၀ိညာဥ္ကား ေစတနာစိတ္ရွိျငားေသာ္လည္း ကုိယ္မူကား အားနည္းသည္” (မႆဲ၊ ၂၆း၄၁)။ ေပတရု နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သည္လည္း မွန္ကန္ေသာ အရာကို လုပ္ေဆာင္လုိၾကေသာ္လည္း အင္အားကုိ မေတြ႕ႏုိင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ ဆက္လက္ရွာေဖြျခင္း၊ တံခါးေခါက္ျခင္းႏွင့္ အသနားခံျခင္းတုိ႔ကုိ အၿမဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ျပဳ လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိအပ္ေသာ အင္အားကုိ ဘုရားသခင္က ခ်ေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါသည္ (မႆဲ၊ ၇း၇)။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ၀ိဇၨာအတတ္ပမာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ အလြန္ေကာင္းသည္။ ဆုေတာင္း ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္ကုိ သိရွိျခင္းျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ မကုန္ခမ္းႏုိင္ေသာ တန္ခုိးေတာ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား လုပ္ေစလုိေသာ အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခြန္အား ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ (ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မဟုတ္ေပ) (၁ေယာ၊ ၅း၁၄-၁၅)။

အျပစ္တရားကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ ေလးခုေျမာက္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္နက္သည္ အသင္းေတာ္၌ ယုံၾကည္သူမ်ား ၏ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရႈက သူ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစလႊတ္ေသာအခါ ႏွစ္ေယာက္ တစ္တြဲသြားရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ (မႆဲ၊ ၁၀း၁)။ တမန္ေတာ္ ၀တၱဳထဲ၌ ရွိေသာ သာသနာလုပ္ငန္းကုိ ၾကည့္ေသာ သူတုိ႔သည္ တစ္ႀကိမ္တည္း အားလုံးမသြားခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ေယာက္ (သုိ႔) လုိထက္မ်ားေသာ အဖြဲ႕မ်ား ခြဲ၍ သြားခဲ့ပါ သည္။ သခင္ေယရႈက သင္တုိ႔သည္ ႏွစ္ဦး (သုိ႔) သုံးဦးတုိ႔သည္ သေဘာခ်င္းတုိက္ဆုိင္၍ စုရုံးေသာေနရာတြင္ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ဆုိခဲ့ပါသည္ (မႆဲ၊ ၁၉း၂၀)။ သခင္ေယရႈက စုရုံးျခင္းအမႈကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳရန္ အမိန္႔မရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ စုရုံးျခင္းထဲ၌ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္စရိုက္ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ခြန္အားေပးရန္ သခင္ေယရႈက တုိက္တြန္းထားပါသည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၂၄-၂၅)။ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ရန္ သခင္ေယရႈက မိန္႔ဆုိထားပါသည္ (ယာ၊ ၅း၁၆)။ ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညာေပးစာေစာင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ဤသုိ႔ ေျပာထားပါသည္။ သံက သံကုိ၎၊ လူက လူကုိ၎၊ ထက္ျမက္ေစႏုိင္သည္ (၁၃၊ ၂၇း၁၇)။ လူအမ်ားအျပား စုရုံးေသာ ေနရာတြင္ အင္အားရွိသည္ (ေဒသ၊ ၄း၁၁-၁၂)။

တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ လုပ္ေဆာင္ဖက္တုိ႔သည္ အျပစ္ဒုစရုိက္ကုိ ေက်ာ္လႊားေစႏုိ္င္ သည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားစြာက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြကုိ စကားေျပာေသာသူ၊ ဆုေတာင္းေပးမည့္သူ၊ အားေပးမည့္သူ၊ ဆုံးမမည့္သူ ရွိျခင္းသည္ ေရတြက္၍မရေသာ တန္ဖုိးရွိသည္။ စုံစမ္းျခင္းသည္ လူတုိင္းအေပၚ က်ေရာက္မည့္အရာ ျဖစ္သည္ (၁ေကာ၊ ၁၀း၁၃)။ ကူညီမည့္အေပါင္းအေဖာ္ရွိျခင္း (သုိ႔) အဖြဲ႕အစည္းရွိျခင္းက ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ဒုစရုိက္ကုိ ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုိအပ္ေသာ ခြန္အားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ေပးခဲ့သည္။

တခါတရံ အျပစ္တရားကုိ လွ်င္ျမန္စြာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။ တခါတရံ တခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ေႏွး ေကြးတတ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္ေတာ္၌ တုိးတက္မႈကုိ ျဖည္းၫႇင္းစြာ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ကတိေတာ္ေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အျပစ္တရားကုိ ေအာင္ျမင္ရန္ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏုိင္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္၏ ခရစ္ယာန္ဘ၀တြင္ အျပစ္တရားကို မည္သုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိႏုိင္မည္နည္း?