ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိျဖစ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္သေလာ?


ေမးခြန္း: ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိျဖစ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္သေလာ?

အေျဖ:
ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း သူ၏ တပည့္ေတာ္ တုိ႔ကလည္း ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ျပဳႏုိင္ေသာ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကုိ သခင္ေယရႈ က ျပဳႏုိင္ေသာ အခြင့္ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တုိ႔က ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္။ အျပစ္တရားက ဘုရားသခင္ကုိ ပုန္ကန္ခဲ့ပါသည္ (တ၊ ၅း၃၁၊ ေကာေလာ၊ ၃း၁၃၊ ဆာ၊ ၁၃၀း၄၊ ေယဇမိ၊ ၃၁း၃၄)။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံး ၾကည့္လွ်င္ သခင္ေယရႈသည္ “အသက္ရွင္ေသာသူတုိ႔ႏွင့္ ေသေသာသူတုိ႔ကုိ” တရားစီရင္မည့္ တရားသူႀကီးျဖစ္သည္ (၂တိ၊ ၄း၁)။ ေသာမက သခင္ေယရႈသည္ “ငါ့၏ အရွင္သခင္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္ (ေယာ၊ ၂၀း၂၈)။ ေပါလုက သခင္ေယရႈသည္ “ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္” ဟု ေျပာခဲ့သည္ (တိတု၊ ၂း၁၃)။ သခင္ေယရႈသည္ လူ႔ဇာတိမခံယူမီ “ဘုရားသခင္” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္ (ေယာ၊ ၂၀း၂၈)။ ေပါလုက သခင္ေယရႈသည္ “ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရားႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္” ဟု ေျပာခဲ့ သည္ (တိတု၊ ၁၂း၁၃)။ သခင္ေယရႈသည္ လူ႔ဇာတိ မခံယူမီ “ဘုရားသခင္” ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္” (ဖိလိပၸ၊ ၂း၅-၈)။ ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေရးသူက သခင္ေယရႈကုိ “အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပလႅင္သည္ နိစၥထာ၀ရ ပလႅင္ ျဖစ္ပါ၏” (ေဟၿဗဲ၊ ၁း၈) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေယာဟန္က “အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏” (ေယာ၊ ၁း၁) ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိျဖစ္ျခင္းကုိ က်မ္းပုိဒ္မ်ားစြာက နမူနာေပး၍ သြန္သင္ထားပါသည္ (ဗ်ာ၊ ၁း၁၇၊ ၂း၈၊ ၂၂း၁၃၊ ၁ ေကာ၊ ၁၀း၄၊ ၁ေပ၊ ၂း၆-၈၊ ဆာ၊ ၁၈း၂၊ ၉၅း၁၊ ၁ေပ၊ ၅း၄၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၂၀)။ သုိ႔ေသာ္ ဤက်မ္းပုိဒ္မ်ားထဲမွ သခင္ေယရႈ၏ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတာ္မ်ား ေျပာဆုိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတ္ျဖစ္ျခင္းကုိ ျပသသည့္ က်မ္းပုိဒ္တစ္ခုသည္ လုံေလာက္ပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ရာထူးကုိ ေယေဟာ၀ါဘုရား (ဘုရားသခင္၏ တစ္ခုတည္းေသာ နာမေတာ္)ဟု နာမည္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ “ကယ္တင္ရွင္” (ဆာ၊ ၁၃၀း၇၊ ေဟာေရွ၊ ၁၃း၄) သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယရႈကုိ ၫႊန္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္(တိတု၊ ၂း၁၃၊ ဗ်ာဒိတ္၊ ၅း၉)။ သခင္ ေယရႈကုိ ေမာေႏြလဟု ေခၚပါသည္။ (”ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူေသာ ဘုရား” (မႆဲ ၁ ထဲတြင္)”) ဇာခရိ၊ 12း10 ထဲတြင္ “သူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ထုိးေဖာက္ေသာ ငါ့ကုိရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္” ဟု ေျပာေသာ သူသည္ ေယေဟာ၀ါဘုရားပင္ျဖစ္ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေယာ၊ ၁၉း၃၇၊ ဗ်ာ၊ ၁း၇)။ ထုိးေဖာက္ျခင္းခံရေသာ သူသည္ ေယေဟာ၀ါဘုရားျဖစ္သည္။ ေပါလုက ေဟရွာယ၊ ၄၅း၂၂-၂၃ ကုိ ဖိလိပၸိ၊ ၂း၁၀-၁၁ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈကုိ ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္ဟု အနက္ဖြင့္ဆုိ ထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆုေတာင္းျခင္းထဲတြင္ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ကုိ ေယေဟာ၀ါဘုရားအျဖစ္ အသုံးျပဳ ထားပါသည္။ “သခင္ေယရႈခရစ္ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံေတာ္က ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ သင္တုိ႔၌ ရွိပါေစေသာ” (ဂလ၊ ၁း၃၊ ဧဖက္၊ ၁း၂)” ခရစ္ေတာ္သည္ဘုရားသခင္မ ဟုတ္ခဲ႔လွ်င္ ဤကဲ႔သို႕ေျပာဆိုျခင္းသည ျပစ္တင္စရာပင္ျဖစ္သည္။ေရႏွစ္ျခင္းခံယူရန္္ ဘုရားသခင္ ေယရႈမိန္႔မွာခ်က္ထဲတြင္ ေယေဟာ၀ါးသည္ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္ႏွင့္ ဒြန္တြဲေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ “ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံကုိ ေပးၾကေလာ့” (မႆဲ၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ ေဘာ၊ ၁၃း၁၄)။

ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ျပဳႏုိင္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ သခင္ေယရႈသည္လည္း ျပဳႏုိင္ေသာ အခြင့္ရွိသည္။ သခင္ေယရႈသည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ရုံသာမက (ေယာ၊ ၅း၂၁၊ ၁၁း၃၈-၄၄)။ သူသည္ အျပစ္ကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေသာအခြင္႔႐ွိ္သည္ (တ၊ ၅း၃၁၊ ၁၃-၃၈)။ စၾကာ၀ဠာကုိ ဖန္ဆင္းခဲ့၍ ေစာင့္ထိန္းထားပါသည္ (ေယာ၊ ၁း၂၊ ေကာ္ေလာ၊ ၁း၁၆-၁၇)။ ေယေဟာ၀ါးဘုရားသည္ ဖန္ဆင္း ျခင္းအမႈျပဳေသာအခါ သူတစ္ဦးတည္းသာရွိသည္ဟု ယူဆေသာ သူမ်ားအတြက္ ဤအခ်က္သည္ အလြန္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္ (ေဟရွာ၊ ၄၄း၂၄)။” ထုိ႔ျပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကသာ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔ သည္ ထာ၀ရအသက္ (ေယာ၊ ၈း၅၈)၊ ေနရာတုိင္း၌ ရွိျခင္း (မႆဲ၊ သား၂၀၊ ၂၈း၂၀)၊ အရာခပ္သိမ္းကုိ သိရွိျခင္း (မႆဲ၊ ၁၆-၂၁)၊ အရာခပ္သိမ္းကုိ တတ္စြမ္းႏုိင္ျခင္း (ေယာ၊ ၁၁း၃၈-၄၄) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

သခင္ေယရႈ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသျခင္းမရွိပဲ သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း (သု႔ိ) သူသည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ရူးသြပ္ရာ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူျပဳခဲ့ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သူ၏ ထေျမာက္ျခင္းက သက္ေသထူခဲ့ ပါသည္။ သခင္ေယရႈျပဳခဲ့ေသာ နိမိတ္လကၡဏာတခ်ိဳ႕တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေရကုိ စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစျခင္း (ေယာ၊ ၂း၇)၊ ေရေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း (မႆဲ၊ ၁၄း၂၅)၊ အရာ၀တၳဳတုိ႔ကုိ တုိးပြားေစျခင္း (ေယာ၊ ၆း၁၁)၊ မ်က္စိကန္းေသာသူကုိ ျပန္ျမင္ေစျခင္း (ေယာ၊ ၉း၇)၊ ေျခေထာက္ မသန္စြမ္းေသာသူကုိ ျပန္ေကာင္းေစျခင္း (မာ၊ ၂း၃)၊ ဖ်ားနာေသာသူကုိ ျပန္ေကာင္းေစျခင္း (မႆဲ၊ ၉း၃၅၊ မာ၊ ၁း၄၀-၄၂) ႏွင့္ ေသေသာသူမ်ားပင္လွ်င္ ထေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္ (ေယာ၊ ၁၁း၄၃-၄၄၊ လု၊ ၇း၁၁-၁၅၊ မာ၊ ၅း၃၅)။ ၎ျပင္ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္က ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ တျခားေသာဘုရားတုိ႔သည္ ေသ၍ ထေျမာက္ သည္ဟူ၍ မရွိေပ။ တျခားေသာ ဘာသာတရား၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းကုိ မေတြ႕ရေပ။ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပျခင္းကုိ ေနာက္ထပ္ မျဖည့္စြပ္သင့္ေပ။ Dr Gray Habermas ေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ တျခားေသာ ဘာသာေရး ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔က ၀န္ခံမႈျပဳရန္ အနည္းဆုံး ဆယ့္ႏွစ္ခုရွိပါသည္။

၁။ သခင္ေယရႈသည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့သည္။

၂။ သူသည္ သၿဂၤ ိဳဟ္ျခင္းခံခဲ့သည္။

၃။ သခင္ေယရႈသည္ အေသခံေသာေၾကာင့္ သူ၏ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ စိတ္ပ်က္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ခဲ့ၾကသည္။

၄။ ရက္အနည္းငယ္ၾကာလာၿပီးေနာက္ သခင္ေယရႈသည္ ဂူထဲတြင္ မရွိေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

၅။ သခင္ေယရႈသည္ ထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း တပည့္ေတာ္မ်ားက ေတြ႕ရွိပါသျဖင့္ သူတုိ႔သည္ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

၆။ ကနဦးအသင္းေတာ္၌ ဤသတင္းေကာင္းသည္ အဓိကက်ေသာ တရားေဒသနာျဖစ္ခဲ့သည္။

၈။ ဤသတင္းေကာင္းကုိကုိ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

၉။ ဤသတင္းေ၀ငွျခင္းေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ အစျပဳလာၿပီး တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။

၁၀။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရာေန႔ကုိ ဥပုဒ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းျပဳေသာ ေန႔ရက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၁၁။ သံသယစိတ္၀င္ေနေသာ ေသာမသည္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕၍ ယုံၾကည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္

ရဲရင့္ေသာ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။

၁၂။ ေပါလု၊ ခရစ္ေတာ္တုိ႔၏ ရန္သူသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေသာ သခင္ေယရႈကုိ ယုံၾကည္ႏုိင္ရန္ အတြက္ကုိ ကုိယ္တုိင္

ကုိယ္က် ေတြ႕ႀကံဳခံစားပါသျဖင့္ မိမိအသက္တာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

အထက္၌ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ လူတစ္ဦးသည္ ယုံၾကည္လွ်င္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ သတင္းေကာင္း ေဟာေျပာျခင္းအမႈလုပ္ရန္ အတြက္တိုးတက္ျခင္း အနည္းငယ္္သာ လုိေတာ့သည္။ သတင္းေကာင္းသည္ သခင္ေယရႈ၏ အေသခံျခင္း၊ သၿဂၤ ိဳဟ္ျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ေယာင္ထင္ရွားျခင္း (၁ ေကာ၊ ၁၅း၁-၅) တုိ႔ျဖစ္သည္။ အထက္၌ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တခု (သုိ႔) ႏွစ္ခုတုိ႔သည္ ရွင္းျပရန္ အယူအဆ တခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းက ၎အခ်က္အားလုံးကုိ ၿပီးျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈ၏ ထေျမာက္ျခင္းကုိ သူတုိ႔ ျမင္ေတြ႕သည့္အတုိင္း ေၾကြးေၾကာ္မႈအေပၚ သံသယစိတ္ ရွိေသာ သူတုိ႔သည္လည္း ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိမ္ၫႇာမႈ (သို႔) စိတ္စြဲလမ္းမႈျဖင့္ မွားယြင္းစြာသိရွိျခင္းတုိ႔က လူေတြကုိ မေျပာင္းလဲေစႏုိင္ခဲ့ေပ။ ပထမအေနႏွင့္ သူတုိ႔သည္ မည္သည့္အက်ိဳးကုိ ရရွိမည္နည္း။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ေက်ာ္ၾကား ေသာ ဘာသာမဟုတ္ေပ။ သူတုိ႔ကုိလည္း ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဒုတိယအေနႏွင့္ လိမ္ၫႇာေသာ သူတုိ႔သည္ ဘယ္ေတာ့မွ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ အေသခံရမည္မဟုတ္ေပ။ တပည့္ေတာ္တုိ႔သည္ မိမိယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ကားတုိင္ေပၚတြင္ ေျပာင္းျပန္အေသခံျခင္းသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာ သက္ေသျပသခ်က္ ျဖစ္သည္။ တျခား သက္ေသျပသခ်က္ မလုိအပ္ေပ။ ဟုတ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ သူတုိ႔သည္ မွန္လိမ့္မည္ဟု မိမိထင္မွတ္ေသာ အရာျဖစ္သည္႔လိမ္ညာမႈအတြက္သာ အေသခံခဲ့ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မွားသည္ဟု သိရွိေသာ အရာအတြက္ မည္သူကမွ အေသမခံခဲ့ေပ။

နိဂုံး

ခရစ္ေတာ္က သူသည္ ေယေဟာ၀ါးဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရား ျဖစ္သည္။ တျခားေသာ ဘုရားနည္းတူ ဘုရားတဆူမဟုတ္ပဲ၊ သူသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ တပည့္ေတာ္မ်ား (ရုပ္တုကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသေသာ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား) သည္လည္း သခင္ေယရႈသည္ ေယေဟာ၀ါးဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ခဲ့ ၾကသည္။ အံ့ၾသဖြယ္ရာ နိမိတ္လကၡဏာတုိ႔ႏွင့္အတူ ေလာကကုိ ေအာင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပသႏုိင္ပါသည္။ ထင္ရာျမင္ရာေျပာတတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မရွင္းျပႏုိင္ခဲ့ေပ

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိျဖစ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္သေလာ?